ေခါင္းႀကီးသတင္း — ေတာင္ႀကီး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃

လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဟိုတယ္ဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈ၊ ေျဖေလွ်ာ့ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ယင္းစီမံ ကိန္းကို ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ စြက္ဖက္ေႏွာင့္ယွက္သူမ်ား ရွိလာလွ်င္ ယင္းတို႔အား ဥပေဒေၾကာင္း အရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေနာ္ခမ္းက ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္က  က်င္းပခဲ့သည့္ ဟိုတယ္ ဇုန္ေျမေနရာ ေဖာ္ထုတ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္သြား သည့္ သီးႏွံဧကမ်ားအတြက္ သီးႏွံေလ်ာ္ ေၾကး ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္ေဖာ္ထုတ္သည့္ ေနရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ မိမိသေဘာႏွင့္ မိမိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္  စုဝန္ႀကီး၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ သာ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အင္းေလးေဒသသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ မည့္ ႏိုင္ငံတကာ မွ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ၁ဝ သိန္း ခန္႔ထိ ရွိလာႏိုင္ၿပီး လက္ရွိေညာင္ေရႊ ႏွင့္အင္းေလးေဒသရွိ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔မွ် မလံုေလာက္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေညာင္ေရႊ၊ အင္းေလး ခရီးစဥ္တြင္ ဟိုတယ္ဇုန္ တည္ေဆာက္ ရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့ၿပီး သမၼတႀကီးမွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ားေဖာ္ ထုတ္ရာတြင္ အင္းေရျပင္အား ထိ ခိုက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ အင္းထဲတြင္ မျပဳလုပ္ဘဲ အင္းေလးကန္ႏွင့္ မနီး မေဝးရွိကုန္းေျမအား စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူ ထု၏ စိုက္ခင္းမ်ားကို သိမ္းဆည္း၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးကေျပာပါသည္။ ယင္းဟိုတယ္ ဇုန္အား သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဌာနမွပိုင္ဆိုင္ သည့္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးေကာ္မတီထံ အစီရင္ခံစာတင္၍ ေမးျမန္းစံုစမ္းၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယင္းကဆိုပါသည္။

အဆိုပါႀကိဳးဝိုင္းတြင္ ပါရွိေသာ လူမ်ားအား မိမိတို႔၏ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ ကို ေတာင္းဆိုရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ ခဲ့ရာတြင္လည္း ေတာင္းဆိုသူမ်ားသည္ ၂ဝ ေက်ာ္ဝန္းက်င္သာရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ား က ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လာေရာက္ခဲ့စဥ္က ၅ ႏွစ္စာ ေလ်ာ္ ေၾကးေပးရန္ႏွင့္ မရလွ်င္ သေဘာ မတူဘဲ ကန္႔ကြက္မည္ဟု ဆိုခဲ့ေသာ္ လည္း ၅ ႏွစ္စာေလ်ာ္ေၾကးေပးႏိုင္ ျခင္းမရွိဘဲ ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္အ တိုင္း ၃ ႏွစ္စာသီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပး အပ္ရျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ား အား မနစ္နာေစရန္အတြက္ လက္ရွိေျမေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳး ထားသည့္ သီးႏွံမ်ားကိုပါေပးအပ္ မည္ျဖစ္သျဖင့္ အမွန္တကယ္တြင္ ၄ ႏွစ္စာေလ်ာ္ေၾကးရရွိသည့္ သေဘာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေနာ္ခမ္း က ေျပာပါသည္။

