ေဆာင္းပါး — ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို လူတုိင္းသိရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္အကုိင္ လက္မဲ့မ်ား ျပားေနျခင္း

ယင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေန၍ လည္းေကာင္း၊  စက္႐ံု အလုပ္႐ံုႏွင့္ အတည္တက် ေဆာင္ရြက္ လုိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ နည္းပါးေန၍ အလုပ္ေနရာ ရွားပါးမႈ ျဖစ္ေပၚကာ အလုပ္လက္မဲ့ မ်ားျပားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းရွင္ နည္းပါးရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း

ျပန္လည္ ဆန္းစစ္မည္ဆိုပါက လွ်ပ္စစ္မီး လံုေလာက္စြာ မရရွိျခင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု မေကာင္းျခင္း၊ မရွိျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔ကို ကိုယ္ တုိင္ေဆာင္ရြက္ရ၍ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း မဖြံ႕ၿဖိဳး ျခင္း၊ အတုိးႏႈန္း မ်ားျပားျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သား ရွားပါးျခင္း၊ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား မထြန္းကား၍ လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္ အားလံုးေဆာင္ ရြက္ရျခင္း၊ ဥပေဒေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ေျမေစ်းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားျပားျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရွားပါးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ျခစားေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးရွိ ျပည္သူ႔ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ ေလာင္ေအာ္ေန ၾကသည္မွာလည္း အထင္အရွားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒတြင္ ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ပါရွိပါက တရားရင္ဆိုင္ရမည္ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေၾကာက္ရြ႕ံေနမည္ မွာ ေသခ်ာ ပါသည္။

ယခုဥပေဒအရ စာခ်ဳပ္ စည္းကမ္းကို ေဖာက္ဖ်က္ပါသည္ဟု လုပ္သားတစ္ဦးမွ တုိင္ၾကားလွ်င္ အလုပ္ရွင္ေထာင္ က်ေပေတာ့မည္။ သို႔အတြက္ အလုပ္ရွင္တုိင္း အလုပ္ သမားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနရသည့္ အေနအထားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ရမည္ဆိုပါက ယင္းလုပ္ငန္း မ်ားပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိေတာ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔အေျခအေန မွာ စာရိတၱ မ႑ိဳင္ျခစားေနသည္ဟု လည္း လူတုိင္းလက္ခံထားသည့္ အေနအထားျဖစ္ပါသည္။ အူမ မေတာင့္၍ သီလမေစာင့္ရင္းမွ တစ္စ တစ္စ ပ်က္စီးလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ လုပ္သားမ်ား ကို စည္းကမ္းစနစ္က်စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အစား အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားေျခသလံုး ဖက္ ၍ အလုပ္လုပ္ရမည္ဆိုလွ်င္… ။

လုပ္သားမ်ား၏ အေျခအေနကို ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း ပညာေရး က႑နိမ့္က်ေနမႈေၾကာင့္ စာသင္ ေသာ္လည္း ပညာ မတတ္ျဖစ္ရကာ လုပ္ငန္းခြင္၌ စြမ္းရည္နိမ့္ေသာ လုပ္သားမ်ားအမ်ားစုျဖစ္ကာ ကၽြမ္း က်င္သူနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ရသည့္ လစာႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးမေျပလည္ သူ အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။

ယခုဥပေဒမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အတြက္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ထူေထာင္၍ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္သားမ်ား လုပ္ခလစာပိုမိုရရွိႏုိင္သျဖင့္ စား ဝတ္ေနေရးေျပလည္ေစမည့္အျပင္ အလုပ္ရွင္အတြက္လည္း လုပ္ငန္း အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေစသျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဥပေဒအမည္တစ္ ခုျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒ၏အမည္မွာ အလြန္ေကာင္းပါ သည္။ အခန္း ၂ ပုဒ္မ ၄ (က) ၂ တြင္ အလုပ္ အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ထုတ္ေဖာ္ ရန္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကုိင္ရွာ ေဖြသူကို ကူညီရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ အလုပ္သမားရရွိေရးအတြက္ အလုပ္ရွင္ကို ကူညီေပးရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားရွာေဖြ ေရး႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ လိုအပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိေသာ္လည္း အခန္း ၃ ပုဒ္မ ၅ (က) ၁ တြင္ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားကို သတ္မွတ္အလုပ္တစ္ခုခုကိုလုပ္ကိုင္ ရန္ ခန္႔အပ္ၿပီးပါက ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရမည္။ အခန္း ၃ ပုဒ္မ ၅ (ဆ)တြင္ အလုပ္ သမားရွာေဖြေရး႐ံုးသို႔ သတ္မွတ္ ကာလအတြင္း ေပးပို႔အတည္ျပဳရ မည္ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး အခန္း ၉ ပုဒ္မ ၃၈ (က)ႏွင့္ (ခ)တြင္ အလုပ္ ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္၊ ထည့္ဝင္ေၾကးေပးသြင္းရန္ ပ်က္ ကြက္လွ်င္၊ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လျဖစ္ ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ က်ခံရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထား၍ ေပးအပ္ထားေသာ တာဝန္မွာ ကူညီရမည္ဟု ျပ႒ာန္း ထားေသာ္လည္း ဥပေဒ၏လုပ္ရပ္ မွာ တားျမစ္ထိန္းခ်ဳပ္၍ ဌာနမွ အႏၲရာယ္ေပးႏုိင္ရန္သာ ျပ႒ာန္း ထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျပ႒ာန္း ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လုပ္သားမ်ားအတြက္ဆုိလွ်င္ လည္း အခန္း ၉ ပုဒ္မ ၃၄ တြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ အတု ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါက ေထာင္ ၇ ႏွစ္ဟု ျပ႒ာန္းထားရာ အသိဉာဏ္ ဗဟုသုတနည္းေသာ ေတာသူေတာင္သားမ်ား ၿမိဳ႕ေပၚတက္၍ အလုပ္ရရန္ အတြက္ လက္မွတ္အတုကို လူလိမ္မ်ားထံမွ ဝယ္ ယူအသံုးျပဳမိ လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္မွာ လူသတ္မႈနီးပါး က်ခံရမည္ဆုိေသာ ေၾကာင့္ ယင္းတို႔အတြက္ မ်ားစြာ နစ္နာေပလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ၌ အတုေပါင္းစံု လုပ္စားေနၾက သည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္ပါသည္။ ေထာက္ခံခ်က္အတု၊ ေအာင္လက္ မွတ္အတုမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူအမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ ယင္းကိစၥတြင္ အတုျပဳ လုပ္သူအတြက္ ျပစ္မႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၆၈ တြင္ အေရးယူရန္ျပ႒ာန္းၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ မသိနားမလည္သူ လုပ္သားမ်ား၏အမွားကို ျပင္းထန္ စြာ အေရးယူမႈမွာ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ မမွ်တေသာ ဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ ယင္းျပင္ အခန္း ၉ ပုဒ္မ ၃၇ တြင္ မည္သူမဆို အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦးဦးထံ မမွန္ေၾကာင္း သိလ်က္ ေဖာ္ျပေျပာဆိုမိလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ က်ခံရမည္ဆိုသည့္အတြက္ ယင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဌာနဝန္ထမ္းႏွင့္ မေျပလည္ပါက တရားစြဲခံရလွ်င္ ယင္း လုပ္သားေထာင္က်ေပအံုးမည္။

အခန္း ၉ ပုဒ္မ ၃၆ တြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ကုမၸဏီတုိင္း၏ အလုပ္ရွင္၊ လုပ္သား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုး ဌာနဆုိင္ရာမွ အခ်ိန္မေရြး တရားစြဲေထာင္ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းခ်က္မွာလည္း တိုင္းျပည္အတြက္ ရင္ေလးစရာျဖစ္ေနပါသည္။

ယခုျပ႒ာန္းမည့္ ဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္ ေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း မ်ား၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား အထူးလို အပ္ေနေသာ္လည္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္း ထားျခင္း မရွိသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္ ပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္ ထြန္ယက္ျခင္း နည္းစနစ္၊ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း နည္းစနစ္၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ သံုးစြဲ ျခင္းနည္းစနစ္၊ ေျမျပဳျပင္ျခင္း နည္းစနစ္ေကာင္းမ်ား မ်ားစြာ လိုအပ္ေနေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာ လုပ္သားမ်ား ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ ေနၾက၍ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ နည္းေနသည့္အျပင္ စားသံုးသူမ်ား အတြက္ပါ အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ နားလည္သူမ်ား အဓိက လုိအပ္ေန သည္မွာ အထင္အရွား ျဖစ္ပါသည္။ တတ္ကၽြမ္း နားလည္သူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ပါက လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ ဘဝကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုဥပေဒကို ျပ႒ာန္းမည္ဆုိ ပါက-

