လြတ္လပ္မႈဟူသည္ အတိုင္းအတာရွိ၏ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္မည္ဆိုလွ်င္ ရွိသည္ဟု ေျဖရေပမည္။ လြတ္လပ္မႈသည္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ကင္းျခင္း၊ အမွီအခို ရွင္းျခင္း၊ အကူအညီမလိုျခင္း၊ အေထာက္အပံ့ မရွိျခင္း၊ အတားအဆီးကင္းမဲ့ျခင္း စသျဖင့္ အနက္မ်ားကို ေဆာင္ေသာ္လည္း တာဝန္ယူမႈ မရွိေသာ လြတ္လပ္မႈသည္ လည္းေကာင္း၊ အျခား တစ္ပါး၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးေသာ လြတ္လပ္မႈသည္လည္းေကာင္း စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္သည္လည္းေကာင္း၊    ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္လည္းေကာင္း အမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးထားသည့္ တရားဥပေဒေဘာင္မ်ား အတြင္းတြင္သာ မိမိတို႔၏ တစ္ကိုယ္ေရလြတ္လပ္မႈ အသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈတြင္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ မရွိသည့္တိုင္ အတိုင္းအတာကျဖင့္ ရွိေပ၏။

သို႔ျဖစ္ပါသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္မႈအား မထိပါးေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ အမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးထားေသာ တရားဥပေဒမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာေရးကို အေလးအနက္ လိုက္နာရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ ေအာက္မွ လံုၿခံဳမႈရွိသည့္ လြတ္လပ္မႈသည္သာ အစစ္အမွန္ လြတ္လပ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါ၏။ တစ္စံုတစ္ဦး၏ အတိုင္းအဆမဲ့ လြတ္လပ္မႈသည္ မိမိႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ အျခားသူမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစမည္ဆိုလွ်င္ ထိခိုက္ခံရသူမ်ား၏ နစ္နာမႈအတြက္ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ကာယကံရွင္ အတိုင္းအဆမဲ့ လြတ္လပ္သူအေပၚ တန္ျပန္ထိခိုက္မည္ျဖစ္ရာ ထိုသူ႔အဖို႔ လံုၿခံဳမႈရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ လံုၿခံဳမႈ မရွိေသာ လြတ္လပ္မႈသည္ မည္သူကမွ် မလိုလားမည့္ လြတ္လပ္မႈမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေနေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈသည္ အတိုင္းအတာရွိသည္ဟု ဆိုရပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုအတိုင္းအတာဟူသည္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မဟုတ္မူဘဲ အမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးေသာ တရားဥပေဒ အရိပ္အာဝါသသာ ျဖစ္သည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္ၾကရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈကို တန္ဖိုးထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လိုက္နာေရးသည္ ယင္းတို႔၏ လြတ္လပ္ မႈအား တန္ဖိုးထားေရးနည္းတူ အေရးပါသည္ကို လက္ခံရပါမည္။ လံုၿခံဳမႈရွိေသာ လြတ္လပ္မႈသည္ အစစ္အမွန္ လြတ္လပ္မႈဟု ခံယူၾကလွ်င္ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ား ေပၚထြန္းေရး၊ ထိုဥပေဒမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို ႏိုင္ငံသားတိုင္းက အားေပးရပါမည္။

မၾကာေသးမီက ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ လူအုပ္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္မႈကို ထိပါးသည့္ အျပဳအမူမ်ားအျဖစ္ သံုးသပ္ၾကသူမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုထိပါးမႈရန္မွ ကာကြယ္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာကို တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွသာ ခ်မွတ္ရန္ဟူသည့္ လြတ္လပ္မႈ၏ အတိုင္းအတာကိုမူ ေမ့ေလ်ာ့သြားၾကသူမ်ား အမ်ားအျပားပင္ ရွိပါေခ်၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လံုၿခံဳမႈမဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ခံစားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ အျခားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ကိုလည္း ခံစားခဲ့ရရာ ၿပီးခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ သူတစ္ပါး၏ အမွီအခိုႏွင့္ အေထာက္အပံ့ကို လိုအပ္သည့္ လူအေျမာက္အျမားကို   ေမြးဖြားေပးလိုက္ေတာ့၏။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုျဖစ္ရပ္အား နမူနာ ယူေသာအားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ကို တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းတြင္သာ တာဝန္ယူကာ ခံစားသင့္ၾကေပသည္။

ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္အေနျဖင့္လည္း အမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးသည့္ တရားဥပေဒ၏ အရိပ္အာဝါသေအာက္တြင္ တာဝန္ယူမႈ ရွိစြာ လြတ္လပ္ရသည့္ အရသာကိုသာ လံုၿခံဳစြာ ခံစားလိုပါသည္။ မိမိတို႔ဘက္မွ တာဝန္ယူမႈအျပည့္အဝ ရွိေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို မည္သည့္အေႏွာင္အဖြဲ႕၊ အတားအဆီးမ်ိဳးႏွင့္မွ် အထိပါး အဆံုး႐ံႈး မခံဘဲ စတုတၳမ႑ိဳင္၏ လြတ္လပ္မႈ အရသာကို အျပည့္အဝ ခံ စားလိုပါသည္။ ထို႔တူ မိမိတို႔၏ တာဝန္ယူတတ္မႈအတြက္ (ထြက္ေပၚလာေတာ့မည့္) မီဒီယာဥပေဒ၏ အဂတိကင္းသည့္ အကာအကြယ္ေပးမႈကိုလည္း အျပည့္အဝ ရယူခံစားလိုေၾကာင္းလည္း အသိေပးလိုက္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*