စီမံကိန္းအတြက္ ေျမသိမ္းခံခဲ့ ရေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို လက္ မခံသည့္ အင္ၾကင္းကုန္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူ အခ်ိဳ႕ကမူ မိမိတို႔၏ေျမမ်ား သည္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမသတ္မွတ္ ခင္ကာလကတည္းက ဘိုးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ စိုက္ပ်ိဳးလာသည့္  ေျမမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေပးအပ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကး ေငြကို လက္မခံလို သည့္အျပင္ မိမိတို႔ ေျမအား မက်ဴးေက်ာ္ေစလို၊ ဘူဒိုဇာ မ်ားျဖင့္လည္း မထိုးေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေနာ္ခမ္းက ေျပာ ၾကားရာ ယခုလက္ရွိ  ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔အား အခ်ိန္မေရြး ႀကိဳက္သည့္ ေနရာတြင္ ေမးျမန္းႏိုင္ ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေစ့စပ္ညႇိ ႏိႈင္းမႈမ်ား အမ်ားအျပား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ လက္ရွိစီမံကိန္းအား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ညႇိႏိႈင္းသည့္နည္း၊ ေျဖေလွ်ာ့ သည့္နည္းႏွင့္ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ သည့္နည္းဟု နည္းလမ္းသံုးသြယ္ရွိၿပီး ယခုလက္ရွိ အင္းေလးေဒသရွိ ဟိုတယ္ဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ညႇိႏိႈင္းမႈႏွင့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ဆက္လက္၍ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းကိုသာ လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကား  ရာ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကး  ေပးအပ္ရာ၌ သရက္ပင္တစ္ပင္လွ်င္  က်ပ္ ၅ဝဝ သာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ ေသာ္လည္း ယခုမိမိတို႔အေနျဖင့္ သရက္ပင္တစ္ပင္လွ်င္ က်ပ္ ၅ ေသာင္း ထိေလ်ာ္ေၾကးေပးထားၿပီး ထိုက္သင့္သည္ထက္ ပိုမိုသည့္ေလ်ာ္ ေၾကးကို ေပးအပ္ထားေၾကာင္း၊  ယခု ကဲ့သို႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ ရာတြင္ လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္း မျပဳသည့္ ေဒသခံရြာသားမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္းယူ ျခင္း၊ မယူျခင္းသည္ ယင္းတို႔က႑ သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မ်ားအား ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒)ထံမွတစ္ဆင့္ ကေမၻာဇဘဏ္ တြင္ အပ္ႏွံထားၿပီး အခမ္းအနား မလာျဖစ္ေသာ္လည္း ထုတ္ယူခ်င္သည့္ ေဒသခံမ်ားရွိလာလွ်င္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး၌ လက္မွတ္ေရး ထိုး၍ မိမိတို႔ ရသင့္ ရထိုက္သည့္ ေငြေၾကးအား အခ်ိန္မေရြး ထုတ္ယူႏိုင္ ပါေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းက မိမိတို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား မေက်နပ္ၾက လွ်င္ ႀကိဳက္သည့္ေနရာတြင္ ရွမ္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အား တရားစြဲ ဆိုႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုခံႏိုင္ ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊  ထိုနည္းတူစြာ  မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္  စီမံကိန္းအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္ သူမ်ားကိုလည္း ဥပေဒေၾကာင္း အရ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဤ ေနရာမွ အတိအလင္းစကားလက္ ေဆာင္ပါးလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားပါသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အင္းေလးေဒသတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ကမၻာ့လြတ္လပ္မႈရန္ပံု ေငြအဖြဲ႕မွ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္သြင္ကို  ျမန္မာ အင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ “သူတို႔ အမွန္တကယ္သိမ္းလိုက္တဲ့ ဧရိယာ အတြင္းက သက္ဆိုင္တဲ့ သူေတြကို တကယ္တမ္း ေျဖရွင္းၿပီးသားျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ မေက်နပ္သူရယ္လို႔ ေပၚေပါက္ လာစရာအေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ဘဲ ျမင္ပါတယ္” ဟု ယင္း၏အျမင္ကို ေျပာၾကားပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဦးေက်ာ္သြင္က မိမိ အမွတ္မမွားလွ်င္ သမၼတအေနျဖင့္ အင္းေလးကန္ႏွင့္ ၁ဝ မိုင္အကြာ အေဝးတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္ မေဆာက္သင့္ဟု သေဘာထားေပးထားသည္ဟု ၾကားသိရေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ တြင္မူ အင္းေလးကန္ႏွင့္ ၁ မိုင္အကြာအေဝး အတြင္း၌ပင္  ဟိုတယ္ဇုန္စီမံကိန္း အတြက္ ေျမသိမ္းျခင္းမ်ိဳးလုပ္ ေဆာင္ေနသည္ဟု ၾကားသိရ ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေျမသိမ္းခံ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ရာ တြင္လည္း ဥပမာ လမ္းညာဘက္ျခမ္းမွ ေလ်ာ္ေၾကး ရရွိေသာ္လည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ေလ်ာ္ေၾကး  မရရွိျခင္းမ်ိဳး ရွိေနသည္ဟုလည္း ၾကားသိရေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။

