သတင္းေဆာင္းပါး — ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ ၂ဝ၁၃

 jorgewashington_1

ေဂ်ာ့(ခ်)ဝါရွင္တန္သည္ အေမရိကန္ ေတာ္လွန္စစ္၏ စစ္ေသနာပတိ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ပထမဆံုး သမၼတ၊ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို စုစည္း တည္ေထာင္သူ ဖခင္ဟု သတ္မွတ္ ေခၚဆို ခံရသူျဖစ္သည္။

ေဂ်ာ့(ခ်)ဝါရွင္တန္ကို ၁၇၃၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ တြင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္၌ ဖခင္ ၾသဂတ္စတင္း ဝါရွင္တန္ႏွင့္ မိခင္ ေမရီေဘာ(လ)တို႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။  ငယ္စဥ္အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဖခင္ကြယ္လြန္ သြားသျဖင့္ ေက်ာင္းေကာင္းစြာ မေနခဲ့ရ။ အသက္ ၁၄ ႏွစ္တြင္ ေျမတုိင္း အလုပ္ကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီး တစ္ႏွစ္ အၾကာ တြင္ ကိုယ္ပိုင္ ေျမတုိင္းလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

၁၇၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ် စစ္တပ္သို႔ ဝင္ေရာက္ အမႈထမ္းသည္။ ထိုစဥ္က ၿဗိတိန္ႏွင့္ျပင္သစ္ ကိုလိုနီ နယ္လု စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနရာ၊ ဝါရွင္တန္၏ သတၱိေျပာင္ေျမာက္ မႈေၾကာင့္ ျပင္သစ္တပ္မ်ား၏ ဝိုင္းရံပိတ္ဆို႔မႈၾကားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား က်ဆံုးခဲ့ ရေသာ္လည္း သူ ပါဝင္ေသာ ဗာဂ်ီးနီးယား တပ္ဖြဲ႕ကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ဦးေဆာင္ တုိက္ခိုက္ ကယ္ထုတ္ႏုိင္ ခဲ့သည္။ သူ၏ သူရဲေကာင္း ပီသမႈအတြက္ ဗာဂ်ီးနီးယားတပ္ဖြဲ႔ အားလံုး၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ ရသည္။ ၁၇၅၈ တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ရာထူးျဖင့္ တပ္မွထြက္ၿပီး ဇာတိရပ္ရြာ ေမာင့္(တ)ဗာႏြန္တြင္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းျဖင့္ အေျခခ် ေနထုိင္ ခဲ့သည္။

ဝါရွင္တန္သည္ တစ္ဖက္တြင္ ကိုလိုနီ ႏုိင္ငံေရး၌ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ House of Burgesses တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ ထိုကာလ အတြင္း ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီစီးပြားေရး အင္အားစု မ်ားကို နာက်ည္း ခံျပင္းလာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ကိုလိုနီမ်ား ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ ကို တစ္စထက္ တစ္စ နားလည္လာခဲ့သည္။ ၁၇၇၄ တြင္ အေမရိကန္ကိုလိုနီမ်ား၏  Continental Congress သို႔ ဗာဂ်ီးနီးယား ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၇၇၅ တြင္ အေမရိကန္ ကိုလိုနီမ်ားႏွင့္ ဂရိတ္ ၿဗိတန္တို႔ ၾကား ေတာ္လွန္စစ္ စတင္ျဖစ္ပြားရာ Continental Army ၏ စစ္ေသနာပတိ အျဖစ္ တစ္ခဲနက္ေရြးခ်ယ္ တင္ ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။

