လူမႈေရးသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပြင့္လင္းလာမႈႏွင့္ အတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာသည့္ အေလ်ာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း (ဖိုရမ္) အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ လာၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနၾကရၿပီး ယခုအခါတြင္လည္း Women’s Forum ႏွင့္ Emst & Young ကုမၸဏီတို႔မွ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားသည့္ CEO Champions (အထင္ကရ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕) က နယ္ပယ္ အသီးသီးရွိ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ စုစည္း၍ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅၊ ၆ ၊ ၇ ရက္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာ အႀကံျပဳတင္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက သီးသန္႔ အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အထက္ပါ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးထု၏ စြမ္းေဆာင္မႈ ျမင့္မား တိုးတက္ ေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈလမ္းစဥ္ အရပ္ရပ္ကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္အႀကံျပဳ တင္ျပ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ပုဂၢလိက သီးသန္႔ အစည္းအေဝးကို ဦးစြာ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း သို႔မဟုတ္ တက္ေရာက္လာသည့္ အမ်ိဳးသမီး ပရိသတ္မ်ား အျပန္အလွန္ အေတြ႕အႀကံဳ၊ မူဝါဒ လုပ္ငန္းစဥ္၊ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ တာဝန္ သိတတ္ သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ တစ္ဦးျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား မွ်ေဝျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေနသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး အခန္းက႑မ်ား အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေစျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းအလိုက္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပန္လည္ ပြင့္လင္းလာသည့္ လူထုက႑၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ခြင့္အား အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ သြားမည္ဟု သိရသည္။

တစ္ဖန္ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွင္သန္ေစျခင္း၊ စီးပြားေရးတစ္ခုတြင္ အစျပဳရန္ လိုအပ္သည့္ ေဈးကြက္ စီးပြားေရး အေျခခံ သေဘာတရားမ်ား၊ လူမႈစီးပြား စြမ္းေဆာင္မႈ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ကြ်မ္းက်င္ သင္တန္း ပို႔ခ်ဖလွယ္မႈ၊ မိမိႏွင့္ မိမိ၏ မိသားစု အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူမႈစီးပြား စြမ္းေဆာင္မႈ၊ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ သိထားသင့္သည့္ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ား၊ လုပ္ငန္း စတင္ရန္ အက်ိဳးတူ ပူေပါင္းသူ ရွာေဖြနည္း၊ ေက်းလက္ေဒသတြင္း အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး အေျခအေနႏွင့္ အေလးထားမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ စာနယ္ဇင္း၊ ႐ုပ္သံ သတင္းစာ အစရွိသျဖင့္ က႑အလိုက္  စံုစံုလင္လင္ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ လူထုအေပၚ စိန္ေခၚမႈ သက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အႀကီးစား အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ ျပင္ဆင္သင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြေဆြးေႏြး တင္ျပျခင္းမ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ဟု သိရသည္။

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇
ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*