စီးပြားေရးသတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

အထူးကုန္စည္ခြန္ ၁၇ မ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္သည့္ ကားတင္သြင္းမႈအေပၚ ကား၏ အင္ဂ်င္ပါဝါကို မူတည္ၿပီး အခြန္ႏႈန္းထား သတ္မွတ္မႈ၊ ေရႊလက္ဝတ္ထည္မ်ား ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေလၽွာ႔ခ်မႈ အပါအဝင္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္ စပ္လၽဥ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီက ၎၏ ေတြ ့ရွိခ်က္၊ သေဘာထား အစီရင္ခံစာကို ယေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို ့တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ ဥပေဒၾကမ္း အထူးကုန္စည္ အမ်ိဳးအစား အမွတ္စဥ္ (၁၅) တြင္ ပါဝင္သည့္ ကားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

      (က) Double Cab 4 Door Pickup မွ အပ ၁၅၀၁ CC မွ ၂၀၀၀ CC အထိ ဗင္ကားမ်ား၊ ဆလြန္း၊ ဆီဒင္ႏွင့္ ဝက္ဂြန္ (Estate Wagon) ကားမ်ား၊ ကူေပး (Coupe) ကားမ်ား အတြက္ အခြန္ႏႈန္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
      (ခ) Double Cab 4 Door Pickup မွ အပ ၂၀၀၁ CC မွ ၅၀၀၀ CC အထိ ဗင္ကားမ်ား၊ ဆလြန္း၊ ဆီဒင္ႏွင့္ ဝက္ဂြန္ (Estate Wagon) ကားမ်ား၊ ကူေပး (Coupe) ကားမ်ား အတြက္ အခြန္ႏႈန္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
      (ဂ) Double Cab 4 Door Pickup မွ အပ ၅၀၀၁ CC အထက္ ဗင္ကားမ်ား၊ ဆလြန္း၊ ဆီဒင္ႏွင့္ ဝက္ဂြန္ (Estate Wagon) ကားမ်ား၊ ကူေပး (Coupe) ကားမ်ား အတြက္ အခြန္ႏႈန္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း

ဟူ၍ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သင့္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၁)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၆) အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းက ေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္ သေဘာ ထားကို ယေန ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီကိုယ္စား ဖတ္ၾကား တင္ျပခဲ့သည္။

ထို ့အျပင္ ဥပေဒၾကမ္း၏ အပိုဒ္ ၁၄ (ဇ) ရွိ “ေရႊထည္ လက္ဝတ္ ရတနာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ေရာင္းရ ေငြအေပၚတြင္ တစ္ ရာခိုင္ႏႈန္း (၁%) ျဖင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်သင့္ေစရမည္ ဟု ျပင္ဆင္ ျပဌာန္း သင့္ပါသည္” ဟုလည္း ၎က တင္ျပခဲ့သည္။ ေရႊထည္ လက္ဝတ္ ရတနာမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္ခြန္ မွာ ယခင္က ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*