ေဆာင္းပါး — မတ္ ၈၊ ၂ဝ၁၃

ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထိပါးေျပာဆိုကာ၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို ထိခိုက္ေျပာဆိုၿပီး ေဟာေျပာ သည္ဟု ေလွ်ာက္ထားသူက စြပ္စြဲထားေသာသူမွာ လမ္းျပၾကယ္ ဦးေအးျမင့္ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ေဒါက္တာ ျမတ္ ဥာဏစိုးႏွင့္ ဦးေအးျမင့္တို႔သည္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးၾကစဥ္ အတြင္း တိုက္ဆိုင္ၿပီး ခဏတာ ႀကံဳႀကိဳက္ၾကျခင္း သာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို လက္ခံဖြယ္ရွိသည္။ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဦးျမတ္သူ (ခ) ဦးေက်ာ္ဇင္ၫြန္႔က ဆႏၵမဲ အမ်ားဆံုး ရရွိၿပီး တာေမြၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုးက ဆႏၵမဲအမ်ားဆံုး ရရွိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကန္႔ကြက္လႊာအပိုဒ္(၂)တြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။ ယင္းအေျခအေန တြင္ တရားမဲ့ ျပဳက်င့္မႈေၾကာင့္ ႐ံႈးနိမ့္ရသည္ ဟု ေကာက္ယူရန္ ခဲယဥ္းသည္။ ဦးေအးျမင့္၏ ေဟာေျပာ မဲဆြယ္မႈေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ ရသင့္ေသာ ဆႏၵမဲမ်ား မရဟု ဆိုျခင္းမွာ ေမွ်ာ္မွန္း မွန္းဆခ်က္ သာျဖစ္၍ ေသခ်ာေရရာေသာ သက္ေသခံခ်က္ မဟုတ္ေပ။ ဦးျမတ္သူ (ခ) ဦးေက်ာ္ဇင္ၫြန္႔ႏွင့္ ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုး အမႈ (၂ဝ၁၁-ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္မႈ အမွတ္-၁)

လာမည့္ႏွစ္ ကာလမ်ားအတြင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ-၄၁၇ အရ၊ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာရန္ အေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာေပၚ ေပါက္ျခင္းမရွိပါက ကြ်န္ေတာ္တို႔ သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ကာလအတန္ၾကာ ေမ့ေလ်ာ့ ထားခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ(စာအုပ္)မ်ားကို ဖုန္ခါ လ်က္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အမႈအခင္းမ်ားကို ျပန္လည္၍ အာ႐ံုဝင္စား ရဦးမည္ျဖစ္ သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ သံုးမ်ိဳး ရွိရာ အခန္း(၁၃)တြင္ ေရြး ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပစ္မႈ (Offences) မ်ားကိုေဖာ္ျပထားၿပီး၊ အခန္း (၁၄) တြင္ တရားမဲ့ ျပဳက်င့္မႈမ်ား (Malpractices) မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ား ကိုက်ဴးလြန္ပါက သက္ဆိုင္ရာတရား ႐ံုးက စစ္ေဆးစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး တရားမဲ့ ျပဳက်င့္မႈကို က်ဴးလြန္ပါက ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဖြဲ႕စည္းေပးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ႕ကသာလွ်င္ စစ္ေဆး စီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ျပစ္မႈ (Offences) က်ဴးလြန္ေၾကာင္း တရား႐ံုး၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို ခံရပါက ေထာင္ဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္သည္။ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈ (Malpractices) ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ခံုအဖြဲ႕၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ခံရပါက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခံခဲ့ရျခင္းမွ ပ်က္ျပယ္မည္ ျဖစ္သည္။

တစ္ဦးထက္ ပိုေသာ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံရာတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္က “ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခံရသူရွိေသာ မဲမ်ားတြင္ တရားမဲ့ျပဳက်င့္ မႈေၾကာင့္ရရွိေသာ မဲမ်ား မပါရွိခဲ့ေသာ္  မိမိသာလွ်င္ ခိုင္လံုေသာမဲ အမ်ားဆံုး ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း” ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းရာ မွ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ  ေပၚေပါက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္း၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း  အထင္အရွား ေပၚေပါက္မွသာလွ်င္  ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခံထားရျခင္းမွ ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