လြတ္လပ္ေရး စစ္ပြဲအတြင္း ၿဗိတိသွ် အၿမဲတမ္းတပ္မ်ားကို ပခံုးခ်င္း မယွဥ္သာေသာ္လည္း ဝါရွင္တန္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္ တြင္ ေဘာ္စတြန္ၿမိဳ႕သိမ္း တိုက္ပြဲ ဆင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဗယ္လီေဖာ့(ခ်) တုိက္ပြဲတြင္ အေအးလြန္ ေဆာင္းရာသီ ကို ၾကံ့ၾကံ့ ခံ၍ မိမိတပ္ကို မၿပိဳပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ျပင္သစ္က အေမရိကန္ လြတ္လပ္ေရး ကို ၁၇၇၈ တြင္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့သည္။ ျပင္သစ္၏ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ေပးမႈ အကူအညီျဖင့္ ေအာင္ပြဲမ်ား ပိုရလာခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး အဆံုးအျဖတ္ေပး သည့္ ေယာ့(ခ)ေတာင္း တုိက္ပြဲကို အႏုိင္တုိက္ႏုိင္ ခဲ့၍ ၿဗိတိသွ်တို႔ လက္နက္ခ်ကာ ၁၇၈၁ တြင္ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲ ခံခဲ့သည္။

၁၇၈၇ တြင္ အေမရိကန္ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲ သည့္ ဖီလာဒဲ(လ)ဖီးယားညီလာခံ ကို သဘာပတိ အျဖစ္ တာဝန္ယူ က်င္းပခဲ့သည္။ ၁၇၈၉ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဖယ္ဒရယ္လစ္ ပါတီဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဝါရွင္တန္ ကို ဖယ္ဒရယ္ဝါဒီမ်ားကေရာ၊ ဖယ္ဒရယ္ ဆန္႔က်င္ေရး ဝါဒီမ်ားကပါ အမ်ဳိးသား သူရဲေကာင္း တစ္ဦးအျဖစ္ သေဘာထားကာ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၏ ပထမဆံုး သမၼတအျဖစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ဆက္တိုက္ တညီတၫြတ္တည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့ၾက သည္။

ဝါရွင္တန္သည္ သမၼတအျဖစ္  သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္ တာဝန္ယူခဲ့စဥ္ ခုိင္မာေသာ ဖယ္ဒရယ္အစိုးရကို ထူေထာင္ ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ တကာေရးရာ၌ ၾကားေနေရးဝါဒကို က်င့္သံုးခဲ့ သည္။ ၁၇၉၇ တြင္ တတိယသမၼတ သက္တမ္း ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ တာဝန္ကို သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္ထက္ ပိုမိုမထမ္း ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း နမူနာျပကာ အနားယူခဲ့သည္။

သမၼတအျဖစ္မွ အနားယူၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝါရွင္တန္သည္ ဇာတိရပ္ရြာ ေမာင့္(ထ)ဗာႏြန္ၿခံ ႀကီးတြင္ျပန္၍ လယ္ယာ လုပ္ငန္းျဖင့္သာ ပုဂၢလိကဘဝကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကုန္ဆံုးေစခဲ့သည္။ ၁၇၉၉ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္၊ ေဆာင္းရာသီ ၏ ႏွင္းမုန္တုိင္း ၾကားတြင္ သူခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ ၿခံေျမကို ျမင္းစီး လွည့္လည္ရင္း အေအးမိရာမွ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္း ေရာဂါ အျပင္းအထန္ ခံစားရၿပီး ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ သူကြယ္လြန္ၿပီး ေနာက္ သူ႔ဆႏၵအရ သူပိုင္ေက်းကၽြန္ မ်ားကို သူ႔ဇနီးေသဆံုးခ်ိန္၌ အၿပီးအပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ေဂ်ာ့(ခ်)ဝါရွင္တန္ ေသဆံုးခဲ့ေသာ္ လည္း သူ႔အမည္ႏွင့္ သူ႔လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တည္ရွိေန သမွ် အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ထာဝရ ပထမအျဖစ္ ရွင္သန္ေနမည္ ျဖစ္ေပသည္။

Ref: အတၳဳပၸတၱိအဘိဓာန္

George Washington’s Mount Uernon, Biography

of George Washington

by Mark Mastromarino (ေမာင္ဝံသ)

စိုးျမင့္

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*