လႊတ္ေတာ္အတြင္း လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ တိုင္းရင္းသားေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ မ်ားအတြက္ တင္သြင္းေသာ အဆိုမ်ား၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းၿပီး ထင္သာ ျမင္သာ ရွိလာသည္ ဟု ျပည္သူအမ်ားစုက အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ယံုၾကည္မႈ ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။  မၾကာေသးခင္က ဥပေဒေရးရာ ခံု႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာ ခ်က္ေပၚတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ဝ၁ ဦးက စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ ျပဳလုပ္ ရန္ တစ္ၿပိဳင္တည္း လက္မွတ္ ေရးထိုး ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ရခိုင္ေဒသႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အခ်ိဳ႕တြင္လည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈ အခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ျမင္ကြင္း

လႊတ္ေတာ္ ျမင္ကြင္း

လႊတ္ေတာ္ ျမင္ကြင္း

ယခုအခါတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း အတြက္ ဘံုတူညီမႈ တစ္ခုရွိခဲ့သည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ လတ္တေလာ ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အတူ ယင္းတို႔၏ သေဘာထားကို လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ “လႊတ္ေတာ္တြင္း ရပ္တည္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ ေရးရာ ေကာ္မတီေတြက ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ျဖစ္သင့္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာေတြကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ဖို႔ Check and Balance ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ ဆိုတဲ့ ဘံုတူညီမႈ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ဦးတည္ေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဒီလိုပဲ ရွိရမယ္။ အျခားအေရးကိစၥ ေတြမွာ ပါတီေတြ မတူညီမႈ၊ ယူဆခ်က္ေတြ မတူညီမႈေတြ ရွိခဲ့ၿပီး မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္မႈေတြမွာ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု ပါဝင္တဲ့ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက လႊမ္းမိုးထားမႈေတြ ရွိပင္ ရွိျငားေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္က ဒီမိုကေရစီကို ဦးတည္တဲ့ သေဘာ ဆႏၵရွိေနတဲ့အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈမွာ ဘံုတူညီမႈရခဲ့တာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ဦးတည္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ အေကာင္းဘက္က ႐ႈျမင္ပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။ ဥပေဒထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္  ေရးရာေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑ ကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ႏိႈင္း ယွဥ္ေျပာၾကားရာတြင္ “ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဥပေဒေတြကို ေရွးအစဥ္ အဆက္ဆက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခ်က္ေတြဟာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ေတြက သူတို႔ဟာ သူတို႔ ထုတ္ျပန္လာတယ္လို႔ လူထုက ဒီလိုပဲခံစားၾကတယ္။ ဥပေဒျပဳမႈမွာ ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ဆိုတာကို လူထုက အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္မွာ ေနခဲ့ ၾကရတဲ့ အတြက္ ဒီအေျခအေနေတြကို မသိခဲ့ၾကဘူး။ အခုဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္မွာကိုက  လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ကိုယ္တိုင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး တင္ျပလာတာေတြ ရွိတယ္။ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒေတြကို ထုတ္ျပန္မယ္ ဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီးမွ ေရးတာက ပိုေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ သူရဲ႕သံုးသပ္ခ်က္ကို တင္ျပလာတာ ရွိတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေတြဟာ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဥပေဒတစ္ရပ္ ဆိုတာ လူထုၾကားကပဲ ထြက္လို႔ရတယ္။ တကယ္ အလုပ္ လုပ္မယ့္သူ ကိုယ္တိုင္က သက္ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲမွသာ သူတို႔ရဲ႕အသံေတြ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထားေတြ ပါဝင္ၿပီး ျပည္သူ႔ၾကားက ေရးဆြဲလာမွသာ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ ဥပေဒေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။ ႐ံုးတစ္႐ံုး ဓားတစ္စင္းနဲ႔ အခန္းတစ္ခန္းကေန ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ အလားအလာ မေကာင္းႏိုင္ဘူး။ အခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီေရးေတြရဲ႕ အလားအလာေကာင္း တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ အခ်ိဳ႕ကိုလည္း သံုးသပ္ ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းသည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဝ၃၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*