ဦးျမတ္သူ(ခ)ဦးေက်ာ္ဇင္ၫြန္႔ ႏွင့္ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုး အမႈတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီမွ ဦးျမတ္သူ(ခ) ဦးေက်ာ္ဇင္ၫြန္႔၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ပါတီမွ ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုး၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (ျမန္မာ)မွ ဦးတင့္ႏိုင္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးပါတီမွ ဦးသီဟမင္းေအာင္ တို႔ ၄ ဦးသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၄)၌ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြး ခံခဲ့ၾကရာမွ ခိုင္လံုမဲ အမ်ားဆံုး ရွိသည့္ ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုး အေပၚ ေလွ်ာက္ထားသူ ဦးျမတ္သူ (ခ) ဦးေက်ာ္ဇင္ၫြန္႔က ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ႕(၄)က ကန္႔ကြက္လႊာကိုပယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ေလွ်ာက္ထားသူက မေက်နပ္၍ ထပ္မံတင္သြင္း သည့္ ျပင္ဆင္မႈတြင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္ေသာ အျခား ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး၏ ပေယာဂေၾကာင့္ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈတစ္ခုခုျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ထိုတရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ယင္း၏ ေရြး ေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္လွ်င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း မပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း ပုဒ္မ- ၇၃(က) ကို ကိုးကား၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဦးသိန္းေမာင္ႏွင့္ ဦးလွေမာင္သိန္း အမႈ (ျပင္ဆင္မႈအမွတ္၅/၂ဝ၁၁)တြင္ မိမိသာလွ်င္ မဲအမ်ားဆံုး ရ၍ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခံရသူျဖစ္သည္ဟုေၾကညာေစရန္ သက္သာခြင့္ကို ေတာင္းဆိုလိုပါက အေျခခံရမည့္ အခ်က္ႏွစ္ရပ္ ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းတို႔မွာ (၁)ေလွ်ာက္ထားသူသာလွ်င္ ခိုင္လံုေသာမဲ အမ်ားဆံုးရသည္ မွာ အမွန္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္။ (၂) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရသူ ရရွိေသာမဲမ်ားတြင္ တရားမဲ့ ျပဳက်င့္မႈေၾကာင့္ ရရွိေသာ မဲမ်ား မပါရွိခဲ့ေသာ္ ေလွ်ာက္ထားသူ သည္သာ ခိုင္လံုေသာ မဲအမ်ားဆံုး ရရွိႏိုင္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ တို႔ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ေသာ ျပဳလုပ္မႈမ်ားသည္ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈျဖစ္ေၾကာင္းကို  ပုဒ္မ- ၆၆ တြင္  အတိအလင္း ျပဌာန္း ထားသည္။ ယင္းျပဌာန္းခ်က္သည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတြက္ ထမင္းရည္ပူ စည္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုစည္းေက်ာ္လွ်င္ “ထမင္းရည္ပူေလာင္”မည္ ျဖစ္သည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္မႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးကို အေႏွာက္အယွက္ျပဳျခင္း၊ သူတစ္ပါး အေယာင္ေဆာင္ျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆိုေၾကညာျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္ကို မမွန္မကန္ တင္ျပျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝသူတို႔၏ အမည္ ေနရပ္ မပါရွိေသာ ေၾကာ္ျငာစာရြက္ စာတမ္း ပိုစတာမ်ား ေဝငွျခင္း၊ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးထံမွ အကူအညီ ရယူျခင္း၊ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လံႈ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ပါတီ၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို အၾကမ္းဖက္ျခင္း မမွန္မကန္ စြပ္စြဲေရးသားျခင္း၊ အမ်ား ျပည္သူ ဆူပူမႈျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္း စသည့္ အခ်က္(၁၂)ခ်က္ ပါဝင္သည္။

