ေဆာင္းပါး — ဧၿပီ၊ ၂ဝ၁၃

ေက်နပ္ျခင္း၊ မေက်နပ္ျခင္း၊ ရင္ဘတ္ စည္တီး ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္း၊ ကက္ကက္လန္ ရန္ေတြ႕ျခင္း၊ ယံုၾကည္ ျခင္း၊ မယံုၾကည္ျခင္း၊ ထင္ေၾကးျဖင့္ စြပ္စြဲျခင္း၊ တစ္လံုး တစ္ပါဒမွ် ဖတ္႐ႈဆင္ျခင္မႈမျပဳဘဲ ေျခကန္ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ သေဘာတူျခင္း၊ သေဘာ မတူျခင္း၊ ၾကြင္းက်န္ခဲ့ေသာ အခ်က္ အလက္ႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္၊ ကြဲလြဲခ်က္ မ်ားကို ေထာက္ျပ ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ေဝဖန္ ေဆြးေႏြးျခင္း စသည္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔က မ်က္လံုး ေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ခဲ့သည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စံုစမ္း စစ္ေဆး ေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ အုတ္ ေအာ္ေသာင္းတင္း တံု႔ျပန္ခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလြန္အမင္း အံ့ဩဖြယ္ မရွိပါေခ်။

စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ဟူ၍ မဆိုသာေစကာမူ၊ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ ဆန္ဆန္ျပဳလုပ္ရသည့္ အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ေတြ႕ရ၊ ျမင္ရ၊ ၾကားရတတ္သည့္ သေဘာသဘာဝ အတိုင္းပဲျဖစ္ပါသည္။

သည့္ထက္ ပိုလြန္၍ ျဖစ္ပြားေပၚ ေပါက္ခဲ့ေသာအခ်က္ တစ္ခ်က္မွ် မရွိ ခဲ့ပါေခ်။

အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ စိတ္ဝင္စားေသာအေၾကာင္း ျခင္းရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို မည္မွ်ပင္  မွန္ကန္ေအာင္ မွ်တေအာင္ ႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္၍ သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေစ ကာမူ၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း သင့္ျမတ္ ေလ်ာ္ကန္ျခင္း ရွိ မရွိ စဥ္းစားခ်င့္ ခ်ိန္ျခင္းမျပဳႏိုင္သူ မသိနားမလည္ႏိုင္ သူတို႔၏ စိတ္ခံစားမႈ အေလ်ာက္ တံု႔ ျပန္မႈမ်ား ျငင္းဆန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား၊ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္ ပဲျဖစ္သည္။ ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္၊ စဥ္းစားႏိုင္သူ တို႔ကလည္း ယင္းတို႔၏ သိျမင္နား လည္မႈ အေလွ်ာက္ေဝဖန္တတ္၊ ေစာ ေၾကာတတ္၊ ေထာက္ျပတတ္၊ အႀကံ ျပဳတတ္ (ခါတစ္ရံ-ျပစ္တင္ေမာင္းမဲတတ္) သည္ပဲျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ိဳးစံုကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုးနည္း လမ္းတစ္ခုရွိသည္။

ယင္းမွာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈဆန္ဆန္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရပါက ထိုတာဝန္ကို  လက္ခံျခင္း မျပဳဘဲ ျငင္းပယ္ ေရွာင္လႊဲ ၍ ေနလိုက္ဖို႔ပဲ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ဆိုပါက သင့္ျမတ္ေသာ အေျဖ ရလဒ္ကိုမူကား ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ မည္မဟုတ္ေခ်။

ကြ်န္ေတာ္သည္ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာကို အာ႐ံု စူးစိုက္ႏိုင္သမွ် အေသအခ်ာ ႀကိဳးစား၍ဖတ္ခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံ စာအေပၚ စိတ္ခံစားမႈအေလွ်ာက္ တံု႔ ျပန္သံမ်ား ၊ ေထာက္ခံခ်က္၊ ကန္႔ ကြက္ခ်က္၊ ေဝဖန္ခ်က္၊ ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားကိုလည္း (ကာတြန္းဆရာ တို႔၏ ေလွာင္ကြက္မ်ားပါမက်န္) အတတ္ႏိုင္ဆံုး စူးစိုက္နားေထာင္ ဖတ္႐ႈကာ ဥာဏ္မီသမွ် ဆင္ျခင္ၾကည့္ ခဲ့ပါသည္။

