စီးပြားေရးသတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၇

ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ႀကီး ၃ ခု ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိၿပီး ေရွ႕ဆက္၍ စီးပြားေရးဇုန္ သစ္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ တို႔ကို ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အထူး စီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ့ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ၁/၂၀၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္း အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာ သြားရမည္ ျဖစ္သလို ေဒသခံ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ႏိုင္မႈတို႔ အေပၚ တြင္လည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရး ပါသည့္အတြက္ လက္ရွိ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ အထူး စီးပြားေရးဇုန္မ်ားအား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အထူး စီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအမံႏွင့္ အလားအလာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ထင္သာျမင္သာ ရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ လာျခင္းအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*