ေဆာင္းပါး — မတ္ ၈၊ ၂ဝ၁၃

ကမၻာေပၚရွိ လက္က်န္ အာဏာရွင္တို႔ အေၾကာက္ရြံ႕ဆံုးေျခာက္ အိပ္မက္တစ္ခု ရွိေလသည္။ သူတို႔တစ္ေတြ အဖို႔ အခါးသီးဆံုး၊ ထိတ္လန္႔ ေျခာက္ျခားမႈ အျဖစ္ဆံုး အိပ္မက္ဆိုး တို႔သည္ ကမၻာ့ျပည္သူေတြ အားလံုး၏ အားထားေမွ်ာ္လင့္ရာ ယံုၾကည္ကိုးစားရာလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ဒါက ကမၻာ့နိယာမပင္ျဖစ္သည္။

လက္က်န္အာဏာရွင္တို႔ ထိတ္လန္႔ ေျခာက္ျခားေနသည့္ အိပ္မက္ဆိုး တို႔ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏိုင္ သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အခြင့္အာဏာ ဆုပ္ကိုင္ ထားေသာေနရာ မွာ အျခားမဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ တရား႐ံုး (ICC) ျဖစ္သည္။

ICC ၏ အစ

ယခုအခ်ိန္ ကမၻာ့ျပည္သူေတြ ICC ဟု သိေနၾကေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ တရား႐ံုးသည္ ေန႔ခ်င္း၊ ညခ်င္း မိုးေပၚက က်လာသည္ေတာ့မဟုတ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ကတည္းက စိတ္ ကူးေတြးေခၚလာၾကသည့္ ရွည္လ်ား ေသာ သမိုင္းေၾကာင္း ေနာက္ခံရွိေနသည္။

ကုလသမဂၢ၏ ၁၉၄၈ တြင္ စတင္ေျခလွမ္းခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ ကြန္ဗင္းရွင္း စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အစည္းအေဝးတြင္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈအပါအဝင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ား အေပၚ တရားစီရင္ႏိုင္ေရး စတင္ ေတြးေခၚႀကံစည္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မူဝါဒကြဲျပား၊ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ မည္သည့္ တိုးတက္မႈမွ်မရွိဘဲ ရပ္တန္႔ေနခဲ့သည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္မွ အေထြေထြ ညီလာခံက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ေကာ္မရွင္အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုး အတြက္ စတက္က်ဴ ဥပေဒမူၾကမ္း တစ္ရပ္ကို ျပဳစုေရးသားရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ အာဏာကုန္ လႊဲအပ္ျခင္း ခံရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကိုကား ၁၉၉၈ ဇြန္၊ ဇူလိုင္လ တြင္ ေရာမ ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး စတက္က်ဴ ဥပေဒမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ ျပစ္မႈတရား႐ံုးထူေထာင္ရန္ စတင္ စိတ္ကူးရခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ တိတိၾကာျမင့္ ခဲ့သည္ကို သတိျပဳပါ။) ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းတရား႐ံုးသည္ မိုးေပၚက က်လာျခင္း မဟုတ္ဟု ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကံစည္ စိတ္ကူးၿပီး အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်မွတ္စိုက္ထူခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းတရား႐ံုးသည္ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ၊ စစ္ ရာဇဝတ္ ျပစ္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာမွ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကရသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္သူ မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ တရားစီရင္ႏိုင္ခြင့္ အာဏာရွိေသာ အၿမဲတမ္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ တရား႐ံုး ျဖစ္ေလသည္။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ ႏြယ္ၿပီး စီရင္ခြင့္အာဏာရွိသည့္ ယင္း တရား႐ံုးဖြင့္လွစ္ရန္ ေရာမၿမိဳ႕စတက္ က်ဴဥပေဒဟု အမည္တြင္သည့္ စာတမ္းအား ေထာက္ခံမဲ ၁၂ဝ၊ ကန္႔ ကြက္မဲ ၇ မဲ၊ ၾကားေန ၂ဝ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီး လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္ အာဏာသက္ဝင္ျခင္း မရွိေသးမီ စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံ ၆ဝ က အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္ေသးသည္။

