စီးပြားေရးသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊ ၂ဝ၁၂

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ (Thilawa Special Economic Zone) အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ ထိုဇုန္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစရန္ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ေငြေၾကး က႑အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကို ယခု လ ၂၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးဗဟို ဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ထားသည့္ အထက္ပါ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ အေတြ႕အႀကံဳရွိ ကုမၸဏီမ်ား  ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဒုဝန္ႀကီး၏ ေျပာၾကား ခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားမႈသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုထံ သို႔သာ လက္သိပ္ ထိုးေပးျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ယင္းျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ယခုအထူးစီးပြားေရးဇုန္ သည္ ဂ်ပန္ဇုန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဇုန္တြင္ ဇုန္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္သူ (Developer) ႏွင့္ စက္႐ံုေဆာက္လုပ္ကာ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္မည့္သူ (Investor) ဟူ၍ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳး ခြဲျခားထားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ လုပ္ထံုးမ်ားႏွင့္ အညီ အဆိုပါ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္အတြင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေျမငွားရမ္းေပးရန္ (သို႔မဟုတ္) အေဆာက္ အဦ ေဆာက္လုပ္ကာ ငွားရမ္းေပးရန္ စီစဥ္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းတြင္ လြတ္လပ္ စြာ ကုန္ထုတ္ဇုန္ (Free Zone) မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လိုပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စီးပြားေရးဇုန္ အတြက္ ဥပေဒသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒႏွင့္သာ သက္ဆိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါဇုန္အတြက္ ေျမယာ မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လက္ရွိ လယ္သမားမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္လိုေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ လယ္သမား မိသားစုမ်ားမွ လုပ္သားမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္ လုပ္သားမ်ား (Skill Level) အဆင့္ သို႔ ေရာက္ရွိလာေစရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးကို သိရွိနားလည္ေစရန္ အသိပညာေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဇုန္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ဝဝ၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*