စာအုပ္သံုးသပ္ခ်က္ — မတ္ ၂၂၊ ၂ဝ၁၃

စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေက်ာ္ဝင္း၊ ေက်ာ္ေမႊးစာေပ

၂ဝ၁၃၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၆၅၊ တန္ဖိုး ၄ဝဝဝ က်ပ္

ဆရာေက်ာ္ဝင္း၏ စာအုပ္မ်ား ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေက်ာ္ေမႊး စာအုပ္တိုက္မွ ထုတ္ေဝလိုက္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ က ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ စာအုပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ေခတ္ၿပိဳင္ကမၻာ့ျမင္ကြင္း၊ ျမန္မာ့ အေရြ႕တို႔ကို သံုးသပ္ေရးသားေလ့ရွိ ေသာ ဆရာေက်ာ္ဝင္း၏ ဖတ္႐ႈျဖစ္ခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္တို႔ထိ ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး စာအုပ္ပါအေၾကာင္း အရာမ်ားအျပင္ စာေရးသူ၏ ကိုယ္ပိုင္ သံုးသပ္ခ်က္ အျမင္မ်ားကိုပါ ထည့္ သြင္းထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ သံုးသပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါးေပါင္း ၆၃ ပုဒ္ ပါဝင္ၿပီး စာေရးသူ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံု အဖံုဖံုကို လည္း ဖတ္႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။ သမိုင္း၊ အနာဂတ္၊ ေခတ္ၿပိဳင္ ကမၻာ့ေရးရာ၊ အႏုပညာ၊ ဒီမိုကရက္ လိုက္ေဇးရွင္းျမင္ကြင္းမ်ား စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို တို႔ထိ သံုးသပ္ထားသည္။

မွန္ကူကြက္ ႐ုပ္ပံုလႊာအဖြဲ႕အႏြဲ႕၊ ဟန္တင္တန္ရဲ႕ တတိယလိႈင္း၊ တကၠသိုလ္ဝိညာဥ္ႏွင့္ ျပင္ပကမၻာကို ျဖတ္သန္း ျခင္း၊ သံလြင္ကိုယ္မွ ဆည္းဆာေရာင္၊ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ကဗ်ာခရီး၊ မီးညႇိသူႏွင့္ မီးကူးသူ၊ ဒီမိုကေရစီ၏ အလွ တစ္ပါး၊ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ကို အတၲ ေနာမတိျဖင့္ ဖတ္ျဖစ္ျခင္းစသည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ေပးကာ တစ္ ခ်ိဳ႕တိုတို၊ တစ္ခ်ိဳ႕ရွည္ရွည္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ ပါးပါး၊ တစ္ခ်ိဳ႕နက္နက္စသည္ျဖင့္ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္၊ စာေစာင္မ်ားတြင္ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ဆရာေက်ာ္ဝင္း၏ စာအုပ္မ်ားအေပၚ အျမင္မ်ားအား စု စည္းေပးထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ရာစုသစ္ေနာက္ ပိုင္းကာလမ်ားသည္ ကမၻာ၊ ျမန္မာ့ စာေပဇာတ္ခံုေပၚတြင္ အေၾကာင္း အရာ သစ္မ်ား၊ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္မ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းမႈအသစ္မ်ား၊ အေျပာင္းအလဲ သစ္မ်ား၊ အယူအဆသစ္မ်ားႏွင့္ စပ္ ဆိုင္ေသာ စာအုပ္ စာတမ္းေပါင္းမ်ား စြာေပၚထြန္းလာခဲ့သည္မွာကား အေသ အခ်ာျဖစ္သည္။ ကမၻာႏွင့္ယွဥ္၍ ဤ အေျခအေနမ်ား၊ အယူအဆမ်ားသည္ လည္း ျမန္မာစာဖတ္ပရိသတ္တို႔ထံ စာမိတ္ဆက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထိုး ေဖာက္လာခဲ့ၿပီး စာဖတ္သူတို႔ စိတ္ အာ႐ံုကို လႈပ္ႏိႈးႏိုင္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ အစဥ္အလာအရျဖစ္ၿပီး သမိုင္းပံုရိပ္ မ်ားအေပၚတြင္သာ တစ္ရစ္ဝဲဝဲရွိခဲ့ၾက ေသာ ျမန္မာစာဖတ္သူတို႔ သည္လည္း ဤစာၫႊန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို မရဲတရဲ စိတ္ဝင္တစား ရွိလာခဲ့ၾက ရသည္။ တကယ္ေတာ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ အနာ ဂတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ဖြယ္ရာ မ်ား၊ ဆင္ျခင္ဖြယ္ရာမ်ား၊ အေမးပုစၦာမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ယခင္က တစ္ဖက္ပိတ္ စဥ္းစားခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ႏွစ္ဖက္ပြင့္ ေတြးေတာဖြယ္ရာမ်ားအျဖစ္ စာဖတ္ ပရိသတ္ထံ လက္ဆင့္ကမ္း ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ား သည္ျမန္မာ့စာေပရပ္ဝန္းတြင္ ဘာသာ ရပ္ခြဲတစ္ခုအျဖစ္ ယခုတည္ျမဲေနၿပီ လည္းျဖစ္သည္။