ယင္းဟိုတယ္ဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း  ပါရွိသြားသည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၁၃ ေက်ာင္း ၏ ထင္းစိုက္ခင္းဧက ၇၃ ဧကအတြက္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္က ရွမ္းျပည္ နယ္လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းထြန္းရင္ ႏွင့္ေဒသခံရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားသည္ အင္းေလးေဒသ ဟဲရြာ၊ ရြာမ၊ ေရႊ ဘံုသာ စာသင္တိုက္၌ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။ ထို သို႔ ထင္းစိုက္ဧကမ်ားပါ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းတိုက္မွ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းဒကာမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကရာ တြင္ ဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးစိုင္းထြန္းရင္ က ဟိုတယ္ဇုန္မ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာကာ အင္းေလးေဒသခံမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ဟိုတယ္ဇုန္ဧရိယာပါ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း ၁၃ ေက်ာင္းမွ တစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ေသာ တာေလးေတာင္ေက်ာင္း တိုက္ဆရာေတာ္ ဦးသုမနက မိန္႔ ၾကားရာတြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား ၏ ထင္းစိုက္ဧကမ်ားအတြက္ တန္ ရာတန္ေၾကး ေခတ္ကာလ ေပါက္ ေဈးႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္းေပးအပ္မည္ ဆိုလွ်င္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ဒကာ မ်ားမွလည္း သေဘာတူႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ပါဝင္ေနေသာထင္းၿခံမ်ား အတြက္လည္း ညီမွ်သည့္ ဘ႑ာ ေငြေၾကးပါရမည္ဆိုလွ်င္ ေက်ာင္း တိုက္မွ အလွဴရွင္ ဒကာမ်ားကပါ သေဘာတူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆို ပါသည္။

ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ ေနသည့္ ကုမၸဏီမွ ေပးအပ္မည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား အေၾကာင္းျပန္ ၾကားေပးရန္ ႏွင့္ မိမိတို႔ဘက္မွ လက္ခံ မခံကို ျပန္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထင္းၿခံဧကအတြက္ ေျမဧက အစားထိုး ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ဒကာမ်ား အပါအဝင္ မိမိတို႔မွ သေဘာတူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့သည္။ သာေလးရြာ ေက်ာင္းတိုက္ ဒကာ ကိုခင္ေဇာ္ဦးကလည္း ဟိုတယ္ဇုန္မ်ားသည္ ရွိသင့္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သာသနာ့နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြလက္ခံ၍ မရသျဖင့္ အာပတ္သင့္ႏိုင္သျဖင့္ မိမိတို႔ ဒကာ မ်ားမွ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနရ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းထြန္းရင္  ၏ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈအား တက္ ေရာက္လာသည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်ားျဖစ္ေသာ နန္းပန္ေက်ာင္း၊ ေရႊ ဘံုသာေက်ာင္း၊ သာေလးေတာင္ ေက်ာင္းအစရွိသည့္ ေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္းမွ သင့္ေတာ္သည့္ ေခတ္ ကာလေပါက္ေဈးႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္း ေလ်ာ္ေၾကးရမည္ဆိုလွ်င္ လက္ခံ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့ၾက သည္။ က်န္ရွိသည့္ ေက်ာက္နီ ေက်ာင္း၊ ပဲခူးေက်ာင္းႏွင့္ ပ်ဥ္ ေက်ာင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ မူ ခရီးလြန္ေနသျဖင့္ မျြကေရာက္ ႏိုင္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အင္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး  ဦးဝင္းျမင့္ကလည္း ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္က က်င္းပ ခဲ့သည့္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပး အပ္ပြဲတြင္ တက္ေရာက္ လာသူ ေဒသခံမ်ားအား ဟိုတယ္ဇုန္ တည္ေဆာက္ ေပးျခင္းအားျဖင့္ အင္းသူ အင္းသားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ၊ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဟိုတယ္ ဇုန္ေဖာ္ေဆာင္ ေနသည့္ ေနရာသည္ သြားလာေရး ခက္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုး ရမွ ကတၲရာလမ္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး မ်ား ရရွိလာရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး ဟိုတယ္ဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ သည္ႏွင့္ အမွ် ေဒသခံမ်ားပါ တိုး တက္လာမည္ဆိုသည္ကို ကေမၻာ ဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအား သာဓကတစ္ခုအေန ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈလွ်င္ သိရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမၻာ့ လြတ္လပ္မႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ ဦးေက်ာ္ သြင္အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ၌ မူ  ယင္းေဒသ သည္ ခရီးသြား လုပ္ ငန္းေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာလွ်င္လည္း  အဆိုပါအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေဒသခံမ်ား အတြက္ပါ ခြဲေဝသံုးစြဲ ရန္လိုေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ခြဲေဝ သံုးစြဲသည္ဆိုသည္မွာ ေငြေၾကးကို ခြဲေဝသံုးစြဲေစျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ဥပမာအားျဖင့္ ယင္းေဒသအတြက္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ိဳးႏွင့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းေဆာက္လုပ္ ေပး ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ အက်ိဳးအျမတ္အား ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ခြဲေဝသံုးစြဲျခင္းမ်ိဳးကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပး မည္ဆိုလွ်င္ ေျပလည္မႈရႏိုင္မည္ ဟုပင္ ထင္ျမင္ေၾကာင္း ယင္း၏ သေဘာထားကို ေျပာပါသည္။

