စီးပြားေရးသတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၇

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္ ထြက္ကုန္မ်ားကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ သီလဝါ ပူးေပါင္း ဆိပ္ခံတံတားကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ စတင္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ လယ္ယာစီးပြား အမ်ားပိုင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္ (MAPCO)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ တံတား စီမံကိန္းကို သံုးႏွစ္အတြင္း အၿပီး ေဆာက္လုပ္မည္ဟု လ်ာထားၿပီး ဘတ္ဂ်က္ လ်ာထားခ်က္က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၆ သန္းရွိသည္။

သီလဝါေျမကြက္ အမွတ္ (၂၇)၊ (၂၈)၊ (၂၉) တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း တံတားအျဖစ္ မီတာ ၅၉ဝ တံတား တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ၿပီး တံတားပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ရန္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္က တင္ဒါေခၚရာတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ ကုမၸဏီ ၂၃ ခုက တင္ဒါ တင္သြင္းခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ေလးဖြဲ႕ကို စိစစ္၍ ပမာဏ အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ဒုတိယပတ္တြင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ သီလဝါ အကြက္အမွတ္ (၂၈) ပူးေပါင္း ဆိပ္ခံတံတား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ Myanmar Edible Oil Industrial Public Corporation Ltd. (MEICO), Myanmar Agribusiness Public Corporation Ltd.(MAPCO) and Myanmar General Development Public Ltd. (MAGDPL) တို႔ သံုးဖြဲ႕ပူးေပါင္း ၿပီး ဆိပ္ခံတံတား မ်က္ႏွာစာ အလ်ား ၅၉ဝ မီတာအမ်ားဆံုး၊ တံတားအက်ယ္ ၃ဝ မီတာ အနည္းဆံုးႏွင့္ ကင္းေထာက္ တံတားမ်ား အပါအဝင္ ကုန္ေသတၱာမ်ား ကိုင္တြယ္ တင္ခ်ျခင္း အဆင့္အထိ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ၿပီး ပူးေပါင္း ဆိပ္ခံ တံတား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ တင္ဒါမ်ား ေခၚယူထားကာ MAPCO အေနျဖင့္ က်န္အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*