သတင္းေဆာင္းပါး — ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂ဝ၁၃

themis_statue

တစ္ရံတစ္ခါက ျဖစ္ပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဘဝ၊ ႏုိင္ငံျခားပညာ သင္ခြင့္ရရွိခဲ့သျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ဖူး ပါသည္။ ဥပေဒပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးေလ့ လာမွတ္သားရင္း တစ္ေန႔ေသာအခါ ၌ တုိက်ဳိၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ တရား ႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ ပညာသင္ဖက္တစ္ဦးႏွင့္ အတူ သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ႀကိဳဆို ဆက္ဆံေရးအရာရွိက ေစာင့္ဆုိင္း ႀကိဳဆုိပါ၏။ တရား႐ံုးခ်ဳပ္အတြင္း လွည့္လည္ ျပသပါ၏။ ရွင္းလင္း ေျပာျပပါ၏။ ႐ံုးခန္းမ်ား၊ တရား ခြင္မ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီး နားေနခန္း မ်ား၊ စာၾကည့္တုိက္ ႏွင့္ မွတ္တမ္း ဌာနမ်ား သာမက တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ပရဝဏ္အႏွံ႕ကိုလည္း လုိက္လံျပသပါ၏။  ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ တရား႐ံုး ခ်ဳပ္ အေဆာက္အဦ၏အဝင္ဝ ညာဘက္ ျခမ္းတြင္ ႐ုပ္တုႀကီးတစ္ခုထားရွိ ရာ ဆက္ဆံေရးအရာရွိက ယင္း႐ုပ္တု ထုလုပ္ ထားရွိရျခင္း အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာျပ ပါသည္။ ေရွးေဟာင္း ဂရိေခတ္မွ တရားေစာင့္ နတ္သမီး (Themis) ၏ ႐ုပ္တု ပံုသဏၭာန္ကို ဥပေဒသမားမ်ား အျမင္အာ႐ံုတြင္ သတိျပဳမိၾကမည္ ဟုထင္ပါသည္။ မ်က္လံုး ႏွစ္လံုးကို အဝတ္နက္စည္းပိတ္လ်က္၊ ဘယ္ ဘက္လက္က ခ်ိန္ခြင္ကို ဆြဲကိုင္ ေျမႇာက္ထားၿပီး၊ ညာဘက္လက္က ဓားလြတ္တစ္စင္းကို ဆုပ္ကိုင္ခ် ထားသည့္ ပံုသဏၭာန္ပင္ျဖစ္ပါ သည္။

ထုိစဥ္က ကၽြန္ေတာ္ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရေသာ ႐ုပ္တုႀကီးမွာကား ထိုသို႔ ေသာ တရားေစာင့္ နတ္သမီး႐ုပ္တုပင္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေျပာင္းလဲမႈ ၂ ခုရွိေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အတြက္ စာေရးသူက ႐ုပ္တု၏ မ်က္လံုး မ်ားကို မည္သည့္အတြက္ ေၾကာင့္ အဝတ္စည္းမထားရျခင္း ႏွင့္ ညာဘက္လက္ရွိ ဓားလြတ္ သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ခုတ္မည့္ ဟန္ျဖင့္ ကိုင္ေျမႇာက္ထားရပါေၾကာင္း Original ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ ကြဲျပားေနပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါ သည္။