ယခုစာအုပ္တြင္လည္း သမိုင္းသစ္ေလ့လာသူ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾက ေသာ ဖူကူယားမား၊ ဂ်ိဳးဇက္ရႊမ္း ပီတာ၊ ဆင္ပ်ဴရယ္ဟန္တင္တန္၊ ဟင္နရီကစ္ဆင္ဂ်ာ၊ ဟာနန္ဒို ဒီဆိုတို၊ ေသာမတ္စ္ဖရီးမင္း၊ ဂြ်န္ပီလ္ဂါ၊ နီးလ္ ဖာဂူဆန္၊ အယ္လ္ဗင္ေတာ္ဖလာ၊ ဟာ ႐ိုးလ္ဂ်ိမ္းစ္၊ ဂ်ိဳးဇက္စတစ္ဂလစ္၊ ဂ်က္ဖရီဆာ့(ခ်္)စသူတို႔၏ ဂလို ဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၊ တတိယလိႈင္း၊ မဟာတိမ္းၫႊတ္မႈ၊ သမိုင္းနိဂံုး၊ ကမၻာ ျပားၿပီ၊ ဦးေႏွာက္ကိုဆြျခင္း၊ ဒီမိုက ရက္တိုင္ေဇးရွင္း၊ စစ္ေအးေခတ္ အလြန္၊ ႏွင္းခဲေပ်ာ္ခ်ိန္၊ စူပါပါဝါအ လွည့္၊ ေဘာဂေဗဒစသည့္ လူမႈေရး သိပၸံ၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံအေတြးအေခၚ သံုး သပ္ခ်က္ဆိုင္ရာမ်ားကို အထူးသံုးသပ္ ၫႊန္းဆိုထားသည္။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ယင္း တို႔အေပၚ ပညာရွင္တို႔၏ သံုးသပ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေဝငွ မီးညႇိထားသည့္ေဆာင္းပါးမ်ား အမ်ား စုပါဝင္သည္။