ကြ်န္တာ္တို႔ သေဘာမတူသို႔မဟုတ္ ဘဝင္မက်ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ တစ္ခုမကပါေကာင္းပါႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ သေဘာမတူႏိုင္႐ံုမွ်ျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တြင္ တာဝန္ ေပးအပ္ခံရသူမ်ားကို အလြယ္တကူ ျပစ္တင္ စြပ္စြဲရန္ ေလ်ာ္ကန္ျခင္း မရွိေခ်။ သေဘာတူ-မတူ ေစာ ေၾကာေဝဖန္ျခင္းကတျခား၊ အလြယ္ တကူ ႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ပိုက္သူမ်ား၏ သေဘာ သဘာဝ က တျခားျဖစ္ပါသည္။

ဦးစြာ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၌ အကန္႔အသတ္ မ်ားရွိႏိုင္သည္ကို နားလည္ေပးဖို႔လို ပါသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယင္း၏ ပေယာဂႏွင့္သေဘာဆႏၵမပါ ရွိဘဲ ျဖစ္ေနရွိေနခဲ့ၿပီးသည့္ အေျခ အေနတစ္ရပ္ကို လက္ခံရပါသည္။ ဥပမာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု တည္ရွိေနခဲ့ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္အရ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးခဲ့မႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္း၊ ထိုသို႔ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား ေၾကာင့္ ေဒသခံပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ထိခိုက္ နစ္နာမႈမ်ား၊ မေက်ခ်မ္းမႈမ်ား၊ ဆန္႔ က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္လြန္ ေျခလြန္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းတို႔သည္  ျမင္သာေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားျဖစ္ သည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕သည္ ျဖစ္ ေနရွိေနခဲ့ၿပီးသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ကို  ႏွစ္လိုသည္ျဖစ္ေစ မႏွစ္လိုသည္ ျဖစ္ေစ  လက္ခံခဲ့ရပါလိမ့္မည္။ ခရီး မတ္တပ္၊ လမ္းခုလတ္က ပါဝင္ခဲ့ရ ျခင္းျဖစ္ရာျဖစ္ၿပီးခဲ့သည့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို လက္မခံလိုပါက ထို တာဝန္ကိုျငင္းဆန္လႊဲဖယ္ လိုက္႐ံုပဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ တခ်ိဳ႕တို႔သည္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးသည့္ မလွပ ေသာ ႐ုပ္ပံုကို ပရိသတ္ ဗိုလ္ပံု အလယ္သို႔ အထုပ္ျဖည္ျပရန္ထက္၊ အေခ်ာႀကီး မဟုတ္ေစကာမူအျဖစ္ႏိုင္ ဆံုး အက်ိဳးရွိေအာင္ ၾကည့္သူျမင္သူ တို႔ လက္ခံႏိုင္ေအာင္ ျပဳျပင္ တည့္မတ္၍ ကုစားေပးရန္ ရည္သန္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ ဖြယ္ရွိပါသည္။ ျဖစ္ခဲ့သမွ်ကို နတ္ ေရကန္ထဲ ပစ္ခ်၍ လံုးဝဥႆံုေျပာင္း လဲပစ္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ မရွိသည့္အခါ  အရွိတရားကိုလက္ခံ၍ အေကာင္းဆံုး အေျဖရွာရန္ မွတစ္ပါး အျခားေရြးခ်ယ္ ခြင့္မရႏိုင္သည္ကို ယံုမွားဖြယ္ မရွိပါ ေခ်။