ဆက္ဆံေရး အရာရွိက ႐ုပ္တုတြင္ မ်က္လံုးမ်ားကို အဝတ္စည္း မထားရသည္မွာ ယင္းတုိ႔၏ တရား စီရင္မႈ သည္ မည္သူ၏ မ်က္ႏွာကို မွ် မၾကည့္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ျပည္ သူျပည္သားမ်ား၏ ဥပေဒအရ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တရားမွ်တမႈမ်ား ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရး ၾကည့္႐ႈသံုးသပ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္တရား ကို မ်က္လံုးမွိတ္၍ ရွာေဖြေပးျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဓားဆိုသည္မွာ ထိုးခုတ္ ရန္အရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓား လြတ္ကို ေအာက္သို႔ခ်ၿပီး ကိုင္ ေဆာင္ထားသည့္ ပံုသဏၭာန္သည္ ထိုးခုတ္မည့္ဟန္မဟုတ္၍ အဆုိပါ ဓားမွာ အစြမ္းမရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုး ခုတ္မည္ဟန္ျဖင့္ ကိုင္ေဆာင္ထား ျခင္းမွာ အခ်ိန္မေရြးအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ပါေၾကာင္း၊ ဆုိလိုသည္မွာ မိမိတို႔၏ ဥပေဒမ်ား သည္ စာအုပ္တြင္း၌သာ ေရးသား ထားသည္ မဟုတ္၊ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔အတြက္ ထိ ေရာက္ေသာ၊ ထက္ျမက္ေသာ၊ အကာအကြယ္ ေပးေသာ၊ အက်ဳိးရွိေသာ၊ အသံုးဝင္မႈ အသံုးျပဳမႈလည္း ရွိေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ဤ႐ုပ္တု ကို မ်က္လံုးမ်ား ဖြင့္ၿပီး ဓားလြတ္ကို ဆြဲကိုင္ေျမႇာက္ ထားသည့္ ပံုသဏၭာန္ထုလုပ္ထား ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားၾကည့္ပါ သည္။ တရားဥပေဒဟူသည္ သမာ သမတ္က်ေသာ ေတြးေခၚမႈ၊ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈကို အေျခခံရေပသည္။ အမွန္ႏွင့္ အမွား၊ တရားမႈႏွင့္ မတရားမႈတုိ႔ကို လက္ေတြ႕က်က် စဥ္းစား၍ ခြဲျခားဆံုးျဖတ္ရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍လည္း ဥပေဒသိပၸံပညာ (Jurisprudence) ဟူေသာ ပညာရပ္ ရွိေနရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ အမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒ မ်ားကို ျပဳလုပ္ျပ႒ာန္းေပးရာ ၌ ႐ႈေထာင့္မ်ဳိးစံုမွ အက်ဳိးအေၾကာင္း၊ ဆက္စပ္ဆင္ျခင္ စဥ္းစားျခင္းျဖင့္ စည္းေႏွာင္မႈ အားေကာင္းေသာ၊ အက်ဳိး ရွိေသာ ဥပေဒ မ်ားျဖစ္ေပၚလာရေပ သည္။ စိတ္ကူးသည္ လက္ေတြ႕ ၏ အစပင္ျဖစ္၏။ ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈ၊ ဆက္စပ္စဥ္းစားမႈ၊ ပိုင္းျခားေဝဖန္မႈ၊ ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္မႈ တုိ႔သည္ ေကာင္း က်ဳိးတရား၏ အေျခခံမ်ားပင္မဟုတ္ ပါေလာ။ သို႔ေသာ္ မိမိတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ သို႔တည္းမဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ကို ဦးစားေပး၍ စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာကား အမ်ားျပည္ သူကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းမဟုတ္သည္ ကို သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔ အခ်ိန္ကာလအထိ က်င့္သံုးေနဆဲ ျဖစ္ေသာ ျပ႒ာန္းဥပေဒအေတာ္မ်ား မ်ားမွာ ေရွးယခင္ အဂၤလိပ္လက္ ထက္ကတည္းက ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ အစိုးရသည္ ထုိေခတ္ကာလက ယင္းတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အဓိက ထားခဲ့မည္မွာ ေသခ်ာသကဲ့သို႔ အျခားတစ္ဖက္တြင္ လည္း ဥပေဒ တစ္ရပ္၏ အႏွစ္သာရမ်ားကို က်န ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားဆင္ျခင္၍ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔ထိတုိင္ လက္ခံသံုးစြဲေနရ သည္မွာလည္း အျငင္းမထြက္ေသာ အခ်က္ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ေရးဆြဲျပ႒ာန္း ခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္လည္း မည္သို႔ ရွိႏုိင္ပါသနည္း။ အမ်ားျပည္သူ ၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကို ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒက မ်ားမည္သာျဖစ္ ပါ၏။ ပထမႏွစ္ ဥပေဒေက်ာင္းသား ဘဝက ေလ့လာက်က္မွတ္ ဖူးပါသည္။ ထိုစဥ္အခ်ိန္ ကာလက ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠ႒ႀကီးက မိန္႔ၾကား ခဲ့ပါ၏။ “ဥပေဒဆိုတာ အထက္စီးရတဲ့ လူ တန္းစားက သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ဖို႔ ျပဳလုပ္ ျပ႒ာန္းျခင္းသာ ျဖစ္တယ္” တဲ့။ ထိုစကားလြန္စြာပင္ ဟုတ္မွန္လွေၾကာင္း ထိုေခတ္ကာလ မ်ားက ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ား က သက္ေသခံေနပါေပသည္။ ထို ေခတ္ကာလမ်ားသာ မဟုတ္ ၿပီးခဲ့ ေလေသာ အစိုးရ၏ ျပ႒ာန္းဥပေဒ မ်ားသည္ လည္း ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးကို မည္မွ် ကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ေပးခဲ့ပါသနည္း။ ေျဖရန္ လိုမည္ မဟုတ္ပါ။ အတိတ္ကို သမုိင္းထဲတြင္ထား လုိက္ပါမည္။ ပစၥဳပၸန္ကုိ ၾကည့္ သည့္အခါ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားျဖင့္ ခရီး ႏွင္ေနပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားက လည္း ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳး ဆထက္ထမ္းပိုး တုိး၍ ေဖာ္ ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ အသစ္ျပ႒ာန္း ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း တုိ႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္  ဥပေဒမ်ား တုိးပြား ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေန ၾကပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးကို အမွန္ တကယ္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေပၚရန္လည္း လုိအပ္ ပါမည္။  ဥပေဒဟူသည္ မၾကာခဏ အသစ္ ျပ႒ာန္းရျခင္း၊ ျပင္ဆင္ရ ျခင္း မျဖစ္ရန္လည္း လုိအပ္ပါ သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္လည္း ကိုက္ညီရပါမည္။ ေခတ္စနစ္ႏွင့္လည္း လုိက္ေလ်ာညီေထြ ရွိရပါမည္။ ျပဳလုပ္ျပ႒ာန္းသူ   ၏ လိုလားခ်က္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ သကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ရွိ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား အခြင့္ အေရးမ်ားကုိလည္း အေလးဂ႐ုျပဳ  ရန္လိုပါမည္။ စည္းေႏွာင္အားရွိရန္ လုိအပ္သက့ဲသုိ႔ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ လက္ခံလိုက္နာ လိုသည့္ ဆႏၵ ရွိေစရန္လည္း လုိပါမည္။ ျပ႒ာန္းၿပီး႐ံုမွ်ျဖင့္ ဥပေဒ မဟုတ္ေသး၊ ေလးစားလုိက္နာမႈ၊ စည္းေႏွာင္အား ရွိမႈတုိ႔လည္း လုိအပ္သည္ျဖစ္ရာ ထိေရာက္ထက္ျမက္မႈ၊ အသံုးဝင္မႈ၊ အက်ဳိးျပဳမႈကိုလည္း အေလးထား စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပန္းပဲဖိုမွ ထြက္လာသည့္ ဓား တစ္လက္သည္  သံသားမာမာ၊ ခုတ္အားေကာင္းေကာင္း၊ အသြား ထက္ထက္ ဓားတစ္လက္ ျဖစ္ရပါ မည္။ အသံုးမခံ ဦးက်ဳိးသြားပဲ့ မျဖစ္ေစရပါ။ ဥပေဒျပဳသူတို႔က ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္ ဥပေဒ မ်ားသည္ အမ်ား ျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အခြင့္အေရး မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပး ႏိုင္ရပါမည္။

ေဇယ်ာတင့္ညိဳ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*