ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၃၊ ၂ဝ၁၂

အမွတ္ ၂ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္း၌ မီးမ်ား မၾကာခဏ ျပတ္လပ္ေနရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအား ေမတၱာရပ္ခံျခင္းတစ္ရပ္ကို ေမလ ၂၂ ရက္ ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႔ ရွိရသည္။

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ကာလမ်ားမွ စတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား၌ မီးမ်ားျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ မီးမ်ားျပတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ မႏၲေလး၊ ပဲခူး၊ ျပည္၊ မံုရြာ၊ ရန္ကုန္ စသည့္ ၿမိဳ႕ခံျပည္သူမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္မီး ပံုမွန္ရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားလည္း ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

ထိုသို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ကာလအတြင္း ျဖစ္သည့္ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ ၂ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနက ယခုကဲ့သို ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အား တရားဝင္ေၾကညာျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ား၊ ထုတ္လုပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါဝပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု ၁၈ ႐ံု၊ ေက်ာက္မီးေသြး သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ၁ ႐ံုႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အား ေပးစက္႐ံု ၁ဝ ႐ံုရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ၁၈ ႐ံုမွ မိုးရာသီတြင္ ဓာတ္အားပမာဏ အမ်ားဆံုး ၁၂၇ဝ မဂၢါဝပ္ခန္႔ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ၁ဝဝဝ မဂၢါဝပ္သာ ထုတ္လုပ္ေပး ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

စက္႐ံုတစ္႐ံုတည္းသာ ရွိေသာ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ဓာတ္အားပမာဏ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဆက္လက္၍ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ သံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ၁ဝ ႐ံုမွ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ပ်မ္းမွ်ဓာတ္အား ပမာဏ ၃၄ဝ မဂၢါဝပ္ခန္႔ ထုတ္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုး၌ အထက္ပါ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ စက္႐ံုမွ မိုးရာသီတြင္ အမ်ားဆံုး ၁၆၁ဝ မဂၢါဝပ္ခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ ၿပီး၊ ေႏြရာသီတြင္ အမ်ားဆံုး ၁၃၄ဝ မဂၢါဝပ္ခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈမွာ မိုးရာသီတြင္ အမ်ားဆံုး ၁၅၆ဝ မဂၢါဝပ္ သာ အသံုးျပဳသျဖင့္ ဓာတ္အားမ်ား ပိုမိုေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ေႏြရာသီတြင္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား သံုးစြဲမႈပမာဏမွာ ၁၈၅ဝ မဂၢါဝပ္ခန္႔ရွိၿပီး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ပမာဏမွာ ၁၃၄ဝ မဂၢါဝပ္သာ ရွိသျဖင့္ ဓာတ္အား လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေႏြ ရာသီ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးကို အုပ္စု ၃ စုခြဲကာ အလွည့္က် ခြဲေဝေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ကာလျဖစ္သည့္ ယခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ေန႔တြင္ ေရႊလီ-မန္စံ ၂၃ဝ ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္း၏ တိုင္အမွတ္ ၇၃၊ ၂ဝ၆၊ ၂ဝ၇ႏွင့္၂ဝ၈ တိုင္ေလးတိုင္တို႔မွာ မိုင္းခြဲ အခ်ိဳးခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ေရႊလီ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ဓာတ္အားပမာဏ ၂ဝဝ မဂၢါဝပ္မွာ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

ဓာတ္အားပမာဏ ၂ဝဝ မဂၢါဝပ္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ ၅ဝဝ မဂၢါဝပ္ခန္႔ကို ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ထားၿပီး၊ အမ်ားျပည္သူကိုသာ ဦးစားေပး၍ ဓာတ္အားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ေႏြရာသီ၌ ဓာတ္အား လံုေလာက္ေစေရးအတြက္ ေရတို စီမံခ်က္အျဖစ္ ဓာတ္အားေပးစက္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ General Electric ကုမၸဏီ၊ Caterpilar ကုမၸဏီတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔ အမွတ္ ၂ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနမွ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီးေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား၌ လွ်ပ္စစ္မီးပံုမွန္ရရွိေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီး၊ ယေန႔အခ်ိန္ထိ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ဆက္လက္​ ျပတ္ေတာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဝဝ၈၊ ဝ၁၇

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.