ဦးေက်ာ္ထြန္းေအာင္ႏွင့္ ဦးေစာလွ အမႈ(ျပင္ဆင္မႈအမွတ္-၉/ ၂ဝ၁၁)တြင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အခန္း(၁၃) အရ ျပစ္မႈမ်ား ကို ရဲစခန္းတြင္ တိုင္ၾကားၿပီး တရား႐ံုး က ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အခန္း(၁၄)ပုဒ္မ-၆၆ အရ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားကို ရဲစခန္းက လည္းေကာင္း၊ တရာ႐ံုးက လည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၫႊန္ျပခဲ့သည္။ ခိုင္လံုမဲ အမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့သူ ဦးေက်ာ္ထြန္းေအာင္ကို ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းသည္ တရားမဝင္ ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ခံုအဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။   ဦးေက်ာ္ ထြန္းေအာင္က မေက်နပ္၍ တက္ေရာက္သည့္ ျပင္ဆင္မႈတြင္မူ အခ်ိဳ႕ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္တို႔တြင္ တရားမဲ့ ေဟာေျပာျခင္း မွန္ေသာ္လည္း ဦးေက်ာ္ ထြန္းေအာင္ႏွင့္ ဦးဦးေစာလွတို႔ ရရွိခဲ့ေသာ ဆႏၵမဲမ်ားသည္   ဆႏၵမဲေပါင္း (၂၂၄၅၄) ကြာျခားသည္ျဖစ္ ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္အ႐ံႈးသည္ ထိုသို႔ တရားမဲ့ေဟာေျပာသည့္ အေၾကာင္း တစ္ရပ္တည္းေၾကာင့္ မဟုတ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ပ်က္ျပယ္ျခင္းမရွိ ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ခိုင္လံုမဲအမ်ားဆံုးရသူအေပၚ ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းေလ့ရွိသည့္ ကန္႔ကြက္ခ်က္ေအာင္ျမင္ပါက အႏိုင္ရသူ ေရြးေကာက္ ခံရျခင္းသည္ ပ်က္ျပယ္ၿပီး ဒုတိယမဲ အမ်ားဆံုး ရရွိသူက ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ ျပန္လွန္ ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းပါက ႏွစ္ဖက္ ႐ံႈးနိမ့္ႏိုင္သည္ကို သတိခ်ပ္ရပါမည္။

ေဒၚလဲ့လဲ့ေအးႏွင့္ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း အမႈ(ကန္႔ကြက္လႊာအမႈအမွတ္-၁/ ၂ဝ၁၂)တြင္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္၌ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းက ခိုင္လံုမဲ (၅၅၈၁၈) ရရွိခဲ့သည္။ ေဒၚလဲ့လဲ့ေအးက ခိုင္လံု မဲ(၅၉၇၇) ရရွိခဲ့သည္။ ေဒၚလဲ့လဲ့ေအး က ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းအေပၚ တင္သြင္းသည့္ ကန္႔ကြက္လႊာ၌  ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကို အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစရန္ႏွင့္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းကို မဲဆႏၵရွင္မ်ား အထင္အျမင္ လြဲမွားေအာင္ ေသြးထိုး လံႈ႔ေဆာ္ ေၾကာင္းပါရွိသည္။ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း က စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္မ်ားကသာ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လံႈ႕ေဆာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္က လမ္းခင္းေပးျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေပး ျခင္းတို႔ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေဆာင္ ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပလ်က္ သူတစ္ပါး အေယာင္ေဆာင္သည့္ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၊ ေဒၚလဲ့လဲ့ေအးသည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေၾကညာခြင့္ ရထိုက္သူ မဟုတ္ ေၾကာင္း ျပန္လွန္ ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ႏွစ္ဖက္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္၍ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက ႏွစ္ဖက္႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ဖြယ္ ရွိပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ခံုအဖြဲ႕က ကန္႔ကြက္လႊာ ႏွစ္ခုလံုးကို ပယ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဝ၉၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*