ထို႔အတူ မည္သူမဆို ျခြင္းခ်က္ မရွိ အၾကြင္းမဲ့သေဘာတူ ေက်နပ္ လိမ့္မည္ မဟုတ္သည္ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါေခ်။ ဤသည္ပင္ လွ်င္ အျငင္းပြားဖြယ္ရွိသည့္ အမ်ား ျပည္သူ ဆိုင္ရာ တာဝန္တာထမ္းတစ္ခု ကို ျငင္းပယ္ျခင္း မျပဳခဲ့သူတို႔၏ ကံၾကမၼာျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာ တစ္ ေစာင္၏ ကံၾကမၼာျဖစ္ပါသည္။ စီရင္ ခ်က္ တစ္ေစာင္၏ ကံၾကမၼာႏွင့္လည္း ေတာ္ေတာ္ တူပါသည္။

အလြန္အမင္း အျငင္းပြားစရာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကီးမားေသာ အာဃာ တမ်ား လိမ္းက်ံစြန္းေပေနသည့္ အမႈ အခင္းတစ္ခုကို စစ္ေဆးစီရင္ရန္ ဝန္ ေလးတြန္႔ဆုတ္ေနေသာ တရားသူႀကီး မ်ားစြာကိုေတြ႕ဖူးပါသည္။

အမႈအခင္းဆိုသည္မွာ အမႈစစ္ ေဆးမည့္ တရားသူႀကီး၏ ပေယာဂ ႏွင့္သေဘာ ဆႏၵ တစ္စံုတစ္ရာမပါရွိခဲ့ ဘဲျဖစ္ရွိၿပီးခဲ့သည့္ အေျခအေနတစ္ ရပ္ျဖစ္ရာ တရားသူႀကီး သည္ ထိုအေျခအေနကို ျငင္းပယ္ရန္ မစြမ္းသာသည့္ အေလ်ာက္ ႏွစ္လိုသည္ ျဖစ္ေစ၊ မႏွစ္ လိုသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္ခံ သိမ္းပိုက္ ရသည္ပဲျဖစ္ သည္။ ျဖစ္ၿပီးခဲ့သည့္ အမႈ အခင္းတစ္ခုသည္ မည္မွ်ပင္ အ႐ုပ္ ဆိုး အက်ည္းတန္ခဲ့ေစကာမူ လံုးဝ ဥႆံုေျပာင္းလဲ ပစ္ႏိုင္ရန္ သူ႔၌ အစြမ္း မရွိေခ်။ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့ျခင္းကို ကုသရန္ တာဝန္ယူရသည့္ ေဆး ပညာရွင္တို႔က လံုးဥႆံုအေကာင္း ပကတိျပန္ျဖစ္လာရန္ စြမ္းေဆာင္ ေကာင္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း အမႈအခင္းကို စီရင္ရသည့္ တရားသူႀကီးက မႈခင္းမျဖစ္မီကကဲ့သို႔ အေကာင္းပကတိျပန္ျဖစ္ရန္ မစြမ္း ေဆာင္ႏိုင္ေခ်။ ထိုတာဝန္မ်ိဳး သူ႔တြင္ မရွိေခ်။

မိမိစီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ နယ္ေျမ အတြင္း ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ခဲ့သည္ အမႈအခင္းကို စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမျပဳ လိုပါ ဟူ၍လည္း ျငင္းပယ္ရန္ အခြင့္ မရွိပါေခ်။ တရားစြဲဆိုေသာ အဖြဲ႕ အစည္းက အမႈတည္ေဆာက္၍ စြဲတင္ လာေသာ စြပ္စြဲခံရသူ(တရားခံ)အား ျပစ္မႈထင္ရွား က်ဴးလြန္ျခင္းရွိမရွိ သက္ေသခံခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ ျဖတ္ထံုးမ်ား၊ ဆင္ျခင္တံု တရား စသည္တို႔ျဖင့္ ေဝဖန္ရ၊ ဆန္းစစ္ရ၊ ပိုင္းျဖတ္ရသည္။ အဆံုးအျဖတ္တစ္ခု ခုျပဳရသည္။

