ႏိုင္ငံတကာသတင္း — ဇန္နဝါရီ၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ တင္ရွိေနေသာေျြကးက်န္ မ်ားကို ရွင္းလင္းေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕ (IMF)၏ ၁ ႏွစ္ၾကာ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈမႈ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ေတာင္းခံထားခဲ့ေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔က ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေသာ IMF ၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအရ သိရွိရသည္။ IMF ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕မွ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈသည့္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့၍ မွ်တေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရရွိေရး၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ျပည္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း  IMF က ေျပာသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထီးက်န္ဘဝမွ တျဖည္းျဖည္းထြက္ေပၚလာေသာျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တင္ရွိေနေသာ ေၾကြးက်န္ မ်ား ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ ဇန္နဝါရီလ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ၿမီရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပဲရစ္ ကလပ္ (Paris Club) အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုဖို႔ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း  IMF က ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ကာလၾကာရွည္ ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရထံမွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရ အာဏာလႊဲေျပာင္း ရယူခ်ိန္မွစ၍ လ်င္ျမန္ေသာစီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပခြင့္ျပဳျခင္း၊ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္သူမ်ားအေပၚ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္းႏွင့္ အတိုက္အခံ သေဘာထားကြဲလြဲသူမ်ားကို လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Ref: Reuters,businesstimes.com

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*