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား

ေၾကာက္လန္႔စိုးရိမ္မႈျဖင့္ ဝင္လာစရာ အေၾကာင္း မျဖစ္ေတာ့ပါ။ အလုပ္ လုပ္ကိုင္လုိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လည္း ပေပ်ာက္ သြားႏုိင္ပါသည္။ အလုပ္သမား မ်ား အတြက္လည္း ရင္တထိတ္ထိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္ရမည့္ ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ပါ သည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အလြဲသံုးစား ျပဳမႈမ်ားသာ ထြန္းကားလာ ႏိုင္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္

ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း  ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျပ႒ာန္းမည္ဆိုပါ က လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား သည္ မိမိတုိ႔၏ တတ္ကၽြမ္းေသာ အတတ္ပညာအသိတရား၊ အေျခ အေနမ်ားေပၚမူတည္၍ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးလုပ္ပံုကိုင္ပံုနည္းစနစ္မ်ား ကြဲျပားျခားနားၾကပါသည္။ ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈနည္းစနစ္၊ ထားသိုမႈ၊ စာရင္းျပဳစုမႈ အစရွိသည္မ်ားမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဌာနႏွင့္ တစ္ ဌာနကြဲျပားျခားနားစြာ လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ယင္းကိစၥကို အားလံုးညႇိ၍ မရပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပမည့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြရန္အတြက္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးပါ သည္။ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္ သားမ်ား၊ သုေတသီမ်ား စုေပါင္း အေျဖရွာ၍ လုပ္ငန္းအစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခ်င္းအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ကိုင္ပံုနည္းစနစ္မ်ား၊ ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈစနစ္မ်ားကို ရွာေဖြသုေတသန ျပဳ၍ ရရွိေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားအတုိင္း လုပ္သားမ်ား ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကား ၍ ေမြးထုတ္ ႏိုင္မည္ ဆုိပါက အလုပ္ရွင္ အတြက္ ေရာ၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မ်ား စြာအက်ဳိးရွိေစမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ရေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မွန္ကန္ပါက အမွန္တကယ္တတ္ကၽြမ္းသည့္ လုပ္ သားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ပါမည္။ ယခုအခါ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ အမ်ားစုမွာ လုပ္ ငန္းခြင္၌ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏုိင္မႈ မေတြ႕ရေသးပါ။ ဌာနမွဖြင့္လွစ္ သည့္ သင္တန္းဆင္းလုပ္သားမ်ား ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အစုိးရစက္ ႐ံုမ်ား အ႐ႈံးေပၚေနသည္မွာ သာဓက  ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ထားေသာ လုပ္သား ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈပင္ မေပးႏုိင္သည္မွာ လည္း သတိထားစရာအခ်က္တစ္ ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြထူေထာင္ ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနဘတ္ဂ်က္ေငြ ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ၏ အေထာက္အပံ့ ရယူ၍လည္း ေကာင္း၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၏ အလွဴေငြျဖင့္လည္းေကာင္း ထူေထာင္သင့္ ပါသည္။ ေငြေၾကး အင္အားမလံုမေလာက္သျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ေနရေသာ လုပ္ငန္းရွင္ငယ္မ်ား ထံမွ ေကာက္ခံ ပါက စီးပြားေရး ယိမ္းယိုင္သြားႏုိင္သျဖင့္ မေကာက္ ခံသင့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာရွိေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားထံမွ အလွဴေငြ ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ လံုေလာက္ႏုိင္ ပါသည္။ ယင္းရန္ပံုေငြကို သုေတသန လုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးခ်ၿပီး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္၍ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ေပးအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကး ကို ႏြမ္းပါးသည့္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ေထာက္ ပ့ံေပးျခင္း၊ ကုမၸဏီ လုပ္သားမ်ား အတြက္ ကုမၸဏီမွ က်ခံျခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဥပေဒတြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ကို ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ ေပးျခင္း၊ စည္းကမ္းစနစ္မ်ား ကူညီ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ သင္တန္းသား မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ မ်ားကုိ ျပ႒ာန္းေပးပါက ဥပေဒ အမည္ႏွင့္လိုက္ဖက္သည့္ ေကာင္း မြန္ျပည့္စံုသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။

ကိုကိုေထြး

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*