ထိုအတြင္း စာေရးသူ ဖတ္႐ႈျဖစ္ခဲ့ေသာ  စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ကဗ်ာ၊ သမိုင္းဆိုင္ရာျပည္တြင္းပညာရွင္၊ အႏု ပညာရွင္ မ်ား၏ စာအုပ္မ်ားကိုလည္း တို႔ထိသံုးသပ္ထားသည္။ မွန္ကူကြက္ ႐ုပ္ပံုလႊာအဖြဲ႕အႏြဲ႕၊ မဂၤလာရွိတဲ့စာ (သို႔)ဝကၤပါလမ္းသြယ္မွ ရွန္တိနီေက တန္သို႔၊ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ကဗ်ာခရီး၊ မံုေရြးေအာ္လ္တာ၊ ဘဝႏွင့္စာေပ၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ခရီးအလ်ားလိုက္၊ သမိုင္းထဲမွ ႐ုပ္ပံုလႊာမ်ား၊ အိပ္(ခ္၊စ္) ဝိုင္ဇက္ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ျမန္မာဝတၳဳ စေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား တြင္လည္း ျမန္မာ အႏုပညာရွင္တို႔၏ ပံုရိပ္မ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ား၊ ဖန္တီးမႈမ်ားကို ေခတ္ၿပိဳင္ကမၻာ့ေရးရာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ ၍ ခ်ဥ္းကပ္ သံုးသပ္ထားသည္ ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ေနာက္ပိုင္း အေျခအေနမ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မ်ားကိုလည္း ကမၻာ့ အေျပာင္း အလဲ ျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ဥ္းကပ္ ထားသည္မွာ ဆင္ျခင္ေတြးဆဖြယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အထူး ႏွစ္သက္ရသည္မွာ ဆရာေမာင္ထင္၏ ေယာမင္းႀကီး ဦးဘိုးလိႈင္အတၳဳပၸတၲိႏွင့္ ရာဇဓမၼသဂၤ ဟက်မ္းစာအုပ္ကို သံုးသပ္ထားသည္ မ်ားျဖစ္သည္။ ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဘိုးလိႈင္၏ ေခတ္ေရွ႕ေျပးေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး က်မ္းတစ္ဆူျဖစ္ သည့္ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္းကို ေခတ္ ၿပိဳင္၊ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရး၊ ေဘာဂေဗဒ၊ အေတြးအေခၚပညာရွင္တို႔၏ အယူ အဆမ်ားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ထား သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုသည္ ႏွင့္ ရြံ႕တတ္ၾကေသာ ေရွး႐ိုးစြဲ အာဏာ သမားတို႔ေၾကာင့္ မဖြံ႕ၿဖိဳးခဲ့ရေသာ ေခတ္ၿပိဳင္အယူအဆတို႔ႏွင့္ အယူအဆ ရွင္တို႔ တိမ္ျမႇဳပ္ခဲ့ရျခင္း အေပၚလည္း ရင္နာဖြယ္ရသကဲ၍ သံုးသပ္ထား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အမွန္ဆိုရလွ်င္ စာအုပ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ဟူသည္ မွ်ေဝျခင္း တစ္ရပ္ ပင္ျဖစ္သည္။ မ်ားစြာေသာ ကိစၥမ်ား ေျမာင္အၾကားမွ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ စာအုပ္စာတမ္းတိုင္းကို ဖတ္႐ႈရန္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ စာအုပ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ စာအုပ္ ပါ ေကာင္းကြက္ဆိုးကြက္မ်ား၊ ဆင္ျခင္ေတြးဆဖြယ္ရာမ်ားကို တိုတို က်ဥ္းက်ဥ္း မိတ္ဆက္ ဖြင့္ဆိုေပးႏိုင္၍ စာဖတ္သူတို႔အား ဦးေႏွာက္ကို မီးကူး ေပးျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဤမွဆက္ ၍ အက်ယ္သိလိုမူကား မူရင္း စာအုပ္စာတမ္းမ်ားဆီ ဆက္လက္ေတာက္ ေလာင္ရန္သာျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူ ၏ ဥာဏ္ပညာျမင္ကြင္းကို ဆက္လက္ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးလိုေသာ ေစတနာအျပည့္  ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာေစသည္။

ယခုစာအုပ္မွာ ဆိုခဲ့ေသာ ေစတနာ အျပည့္ရွိေၾကာင္း ယံုမွားဖြယ္ရာ မရွိပါေခ်။ ဆရာေက်ာ္ဝင္း၏ စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ား၊ ေခတ္ၿပိဳင္ အယူအဆေရးရာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊ စာေပ ဝါသနာရွင္မ်ား၏ စာအုပ္စင္တြင္ လက္စြဲထား ဖတ္႐ႈရင္း မူလရင္းျမစ္ အယူအဆမ်ားအေပၚ ဆက္လက္ေလ့ လာႏိုင္ေစမည့္ စာအုပ္ေကာင္းတစ္ အုပ္ျဖစ္သည္မွာ ကား ေသခ်ာသည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ဟင္းစားသက္ သက္သာမက ဥာဏ္ပညာ ကြန္ခ်က္ ကိုပါ ေပးလိုေသာ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

“ဤျဖစ္ရပ္ေလးအေပၚ အဗၺ ဒူကလမ္က ဤသို႔မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္ သည္။ ႀကီးျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဘာသာေရး ကို မိတ္ေဆြျပဳရာ၌ အသံုးခ်၏။ ေသးသိမ္သူတို႔မူ ကား ဘာသာေရးကို ခိုက္ရန္ပြားစရာ အျဖစ္ ခံယူ ၾကေပ၏…”(စာ-၁၄၅)

ဝဏၰလင္း

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၁)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*