အင္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးက ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေျပာၾကားရာတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္ လုပ္ငန္းသည္ ၆၂၂ ဧကသာ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧကေပါင္း ၃၆ သိန္း ရွိသည့္အတြက္ ဟိုတယ္ဇုန္ လုပ္ကိုင္သည့္ ေနရာသည္ ရာခိုင္ ႏႈန္းအားျဖင့္ (ပြိဳင့္ ဝဝ၂) ရာခိုင္ ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕သူမ်ား ေျပာဆို ေနသကဲ့သို႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးသည္ ဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕ နယ္ႀကီးတစ္ခုလံုးအား ႀကီးႀကီးမားမား မထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဟိုတယ္ဇုန္ဧရိယာတြင္ ေရထြက္မ်ား  ရွိသျဖင့္ ယင္းေရထြက္မ်ားအား မပိတ္ဆို႔ရန္ အတြက္မူ တာဝန္ရွိသူ မ်ားအား ေျပာဆိုတင္ျပထားေၾကာင္း  ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က ဆိုပါသည္။

“ဟိုးဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက ္ကတည္းက ဓားမဦးခ် ကိုယ့္ေျမေပၚ မွာပဲ အသက္ေမြးေနတဲ့ လူမ်ိဳး အတြက္ကေတာ့ ဧကဝက္ေလာက္ ေလးကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဧကတိုင္းရဲ႕ တန္ဖိုးကို တန္းတူျဖတ္ လို႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့။ ဥပမာ ၿမိဳ႕ ထဲက ေနရာေကာင္းေကာင္းမွာ ေျမ တစ္ကြက္ ဘယ္ေလာက္တန္တယ္ ဆိုတာ လူႀကီးေတြလည္း သိပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္သြင္က ဆိုပါသည္။

အင္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးက ေဒသခံမ်ားကို ေျပာ ၾကားရာ၌မူ ဟိုတယ္ဇုန္လုပ္ငန္း ျမင့္ တက္လာလွ်င္ အင္းသူ အင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ဟိုတယ္ဇုန္လုပ္ငန္းႀကီး ၏  တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး တိုးတက္ျဖစ္ထြန္း လာႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိသည့္ ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အင္တိုက္ အားတိုက္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ၾကေစလိုေကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမၻာ့လြတ္လပ္မႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ ဦးေက်ာ္သြင္ကမူ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳး လာသျဖင့္ ဟိုတယ္ဇုန္ေဖာ္ထုတ္ ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ ဝင္ေငြကို ေဒသခံမ်ားတြင္ သာမက တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ား အတြက္ပါ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္း ျပည္အတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးရွိလာ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ား ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး၍ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနရရွိရန္ ဖန္တီးၾကေစ လိုေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ သာမန္ ျပည္သူမ်ား၏ အသံကို အမွန္တကယ္ နားေထာင္ၿပီးမွ မိမိေျပာခ်င္သည္ ကို ေျပာၾကေစ လိုေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ိဳး ဖန္တီးႏိုင္မည္ဆို လွ်င္မူ ယခုကိစၥသည္ ၂ ဖက္ၾကား တြင္ ေျပလည္မႈ ရႏိုင္မည္ဟုပင္ ယူဆေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာဆိုသြားပါသည္။

သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ အင္းၾကင္းကုန္း ေက်းရြာႏွင့္ ကံပဲ့ေက်းရြာတို႔မွ ေဒသ ခံမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြအား လာေရာက္ ထုတ္ယူျခင္းမျပဳသည့္  ေဒသခံ ေတာင္သူ ၁၅ ဦးေက်ာ္ခန္႔ လည္း ရွိေၾကာင္း တက္ေရာက္လာေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရသိရွိရသည္။

စီမံကိန္းအတြက္ ေျမသိမ္း ခံရသူေတာင္သူ စုစုေပါင္း ၈၃ ဦး ရွိၿပီး သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ယူသူ ၆၉ ဦးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမယူသူ ၁၄ ဦးရွိေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းသိမ္းဆည္း ေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၅၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပး အပ္ရာတြင္ ခရမ္းခ်ဥ္တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂ဝ တိတိ၊ စပါးတစ္ဧက က်ပ္ ၄ သိန္း ၂ ေသာင္းခန္႔၊ ႀကံ တစ္ဧက ၂ သိန္း ၂ ေသာင္းခန္႔၊ ေျမပဲ တစ္ဧက ၁ သိန္း ၇ ေသာင္း ခန္႔ႏွင့္ ဝါးတစ္ပင္က်ပ္ ၂ ေထာင္၊ ငွက္ေပ်ာပင္က်ပ္ ၅ဝဝဝ အစရွိ သျဖင့္ အသီးသီးသတ္မွတ္ေပးေလ်ာ္ ခဲ့ၿပီး ဝါးစိုက္ေတာင္သူမ်ား ကမူ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ကို ေက်နပ္လက္ခံၾက ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဝ၈ဝ၊ ဝ၆ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*