စီးပြားေရးသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂ဝ၁၃

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္က ေညာင္ ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ သလဲဦးေက်းရြာအုပ္စု၊ ကန္ပဲ့ေက်းရြာတြင္ လႊတ္ေတာ္ေျမယာ  တုိင္ၾကားမႈ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္ မရွင္ႏွင့္ ေဒသခံေတာင္သူ ၂ဝဝ ေက်ာ္ တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည္။ ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဟိုတယ္ဇုန္ေျမဧရိယာ အတြင္း ပါရွိသြားသည့္ လယ္ေျမပိုင္ ရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ အင္ၾကင္းကုန္းရြာ၊ ကံပဲ့ေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ား၊ မိုင္း ပ်င္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္း ထြန္းစိန္၊ လြိဳင္လင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္သီ၊ မူဆယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းဝင္း ေမာင္၊ ဦးေက်ာ္ေဇာ္သန္း၊ ဒီေမာဆိုး မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးရယ္၊ ဘန္းယဥ္မွ ဦးစိုင္းဟတ္တုိ႔က မိမိတို႔သည္ ရွမ္း၊ ကယား ေျမယာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ရြာသူရြာသားမ်ား ရင္ဆုိင္ ေနရသည္မ်ားကို အလံုးစံု တင္ျပႏုိင္ ပါေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ အင္းတုိင္း ရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္၊ အင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းေဆြ၊ အန္အယ္လ္ဒီမွ ေဒါက္တာ ထြန္းလိႈင္၊ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္၊ ေညာင္ေရႊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေျမတိုင္းစာေရးတုိ႔ပါ တက္ေရာက္ၾက သည္။ ေျမယာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္က ေျပာၾကား ရာတြင္ ေကာ္မရွင္ ၏ တာဝန္သည္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို စံုစမ္းၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ အစုိးရ၏ တာဝန္ သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္ တြင္လည္း လူထု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာေၾကာင့္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အင္းတုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းေဆြတုိ႔က ေျပာၾကားရာတြင္ အင္းေလး ဟိုတယ္ဇုန္ ကိစၥ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္က ေစလႊတ္လိုက္သျဖင့္ လာေရာက္ ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသူရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပာၾကားေပးဖို႔ ေၾကာက္စရာ မလိုဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တိတိ က်က် ေျပာၾကားေစလိုေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဘုန္း ႀကီးေက်ာင္း ၁၃ ေက်ာင္း၏ ထင္းစိုက္ခင္း ဧရိယာမ်ား ဟိုတယ္ဇုန္ အတြင္း ပါဝင္သြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ ေရႊေက်ာင္းဒါယိကာ ဦးဘဦး က ေျပာၾကားရာတြင္ ထင္းၿခံမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ကတည္းက ဘုိးဘြားမ်ား၊ ေစာ္ဘြားမ်ားက လွဴဒါန္း ထားရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေခတ္ အဆက္ဆက္ ျပႆနာမျဖစ္ေပၚခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထင္းၿခံေစာင့္မ်ားျဖင့္ ေစာင့္ ေရွာက္ ထိန္းသိမ္း ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘယ္ေနရာကို ဘယ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ပိုင္သည့္ ထင္းၿခံျဖစ္သည္ကို လူတုိင္း သိရွိေၾကာင္း၊ ထင္းၿခံမ်ားကိုလည္း ပေဒသာပင္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ ၂ဝ၁၂ တြင္ ေျမတိုင္းမွ ေျမယာသိမ္းခံရတာကို သိရွိရေၾကာင္း၊ သည့္အတြက္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ တြင္ လက္မွတ္ထုိး တိုင္ၾကား ခဲ့ေၾကာငး္၊ သို႔ေသာ္လည္း  အေၾကာင္းမျပန္ ေၾကာင္း၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ရပ္နားရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းပိုင္ထင္းၿခံမ်ားကို မေရာင္းစားေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေဒါက္တာထြန္းလႈိင္ကလည္း ေျမယာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ သိရွိေစရန္ ထင္းၿခံမ်ား ၏ ရာဇဝင္အား ေျပာဆို ရွင္းလင္း တင္ျပေပးသည္။ ဘူဒိုဇာ ေျမေကာ္စက္မ်ား မထိုးရန္ ဟန္႔တား ခဲ့သျဖင့္ တရား ရင္ဆိုင္ေနရသူ ေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာၾကားရာတြင္ သီးႏွံ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္လည္း ညီမွ်မႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆို သည္။ ေျမယာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္လည္း လုိခ်င္တာကို တိတိက်က်ျပန္လည္ တင္ျပေပးရန္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး လိုခ်င္တာလား၊ ေျမ မေပးခ်င္တာလား၊ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး တိုးၿပီးလိုခ်င္တာလား၊ ေျမယာ မ်ားကို မည္သူမည္မွ် ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္းကို လည္း စာရင္း ဇယားႏွင့္ တင္ျပေပးရန္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကံပဲ့ရြာႏွင့္ အင္ၾကင္းကုန္း ရြာရွိ ေတာင္သူမ်ားက ေျပာဆုိရာတြင္ မိမိတို႔ေျမယာ မ်ားကိုသာ ပိုင္ဆုိင္လိုေၾကာင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကး လည္း မလိုခ်င္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဝ၈ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*