စီရင္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈမ်ား၏ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ တရား႐ံုးက စီရင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားအား သတ္မွတ္ၿပီး ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳ ခ်မွတ္ လိုက္သည္ ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တရား႐ံုးသည္ စီရင္ခြင့္ ရရွိၿပီးျဖစ္သည္။

ဌာနခြဲမ်ား သတ္မွတ္ရာ၌ ဥကၠ႒၊ တရားစီရင္မႈဌာန၊ တရား မစီရင္မီဌာန၊ အယူခံဌာန၊ တရားစြဲ ဆိုမႈ႐ံုးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနဟူ၍ ခြဲျခား ထားသည္။ အမႈထမ္းတရားသူႀကီး မ်ားျဖစ္ရန္ စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ညီလာခံမွ တရားသူႀကီး ၁၈ ဦးကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကရမည္ျဖစ္ သည္။ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမွ တရားသူႀကီး ႏွစ္ဦးေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္း မျပဳ ရ။ တရားသူႀကီးမ်ား၏ သက္တမ္း မွာ ၉ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီး ၁၈ ဦးမွ ဥကၠ႒ကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ ရမည္ျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီး၏ ၉ ႏွစ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ထပ္ မံေရြးခ်ယ္ ခံႏိုင္သည္။ တရားသူႀကီး တစ္ဦးသည္ တရား႐ံုး၌ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခ်ိန္ကာလအတြင္း အျခားမည္ သည့္ အလုပ္တာဝန္မွ ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေစရ။ ထိုတရား႐ံုး၏ တရားသူ ႀကီးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သူတို႔၏ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈ အေျခခံျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အရည္အခ်င္းမ်ားအရသာ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚရွိ အဓိက တရားဥပေဒစနစ္မ်ား ပါဝင္ မႈရွိေစရန္ အထူးဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္ၾက သည္။ ယင္းတရား႐ံုး၏ တည္ရာ သည္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံစံုသည္ဟိတ္ဂ္ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ စံုညီခံု ႐ံုးအေနျဖင့္ ထိုင္ေလ့ရွိၾကသည္။ အမႈသည္မ်ားက ေမတၲာရပ္ခံလွ်င္ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ Chamber ေခၚ ခံု႐ံုးမ်ားဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။ ယင္း ခံု႐ံု မ်ားက ေပးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခံုျပည့္တရား႐ံုးက ေပးေသာဆံုးျဖတ္ ခ်က္ဟူ၍ပင္ သတ္မွတ္ၾကသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ ျပစ္မႈတရား႐ံုး၏ တရားစြဲဆိုရန္ တရားလိုကို စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံတို႔က လွ်ိဳ႕ဝွက္ မဲေပး စနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးေလ့ ရွိသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ျပႆနာေျဖရွင္းေရး၊ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးေရး၊ စစ္မဲ့ဇုန္မ်ားဖန္တီး ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (UNPROFOR) ကို ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ ခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ ျပစ္မႈမ်ား

ခ်ားစ္ေတလာ (လိုက္ေဘးရီးယား သမၼတေဟာင္း)

အိမ္နီးခ်င္း ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံ တြင္း ၁၉၉၁-၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ သူပုန္မ်ားကို လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ လုယက္မႈ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ လိင္ ကြ်န္ျပဳမႈမ်ား၊ ကေလးစစ္သား အသံုး ခ်မႈတို႔ကို စနစ္တက် အားေပးကူညီခဲ့ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ တရား႐ံုးတြင္ ၅ ႏွစ္ၾကာ တရား ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရသည္။ တရား႐ံုးေရွ႕ေန မ်ားက သူ၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈ မ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၈ဝ ထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ အျပင္းအထန္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

charles_taylor

charles_taylor

ဩဂတ္စတိုပီႏိုေခ်း(ခ်ီလီ)

၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ေသြးေျမက် အာဏာသိမ္းယူမႈ၏ ေခါင္းေဆာင္ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးတစ္ဦး။ သူက်ဳး လြန္ခဲ့ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ႈဃဃ တြင္ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးရန္ ႀကိဳး ပမ္းေနခ်ိန္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆံုး ခဲ့သည္။

Augusto Pinochet

Augusto Pinochet

ဆိုလိုဘိုဒန္ မီလိုဆီဗစ္(ယူဂိုဆလား ဗီးယား)

ေဘာ္လကန္ေဒသအတြင္း ၁ဝ စုႏွစ္ တစ္ခုၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡတြင္ လူေပါင္း ၂၅ဝçဝဝဝ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ေသာ စစ္ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ား အတြက္ သည္ဟိတ္ဂ္ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္ ဖမ္းဆီးထားၿပီး ႐ံုးတင္စစ္ေဆး ေနစဥ္ ၄ ႏွစ္ခန္႔ ရွိလာခ်ိန္တြင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

Slobodan milosevic

Slobodan milosevic

အိုမာအယ္လ္ဘာရွား(ဆူဒန္)

လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္သည့္ စစ္ ရာဇဝတ္မႈစြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ႈဃဃ က ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခဲ့သည္။ ဒါဖာေဒသ ပဋိပကၡတြင္ လူေပါင္း ၃ဝဝဝဝဝ ခန္႔ ေသဆံုးၿပီး ၂.၇ သန္းခန္႔ အိုးအိမ္ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသြားရမႈ၏ အဓိက တရားခံျဖစ္သည္။

Omar-al-Bashir

Omar-al-Bashir

ႏိုင္ရာဖာတ္ဂ္ဝါ(ရဝမ္ဒါ)

၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ရဝမ္ဒါ ႏိုင္ငံ တြင္း လူေပါင္း ၈ဝဝဝဝဝ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ တြတ္စီလူမ်ိဳးကို လူမ်ိဳး တံုးသတ္ျဖတ္ရန္ အမိန္႔ေပးျခင္း လက္နက္တပ္ဆင္ေပးျခင္း ရာဇဝတ္ ျပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ICC တရား႐ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၃၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈတြင္ ႏိုင္ရာ  ဖာတ္ဂ္ဝါက စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ယင္းအမႈ အတြက္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၁ ႏိုင္ငံ မွမ်က္ျမင္သက္ေသ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ လာေရာက္ ထြက္ဆိုစစ္ေဆးခံခဲ့သည္။

ေလာရင့္ဘက္တိုး(အိုင္ဗရီတို႔စ္)

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ႐ံႈးၿပီး သူ ၏ တပ္သားမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ အမိန္႔ေပးေစ ခိုင္းခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ ျပစ္မႈ တရား႐ံုးတြင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္က ႐ံုးတင္စစ္ ေဆးသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ခံု႐ံုးတြင္ ပထမဆံုး႐ံုးတင္ စစ္ေဆးခံရသည့္ သမၼတ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

Laurent Gbagbo

Laurent Gbagbo

အဗၺဒူစလန္အဇက္(ဘဂၤလားေဒ့ရွ္)

ၿပီးခဲ့ေသာ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ က အစၥလာမ္မစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ အဗၺဒူစလန္အဇက္အား စစ္ရာဇတ္မႈ မ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ ရွားသျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ တရား႐ံုးက ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ICC ၏ သက္တမ္း ၁၈ ႏွစ္ တာ ကာလအတြင္း အဓိက တရားခံ ၉၃ ဦးအနက္ ၈၃ ဦးကို ဖမ္းဆီးၿပီး အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ သည္။ ၁ဝ ဦးကို တရားေသ လႊတ္ခဲ့သည္။

ေမာင္ခိုင္လတ္

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*