သက္ေသခံခ်က္ ဆိုသည္ တို႔ကလည္း အလြန္တိမ္းပါးလြယ္သည္။သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို “ဆန္မွ ဆန္ကြဲကို ေရြးထုတ္ သကဲ့သို႔” ဟူ၍ ျဖတ္ထံုးတို႔ကဆိုသည္။ ယုတၲိရွိရွိ လိမ္ လည္ထြက္ဆိုေသာ သက္ေသ၊ အကြက္ ခ်စီမံတတ္ေသာ ပညာတတ္ လူလည္တို႔ႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္လွ်င္ ခါတစ္ရံ “ဆန္ကြဲမွဆန္ကိုေရြး ထုတ္ပစ္ လိုက္ သကဲ့သို႔” ျဖစ္တတ္ေၾကာင္းကို မာ ယာမ်ား၍  ဖိအားႀကီးမားေသာ အမႈ အခင္းမ်ားကို  စစ္ေဆးစီရင္ဖူးသည့္ တရားသူႀကီးတိုင္း အလြယ္တကူ စာနာႏိုင္ၾကပါသည္။

တရားစီရင္မႈ ဆိုသည္ကလည္း အခါခပ္သိမ္း ဆန္ျပာသလို လြယ္ကူ ျခင္းမရွိဟု ဆိုလိုျခင္းပဲျဖစ္သည္။

ေသခ်ာသည့္ အခ်က္မွာ လက္ပံ ေတာင္းျပႆနာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အဖြဲ႕က ဖန္တီးျခင္း မဟုတ္သကဲ့သို႔ အမႈအခင္းကို တရားသူႀကီးက ဖန္တီးခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ မူလအမႈစစ္ေဆး သည့္ တရား႐ံုးက ဥပေဒကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ညီၫြတ္ေအာင္၊ မွန္ကန္ မွ်တျခင္းလည္း ရွိေအာင္ မည္မွ်ပင္ ႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္၍ စီရင္ ဆံုး ျဖတ္ခဲ့ေစကာမူ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိ သည့္ သို႔မဟုတ္ အျပစ္ဆိုဖြယ္ရာ မရွိ အၾကြင္းမဲ့ မွန္ကန္သည့္ စီရင္ခ်က္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းတတ္ ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အယူခံမႈ ျပင္ဆင္မႈ မ်ားကို ဖြင့္လွစ္၊ လက္ခံ၊ ၾကားနာေပး သည့္ တရား႐ံုးမ်ားရွိေနခဲ့ရျခင္းျဖစ္ ၿပီး၊ ထို႐ံုးမ်ား၌ ေလွ်ာက္လဲ တင္ျပ သူတို႔ကလည္း ယင္းတို႔၏ သိျမင္နား လည္မႈ အေလွ်ာက္ ေဝဖန္တတ္၊ ေထာက္ျပတတ္၊ မူလ႐ံုးသည္ ဤ အခ်က္ကို ဆင္ျခင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါ သည္ဟူ၍ ယဥ္ေက်းစြာ အျငင္းပြား စရာ ရွိေနတတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ ေစာင္အေပၚ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္း ေဝဖန္ တံု႔ျပန္ခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလြန္အမင္းအံ့ဩဖြယ္မရွိဟူ၍ ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စီရင္ ဆံုးျဖတ္မႈ ဆန္ဆန္ လုပ္ရသည့္ အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ေတြ႕ရ၊ ျမင္ရ၊ ၾကားရတတ္သည့္ သဘာဝအတိုင္း ျဖစ္သည္ ဟုဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စီရင္ခ်က္ တစ္ေစာင္ႏွင့္ ကံၾကမၼာ တူသည္ဟူ၍ ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းျမတ္ေသာ၊ အက်ိဳးျဖစ္ ေသာ၊ စိတ္ေစတနာမွန္ကန္ေသာ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္ရန္မရွိပါ။သို႔ေသာ္ ရန္လိုေသာ၊ ျပစ္တင္ေမာင္းမဲ ေသာ၊ စိတ္ထားနိမ့္နိမ့္ႏွင့္ လြယ္လြယ္ ယိုးစြပ္တတ္ေသာ သူတို႔ကိုမူ ေတာင္း ဆိုလိုသည္။ လူႀကီးမင္းမ်ား ခင္ဗ်ား။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ လံုးဝမရွိသည့္ အစီရင္ခံစာ သို႔မဟုတ္ စီရင္ခ်က္ တစ္ ေစာင္ ကို ေက်းဇူးျပဳ ၍ေရးျပေစလိုပါ သည္။

ေဇယ်ာမိုးျမင့္စံ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*