သတင္းေဆာင္းပါး — ဇန္နဝါရီ ၂၃၊ ၂ဝ၁၃

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ေငြသံုးေထာင္ႏွင့္ ေခါက္ဆြဲ တစ္ထုပ္ရယူကာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး အား ဆႏၵျပလူထု က ၄င္းတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစ ေသာေၾကာင့္ အသေရဖ်က္မႈ(ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ-၅ဝဝ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္” ဟူ၍ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ ထုတ္ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ ေတြ႕လိုက္ ရပါသည္။

မၾကာေသးမီက ျပည္တြင္း မီဒီယာတခ်ိဳ႕တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိခိုက္နစ္နာသည္ဟု ယူဆသူတို႔က မီဒီယာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို တရားစြဲခဲ့ျခင္း အေပၚ ဖ်ပ္ဖ်ပ္လူး၍ ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္ခဲ့သည္ကို သတိျပဳမိလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ အမႈလက္ခံ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ တရား႐ံုးမ်ားကိုပင္ တရား စြဲဆိုခံရသူတို႔ဘက္မွ ရန္လိုေသာ အျပဳအမူ အေျပာအဆိုမ်ား ရွိခဲ့သည္ ကို ေတြ႕ရ၍လည္း ျပံဳးခ်င္စရာ ျဖစ္ရပါသည္။

အသံထက္ျမန္သည့္ ကြန္းေကာ့ေလယာဥ္ႀကီးမ်ား ဆင္းသက္၊ ပ်ံတက္သည့္ေလယာဥ္ကြင္းအနီးမွ အၾကား အာ႐ံုထိခိုက္ ခြ်တ္ယြင္းခဲ့သူတို႔က သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ကုထံုးမွားယြင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ခြဲစိတ္မႈတြင္ ေပါ့ေလ်ာ့စြာ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သူ လူနာ (သို႔မဟုတ္) လူနာရွင္က တာဝန္ရွိသည့္ ေဆး႐ံုႏွင့္ ဆရာဝန္အေပၚ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ သြားလာရာ ပလက္ေဖာင္းေပၚက အေပါက္ တြင္ မထင္မွတ္ဘဲ ေျခေခ်ာ္ က်၍ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရခဲ့သူက သက္ဆိုင္ ရာျမဴနီစပယ္ကို နစ္နာ ေၾကးေငြ ရွိရန္ တရားစြဲဆိုေတာင္းခံ ျခင္းတို႔သည္ အခြန္ထမ္းျပည္သူတိုင္းကို အေရးတယူျပဳရသည့္ ဒီမို ကေရစီ က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မဆန္းျပားလွေသာ အမႈ အခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (ကြယ္လြန္သူ Satire စာေရးဆရာႀကီး၏ ပို႔သခဲ့ေသာ ေမတၲာမ်ား စာအုပ္ပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အေပါက္မ်ား ဆိုသည္မွာ ပလက္ေဖာင္းေပၚက ေျခကြ်ံေပါက္မ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ပါက သက္ဆိုင္ရာျမဴနီစပယ္ကို တရားစြဲဆိုခြင့္ ရွိေၾကာင္း ေရးသား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္)

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီတြင္ အမွား ၾကာ၍ အမွန္ထင္ရကာ အ႐ိုးစြဲေန ခဲ့ေသာ ကမၻာနာတစ္ခုမွာ အခြင့္ အာဏာကိုသံုးစြဲေသာ အမႈထမ္း အရာထမ္းတို႔၏ အရမ္းကာေရာျပဳ လုပ္မႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာ ခဲ့ပါက တံုဏွိဘာေဝ ဆိတ္ဆိတ္ေန ၍ ႀကိတ္မွိတ္ခံ လိုက္ၾကျခင္း ပဲျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ (ဥပမာျဖစ္ပါသည္) ရဲက တရားခံတစ္ေယာက္ကို မသကၤာ၍ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးရင္း လက္လြန္ေျခလြန္ ျဖစ္ကာ က်ိဳးပဲ့ခ်ိနဲ႔ နာမက်န္း ျဖစ္သည္အထိ (မသန္မစြမ္း ဘဝသို႔ ေရာက္ခဲ့သူတို႔ပင္ ဟိုတုန္းကရွိဖူးသည္) ထိခိုက္ နာက်င္ခဲ့ရသည္ ဆိုပါစို႔။ ထိုသည့္ေနာက္မွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ တရားခံ အစစ္ ေပၚ လာေသာေၾကာင့္ ျပန္လြတ္ခဲ့ေသာ အျပစ္မဲ့သူက သူ႔ကိုျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည့္ အတြက္ပင္လွ်င္ ေက်းဇူးျပန္၍ တင္ရဦးမလို ျဖစ္ေနေသးသည္။ စင္စစ္၊ သူ႔အေပၚ မေသခ်ာဘဲ ႐ိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းခဲ့သည့္ မည္သူ႔ကိုမဆို သူက တရားစြဲ အေရးယူႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ဥပေဒက သူ႔ကို အကာအကြယ္ေပး ထားသည္။ ဥပေဒက အျပစ္မဲ့သူ မည္သူ႔ အတြက္မဆို အကာအကြယ္ ျဖစ္ရမည္။ ျဖစ္ရေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ က ေမာင္မင္းႀကီးသား ဆိုၿပီး ေက်းဇူးမ်ားပင္ တင္လိုက္ေခ်ေသး သည္။

