ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၄၊ ၂ဝ၁၂

အေမရိကႏွင့္ ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရး အရာရွိမ်ားက ယခင္ကကဲ့သို႕ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကို သင္တန္းမ်ား ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ ပညာသင္ ဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပန္စတင္ရန္ တိတ္တဆိတ္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ ကာကြယ္ေရးဌာနမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ ကာကြယ္ေရး အရာရွိ မ်ား ပါဝင္ၿပီး အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴး အရာရွိႀကီးမ်ား ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္လာၿပီးေနာက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္လာရာ တိုးတက္မႈမွာ ျမန္ ဆန္ေနၿပီး တ႐ုတ္၊ ေျမာက္ကိုးရီးယား တို႔ႏွင့္ စစ္ေရး ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနသည္မွာလည္း အေမရိက အတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ အဂၤလန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔ကလည္း  ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားေၾကာင့္ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ေသာ စစ္သံတမန္ ခန္႔အပ္ျခင္းကို ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္လာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိက-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မူလက အေမရိက ဥာဏ္ႀကီးရွင္ အဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႕ တပ္ဘက္ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား ဖလွယ္ေလ့က်င့္ေရးကို ဦးတည္ခဲ့ၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္ တပ္အရာရွိမ်ား၏ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ေရး အစီအစဥ္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ပဏာမ အစီအစဥ္ ေခ်ာေမြ႕သြားလွ်င္ တိုးခ်ဲ႕သြားရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ေနၾကသည့္ ျမန္မာစစ္သားမ်ား

စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ေနၾကသည့္ ျမန္မာစစ္သားမ်ား

ျမန္မာဘက္မွ ေတာင္းဆိုသည္မွာ ေဒသတြင္းရွိ အေမရိက တပ္မ်ား၏ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ေလ့လာခြင့္ ရရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကဘက္မွ အေျဖေပးျခင္း မရွိေသးေခ်။

“ႏွစ္ဖက္စလံုးက ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈ ဆိုတာလိုမ်ိဳး တစ္ခုခုကို လုပ္လိုၾကတယ္။ အေမရိက ဘက္က ေနာက္ေၾကာင္း အ႐ႈပ္အေထြး မရွိတဲ့ အရည္အခ်င္း ရွိတဲ့ လူငယ္စစ္ဘက္ အရာရွိေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးခ်င္တယ္”ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ အေၾကာင္း သိထားသူ အေနာက္ႏိုင္ငံသား ေလ့လာ ဆန္းစစ္ေရး သမားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ တင္ျပထားသမွ်မွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား မွတစ္ဆင့္ ေလ့က်င့္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ကာ ဝါရွင္တန္ အစိုးရကလည္း စစ္ေရးဆက္ဆံမႈမ်ား အေပၚယံ အေနအထားမွ နက္႐ိႈင္း မသြားမီ ယင္းကို ကြန္ဂရက္မွ ေထာက္ခံမႈ ရရွိရန္ လိုလားေနသည္။

ကနဦးကာလ လြန္လွ်င္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ား အတြက္ ေလ့က်င့္ေရးမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မည္ကဲ့သို႕ ေဆာင္ရြက္ကာ မည္သည့္ရလဒ္ ေပၚထြက္လာသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္အေပၚ တြင္ အဓိက မူတည္ေနသည္ဟု ထိုဆန္းစစ္ေရးသမားကပင္ ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုး သည္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံ သံ႐ံုးမ်ားအနက္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္ စစ္သံတမန္မ်ားကို မ႐ုပ္သိမ္းဘဲ ထားရွိခဲ့သည့္ တစ္ခုေသာသံ႐ံုး ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈႏွင့္ လက္နက္ေရာင္းဝယ္ေရး မ်ားမွာမူ အေနာက္ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားအတြက္ အကဲဆတ္ေသာ အေနအထားတြင္ပင္ ရွိေနေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား မွာလည္း ေထာက္႐ႈ စရာ အေၾကာင္းအျဖစ္ ရွိေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ အရာရွိအခ်ိဳ႕က ျမန္မာ့ စစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို (အထူးသျဖင့္ ကာ ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္) ကို ခ်ီးက်ဴး ေျပာဆိုမႈ ျပဳတတ္ၾကသည္။ ယင္းက တပ္မေတာ္ကို တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ဘားတိုက္ဆီ ျပန္သြားရန္ ရည္ရြယ္ ထားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ဖူး သည္ဟု သံတမန္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္ တက္ရမည့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးလွ်င္ ယင္းတို႔ကို “ႏွလံုးသားျဖင့္ မဲေပးပါ။ စိတ္အားျဖင့္ မေပးပါႏွင့္” ဟု မွာၾကား ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ယင္း က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆိုသည္။

အေမရိကန္ ဥာဏ္ႀကီးရွင္အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ စီအက္စ္အိုင္အက္စ္ က ဝါရွင္တန္ အစိုးရကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံ သြားရန္ မၾကာေသးမီကမွ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ “ထိေတြ႔ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒကို အခြင့္ေကာင္း ယူေသာ အားျဖင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ မ်ိဳးဆက္သစ္ တပ္မေတာ္ အရာရွိငယ္မ်ားကို အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး၊ စစ္ဥပေဒႏွင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာရွိမႈမ်ား အေၾကာင္း ေလ့က်င့္ ေပးသင့္”ဟု ယင္းတို႔၏ တိုက္တြန္းခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။ ျမန္မာ တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြး ရာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္က႑မွ ဆုတ္ခြာ ကာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို ဦးတည္ေသာ ပညာသည္ ဆန္သည့္ ရပ္တည္မႈမ်ိဳးကို လုပ္လိုေနသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအဖြဲ႕က ကခ်င္ျပည္နယ္ တိုက္ပြဲမ်ားကဲ့သို႕ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ ထိုကဲ့သို႕ ေလ့က်င့္ေပးေရးမွာ အထူးသတိျပဳရမည့္ အေရးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။

Ref: Gwen Robinson’s article at The Financial Times

ဝ၃၆

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*