အယ္ဒီတာ့စကား — November 29, 2012

စာေပအေရးႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တာ၀န္

စာေပျမင့္မွ လူမ်ိဳးျမင့္မည္၊ စာေပေပ်ာက္က လူမ်ိဳးေပ်ာက္မည္ဟု ျမန္မာ့ဆို႐ိုးစကားရွိေပသည္။ ယေန႔ျမန္မာ့ စာေပေလာကသည္ မည္သည့္အဆင့္အတန္းတြင္ ရွိေနသနည္း။ ကမၻာ့စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ ညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာသည္ ေနာက္ဆံုးတန္းနားတြင္သာ တ၀ဲလည္လည္ ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုအျဖစ္မွာ စာေပစိစစ္ေရးတည္းဟူ  ေသာ ဆင္ဆာမူ၀ါဒေၾကာင့္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုဆင္ေျခမွ်ျဖင့္ လံုေလာက္သည္ဟု မေျပာႏိုင္ပါ။

ဆင္ဆာမရွိသည့္ ေရွးေခတ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ေရးသားသူမ်ားကိုသာ ေနရာေပး၊ သူေကာင္းျပဳသည့္ ဓေလ့ သည္လည္း မတူေသာအျမင္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြးသူမ်ားအား တားျမစ္ပိတ္ပင္ရာက်သည့္ ဆင္ဆာ နည္းတူ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စာေပဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ရာတြင္ ေရွးေခတ္ဓေလ့ႏွင့္အညီ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕သမားအမ်ားစုကို သူေကာင္းျပဳေနသေရြ႕ စာေပအဆင့္ ျမင့္လာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္သင့္လွ ပါသည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတ အႏုပညာ  အစည္းအ႐ံုးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ရန္ အလို႔ငွာ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားၾက သည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရရာ ျမန္မာစာေပေလာက   သားမ်ားအေနျဖင့္ ေစာင္းငဲ့ၾကည့္႐ႈသင့္လွပါသည္။ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္ ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳပြဲမ်ားကို ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕သမားမ်ားအား မေပးအပ္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္မႈမ်ိဳးကို လည္း အသိအမွတ္ျပဳၾကရပါမည္။ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္အဆင့္အတန္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ မ်က္ႏွာငယ္ေနရေသးသည့္ တိုင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔ေလာက၏ လြတ္လပ္စြာ ရွင္သန္တိုးတက္မႈအတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခ်က္မွာမူ မ်က္ႏွာငယ္စရာ အလ်ဥ္းမရွိဟု ဆိုရပါမည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာစာေပေလာကသား မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာစာေပေလာက လြတ္လပ္စြာရွင္သန္တိုးတက္ေရးအတြက္ အားထုတ္မႈကိုမူ ေမးခြန္းထုတ္ရ ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား ေခတ္စားလာေနသည္မွာ ေကာင္းေသာ္လည္း ထိုစာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား ကို ႏိုင္ငံသားမ်ားက ၾကည့္ခ်င္ပြဲ၊  အပ်င္းေျပရယ္ခ်င္ပြဲ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအယားေျဖပြဲ သဖြယ္သေဘာထား ကာ စာကိုဖတ္စရာမလို စာေပေဟာေျပာပြဲေခြကို ၾကည့္လွ်င္လံုေလာက္သည္ဟူသည့္ အေတြးမ်ိဳးရွိသည့္ ႏိုင္ငံ သားမ်ား တိုးပြားလာမည္ဆိုလွ်င္ ေၾကာက္စရာေကာင္းပါလိမ့္မည္။ သက္ေမြးပညာ သည္ ပီသေသာစာေရး ဆရာမ်ား၏ အခန္းက႑ထက္ နာမည္သတင္း ေက်ာ္ေစာသည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၏အခန္းက႑ကို ဦးစားေပးေသာ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားက စာဖတ္ႏႈန္းတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္သည့္ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား ထြန္းကားလာမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာစာေပေလာက လြတ္လပ္စြာ ရွင္သန္တိုးတက္ေရး သည္ အႏ္ၲရာယ္ရွိေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ရာ ယင္းကိစ္ၥကိုလည္း အေလးအနက္ထားစဥ္းစားသင့္ၾကလွပါသည္။

အႏုပညာပံုသ႑န္အသီးသီးတြင္ စာေပႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးက အေလးအနက္အထားၾကဆံုး ျဖစ္သည္မွာ လူမ်ိဳး ေပ်ာက္မွာ၊ နိမ့္ပါးမွာကို ေၾကာက္ၾကသျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ စာေပသည္ သူတို႔အတြက္ မီး႐ွဴးတန္ ေဆာင္ဟု သေဘာထားလက္ခံႏိုင္ေနၾကေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔ျမန္မာစာေပေလာက တြင္ က်င့္၀တ္ကို ေသြဖည္ေသာ သတင္းသမားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ေရးေသာ ရသသမားမ်ားသာ သူေကာင္းျပဳခံ ေနရေသးျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စာေပႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရဒီယို အစီ အစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာစာေပကို စံထံုးႏွင့္ မညီဘဲေရးသားေျပာဆို တင္ဆက္ေနၾကျခင္းသည္လည္းေကာင္း ျမန္မာ့စာေပေလာက၏ အက်ည္းတန္ပံုရိပ္ ျဖစ္ေနေသးသည္ကို သတိမူၾကရေပမည္။ ထိုပံုရိပ္မ်ားသာ ဆက္ လက္ရွင္သန္တိုးပြားေနလွ်င္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ စာေပ ေလာကအေပၚ သေဘာထားသည္လည္း အေရာင္ေျပာင္း ေမွးမွိန္ လာႏိုင္ေပသည္။

လူမ်ိဳးျမင့္ေရးအတြက္ စာေပျမင့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ စာေပေလာ ကမွ စာေရးဆရာမ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ား၊ စာေပ ေ၀ဖန္ေရးဆရာမ်ား၊ စာဖတ္သူမ်ားႏွင့္ မလံုေလာက္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ျမန္မာ့စာေပေလာကအေပၚ တစ္နည္း နည္းျဖင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈျပဳႏိုင္သည့္ စာေပဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီမ်ား၊ စာေပ ကို တိုက္႐ိုက္ ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္ျဖစ္ေစ သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ မီဒီယာ အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီးငယ္မ်ားအားလံုးက စာေပ၏ အခန္းက႑အေပၚ အသိ အမွတ္ ျပဳတန္ဖိုးထားၾကမွသာ ျမန္မာ့စာေပသည္ အဆင့္အတန္းျမင့္လာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ိဳး ျမင့္ေရးႏွင့္ စာေပျမင့္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံသားအားလံုးက သေဘာ ပိုက္ သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။  ။

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*