လူမႈေရးသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅၊ ၂ဝ၁၃

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူမႈ အသိုက္အဝန္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ ေဒသမ်ားမွ အေျခအေနကို အကဲခတ္ေလ့လာ ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး ဒဲရက္မစ္ခ်ဲ(လ) သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ မတ္ ၁၁ ရက္ႏွင့္  ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ခဲ့ရာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (USAID)မွ Mission Director ခရစၥမီလီဂန္ႏွင့္ သံ႐ံုး အရာရွိ ဆီဆလီဘ႐ူးဝါးတို႔လည္း ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တြင္ လိုက္ပါခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိ တစ္ဦးတို႔လည္း ပါဝင္၍ ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါကူညီခဲ့ပါသည္။

၂ ရက္ေက်ာ္ၾကာ ခရီးစဥ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ေဘးဒဏ္ သင့္ခဲ့ရေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳသူ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံုႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ဗလီမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ ေပါက္ေတာ ၿမိဳ႕မွ အိုင္ဒီပီ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ရခိုင္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔ႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ ခဲ့ၾကသည္။

သံအမတ္ႀကီးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း အရွည္တည္တံ့ေသာ လံုၿခံဳမႈ ႏွင့္တည္ၿငိမ္မႈရရွိေရး နည္းလမ္းမ်ား၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားၾကား ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး နည္းလမ္းမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ ေပးအပ္ႏိုင္ေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔ဘဝ မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္မႈမ်ား အတြက္ ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္ေရး စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ပဋိပကၡသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေၾကာင္း သူကၫႊန္ျပၿပီး လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီမ်ားမွာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား  ႏွင့္မပတ္သက္ဘဲ လိုအပ္ခ်က္အရ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားကို အက်ိဳးရွိေစ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာအိုင္ဒီပီဒုကၡသည္မ်ားမွာ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အၿမဲတမ္း ေနအိမ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားႏိုင္ေတာ့မည့္ အေျခအေနကို ျမင္ရ၍ သံအမတ္ႀကီး မစ္ခ်ဲ(လ)ႏွင့္ ခရစၥမီလီဂန္တို႔ အေနျဖင့္ အားတက္ၾကရသည္။ မူဆလင္ အသိုက္အဝန္းမ်ားမွာ အေျခအေန တိုးတက္မႈ မရွိဘဲ မၾကာခဏပင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီမ်ား အေရးေပၚ လိုအပ္ေၾကာင္းကို သူတို႔ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ မၾကာမီ ေရာက္လာေတာ့မည့္ မိုးရာသီက အထူးသျဖင့္ အမိုးအကာလို အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုလိုအပ္ေစမည္ျဖစ္ သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ ထြက္ေပၚ လာမည့္ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာပါ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားႏွင့္ အႀကံေပး ခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ တံု႔ျပန္ခ်က္တို႔ကို စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈ အသိုက္အဝန္းမ်ားၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ဥစၥာေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး အနည္းဆံုး လူေပါင္း ၁၁၅ဝဝဝ ကို အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေစကာ မေရ မတြက္ႏိုင္ေသာ ဘဝမ်ား ၿပိဳကြဲခဲ့ရသည္။  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သည္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ခဲ့ၾကရေသာ လူမႈ အသိုက္အဝန္း မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျပည့္မီေစရန္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး လာမည့္လမ်ားအတြင္း အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ရန္ အေလးထားလ်က္ရွိပါသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ အိုင္ဒီပီဒုကၡသည္ တို႔၏ အမိုးအကာ၊ အစာအဟာရ၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဒၚလာ ၇ သန္းေက်ာ္ဖိုးေပးအပ္ခဲ့သည္။ အထက္ပါခရီးစဥ္တြင္ ၿဗိတိသွ် ႏွင့္ ဩစေၾတးလ် သံ႐ံုးမ်ားမွ အရာရွိမ်ားလည္းပါဝင္ခဲ့သည္။

Ref: Press Release, U.S Embassy

ဝ၄ဝ၊

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇
ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*