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းက သေဘာ႐ိုး ျဖင့္ျပဳေသာ ျပဳလုပ္မႈအတြက္ ဥပေဒက အကာအကြယ္ေပးထား ျခင္းမရွိမဟုတ္၊ ရွိပါသည္။ ရွိရပါမည္။ သို႔ေသာ္ အကန္႔အသတ္မဲ့ ကာကြယ္ေပးျခင္းေတာ့ျဖင့္မဟုတ္။ အကန္႔အသတ္ ႏွင့္ ျဖစ္သည္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၉၉ တြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အျဖစ္ျဖင့္ သေဘာ႐ိုးႏွင့္ ျပဳလုပ္မႈသည္ ေသေဘး သို႔မဟုတ္ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ တစ္ခုခု ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု စိုးရိမ္ေလာက္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းမရွိပါက ကာကြယ္ ခုခံပိုင္ခြင့္မရွိ ဟူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ျဖစ္သည္ ဟု အျပဳခံရသူကမသိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္း မရွိလွ်င္ တားဆီးရန္ ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ အကန္႔အသတ္ ထားရွိသည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စင္စစ္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဆိုသည္ ပင္လွ်င္ တခ်ိဳ႕က ထင္ျမင္ ယူဆေနသလို အခြင့္ထူးခံရန္ အခြင့္အေရး ေပးထားသည္ မဟုတ္ပါ။စည္းကမ္း  ဥပေဒလိုက္နာမႈ သေဘာအရ ဆိုလွ်င္ ဝန္ထမ္းသည္ သာမန္ျပည္သူ တစ္ဦး  လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒစည္းကမ္းကို လိုက္နာရမည့္အျပင္ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္း ကိုလည္း လိုက္နာရပါ သည္။ ထို႔အတူ တပ္မေတာ္သား တစ္ေယာက္သည္ သာမန္ျပည္သူတစ္ဦး လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒအျပင္ တပ္မေတာ္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒကိုပါ လိုက္နာ ရဘိသကဲ့သို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ လည္း ရဲက်င့္ဝတ္ ရဲစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ၊ မီဒီယာသမားကလည္း မီဒီယာ က်င့္ဝတ္၊ မီဒီယာ စည္းကမ္းကို လိုက္နာရပါသည္။ တစ္ဖက္မွာ အခြင့္အေရး ရွိပါက တစ္ဖက္မွာ တာဝန္ရွိရပါလိမ့္မည္။

သို႔ျဖစ္၍ မီဒီယာသမားတို႔ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟူေသာ စြပ္ စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရစဥ္က အေတြ႕အႀကံဳ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ဖ်ပ္ဖ်ပ္လူးေနသည္ကို ျမင္ရသည့္တိုင္ ကိုယ့္လူေတြကို က႐ုဏာသက္သည့္ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚရမည့္ အစား ၿပံဳးခ်င္သလိုလို ခံစားမိခဲ့သည္။

ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ သူ႔အခြင့္အေရးကို အေၾကာင္းမဲ့ ထိပါးက်ဴးေက်ာ္ျခင္း ခံရပါက သို႔မဟုတ္ ႏွိပ္ ကြပ္ ေစာ္ကားျခင္း ခံရပါက မည္သူ႔ကိုမဆို တရားစြဲႏိုင္ သည္၊  စြဲဆိုခြင့္ ရွိသည္ဟူေသာ အသိမ်ိဳး၊ သတၲိမ်ိဳး ရွိေစခ်င္သည္။

