ေခါင္းႀကီးသတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၆၊ ၂ဝ၁၂

ေတြ႔ဆံုပြဲအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတြ႔ရစဥ္

အီတလီႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Guiliomaria Terzi ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ၿခံဝန္း အတြင္းတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အီတလီႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ၎တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈ မပါဘဲ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္မႈမ်ားကို အထူးေလးစားပါေၾကာင္း၊ ဧၿပီ ၁ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အေပၚတြင္ အီတလီႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံ့အေရးမ်ားကို လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ အီတလီႏိုင္ငံအေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ား ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ အဆံုးသတ္ႏိုင္ေရးတို႔ကို အထူးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ အီတလီႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ၌ ထားရွိသည့္ Sanction (ပိတ္ဆို႔မႈ) ကို ဆုိင္းငံ့ထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ပယ္ဖ်က္ (cancel) လိုက္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းသည္လည္း အနာ ဂတ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နံမႈ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အီတလီကုမၸဏီ၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ““ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္””ဟု ဆိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္၊ လူမ်ိဳးစုေပါင္းစံု ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူမအေနျဖင့္ အီတလီႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးကူညီသြားလိမ့္မည္ဟု အျပည့္အဝေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၀၂၇

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.