ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၆၊ ၂ဝ၁၂

အီတလီႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းတို႔ အမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းသြင္းရန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားျပတိုက္၊ စာၾကည့္တိုက္ ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနမွ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်မည္ဟု ဧၿပီ ၂၁ ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

““အဓိက ကေတာ့ စီမံကိန္း ၁ အေနနဲ႔ သင္တန္း ၃ ခု သင္ၾကားေပးသြားမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ သင္တန္းေပးမယ့္ ေနရာနဲ႔ အခ်ိန္ေတြ ကေတာ့ အတိအက် မသတ္မွတ္ရေသးပါဘူး၊ ႏုိင္ငံတကာက ပညာရွင္ေတြ လာေရာက္သင္ၾကားေပးမွာပါ”” ဟု အဆိုပါဌာန၏ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေအးမိစိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသင္တန္းမ်ားမွာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းသံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဗိႆႏိုး၊ သေရေခတၲရာ၊ ဟန္လင္းႏွင့္ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ေဒသေနရာတို႔၏ အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ရမည့္ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

အဆိုပါသင္တန္း ၃ ခုမွာ (၁) ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး ေရးသင္တန္း(၂) ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းမွ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အဦးမ်ားရွိ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီႏွင့္ အဂၤေတပန္း လက္ရာမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕သင္တန္း၊ (၃) သေရေခတၲရာၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ ဗိသုကာလက္ရာမ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဆိုင္ရာ ေလ့လာတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕သင္တန္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအလုပ္ခြင္အတြင္း ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ားတြင္ အုတ္အေဆာက္အအံုႏွင့္ ေက်ာက္အ ေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းပညာႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းပညာမ်ား နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီႏွင့္ အဂၤေတပန္းမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စီမံကိန္း ၂ အေန ျဖင့္ ပထဝီဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာစနစ္ GIS ကိုအသံုးျပဳ၍ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ တည္ေဆာက္ရန္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္း စီမံကိန္း ၂ အတြက္ ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ Software မ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ေလ့က်င့္သင္ ၾကားေပးျခင္း၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ GIS စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕သင္တန္း ၃ ႀကိမ္ သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။GIS အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစည္းအေဝးကို ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသြား မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

စီမံကိန္း ၃ တြင္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း၌ အမည္ တင္သြင္းႏုိင္ေရးအတြက္ မူဝါဒဆိုင္ရာႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးရန္ဟု ပါဝင္သည္။ ယင္းမွာ ေနာက္ထပ္တင္ရန္ အေမြအႏွစ္စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရာတြင္ ကူညီေရးသားတင္ျပျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ ကိစၥမ်ား ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ထုိေနာက္ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ အႏွစ္မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ““အင္းဝ၊ ျပဒါးလင္းဂူတို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္က ေျမာက္ဦးတို႔ ၿပီးေတာ့ သဘာဝနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ ေပါင္းစပ္ေနတဲ့ အင္းေလးကန္တို႔ ျဖစ္သင့္တယ္ ””ဟု ဦးေက်ာ္ဦးလြင္က ေျပာသည္ဟု မဇၥၽိမသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးရွိ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ႏွင့္ သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္အတည္ျပဳခဲ့၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္း ၈ ခုကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ပ်ဴသံုးၿမိဳ႕အား ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ေရးအတြက္ UNESCO ႏွင့္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အဖြဲ႕သို႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ အဆိုပါပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း ၃ ၿမိဳ႕ ကမၻာ့စာရင္းတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဦးစီးေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သိရွိရသည္။ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal Hotel  တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၂ စက္တင္ဘာလတြင္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း ၃ ၿမိဳ႕အား စာရင္းဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ၿပီး တင္သြင္းၿပီးပါက ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အဖြဲ႕ World Heritage Organization မွ လာေရာက္စစ္ေဆးမည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

၀၀၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.