အမႈေတြ ေပြေပါေစခ်င္လို႔ ေတာ့ျဖင့္ မဟုတ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ ဘာမဆိုႀကိတ္မွိတ္ သည္းခံလ်က္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ နာက်ည္းေနတတ္သည္။ တရားဥပေဒနည္း လမ္းတက် တရားစြဲဆို၍ အခြင့္အေရး ေတာင္းခံ တတ္သည့္ အေလ့အထံုမ်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစခ်င္သည္။ နည္းလမ္းက်နမွ်တသည့္  တရား ဥပေဒလည္း ျပ႒ာန္း ထားၿပီးျဖစ္ဖို႔ လိုသည္။ ဒါမွလည္း မသိႏိုးနား ထိပါးက်ဴးေက်ာ္ေလ့ရွိသူေတြ သို႔ မဟုတ္ ထိပါးက်ဴးေက်ာ္ေလ့ ရွိသူေတြ၊ ေျခာက္စား ေဟာက္ စားေတြ ရြံ႕သြားမည္။ တြန္႔ဆုတ္သြားမည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေၾကာင္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇၊ ၂၈ ရက္မ်ား က ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၏ က်င့္ဝတ္၊ စည္းကမ္း၊ ရပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ ဆႏၵ မဲေပးပိုင္ခြင့္၊ တား ျမစ္ခ်က္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ အစရွိသည္ တို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္တိုင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္က အကန္႔အသတ္ႏွင့္ျဖစ္သည္။ အကန္႔အသတ္ မဲ့မဟုတ္။

ဥပမာ ပုဒ္မ ၄၇ တြင္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး၏ အက်င့္စာရိတၲ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာ ဆိုျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း စသည့္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းမွအပ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဆိုေသာ အခ်က္မ်ိဳး ထည့္သြင္းျပ႒ာန္း ထားသည္။ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ က ဖြဲ႕စည္းသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဖြဲ႕တို႔တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြး ျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္းတို႔ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးကို ဤဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းမျပဳ ရ ဟူ၍လည္းပါရွိေပရာ၊ လႊတ္ေတာ္ ၏ ျပင္ပတြင္ ေျပာဆိုျခင္းမ်ားအတြက္ မူ သာမန္ျပည္သူတစ္ေယာက္လိုက္ နာရမည့္ဥပေဒကို သူသည္လည္း တန္းတူလိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ပါသည္။ ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၊ အပိုဒ္ခြဲ (က)တြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ အတြင္း တင္ျပေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အျခားဥပေဒ အရ အေရးယူျခင္းမွ ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အတိအလင္းျပ႒ာန္း ထားပါသည္။

ပုဒ္မ ၁၂ ၏ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ)(ဃ) ႏွင့္ (င)တို႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးတက္ေရာက္ေနစဥ္ကာလ အတြင္း ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရပါက ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရေၾကာင္း၊ တရား႐ံုး တစ္ခုခု၏ သက္ေသ အျဖစ္ ဆင့္ေခၚခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရသည့္ တိုင္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ ျခင္းမခံရမီ ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခြင့္ ရေၾကာင္း ျပ႒ာန္း ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးသည္ သာမန္အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတစ္ခုခုသို႔ တက္ေရာက္ ေနစဥ္ အခါကာလ မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္၏ အျပင္အပ၌ ေျပာဆို၊ ျပဳမူ၊ ေဆာင္ရြက္၊ လုပ္ကိုင္ ျခင္း မ်ားအတြက္ သာမန္ျပည္ သူတစ္ဦးကဲ့သို႔ပင္ ဥပေဒကို လိုက္ နာရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ အကယ္၍ ဥပေဒ တစ္ရပ္ ရပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက သာမန္ျပည္ သူတစ္ဦးကဲ့သို႔ပင္ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းကို ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ ေဖာ္ ျပထားေသာ အဆိုပါအခ်က္မ်ားမွ အပ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ရပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္ဆိုေသာ  အေၾကာင္းေၾကာင့္ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ခုခုကို ခ်ိဳးေဖာက္ က်ဴးလြန္ရန္ အခြင့္အေရးမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါ သည္။ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴး လြန္ခဲ့ပါက တရားစြဲဆို အေရးယူျခင္း ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုျခင္းမွ သူ႔ကိုလည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးမထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ေဇယ်ာမိုးျမင့္စံ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*