စီးပြားေရးသတင္း — မတ္ ၂၈၊ ၂ဝ၁၃

ဥေရာပ ေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရေရး ဥေရာပပါလီမန္ ေထာက္ခံ၊ ေထာက္ခံမဲ ၂၈ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳ

ဥေရာပ ပါလီမန္၏ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဥေရာပသမဂၢေစ်းကြက္တြင္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ခြဲတမ္း ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးအပ္ရန္ မတ္လ ၂၁ ရက္က ေထာက္ခံ ဆံုးျဖတ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳိ႕ ေသာေဒသမ်ားတြင္ အဓမၼခုိင္းေစမႈ မ်ားျဖစ္ပြားဆဲရွိေနေသးသည္ျဖစ္ရာ ဥေရာပ ပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္တို႔က သီးျခား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ကာ အဓမၼခုိင္းေစ မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ တုိးတက္မႈမ်ား ကို ေစာင့္ၾကည့္ ရန္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကမည့္ ဥေရာပလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက တာဝန္ခံမႈကို အေလးအနက္ ထားေရး တုိ႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေကာ္မရွင္သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဥေရာပ ပါလီမန္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ David Martin က ဥေရာပ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္သည့္ အခါ ေကာ္ပိုရိတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ တင္းက်ပ္ေသာ လူမႈေရး တာဝန္ခံမႈတုိ႔ကို လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္မွာ အထူးအေရးပါ လွေၾကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ ျမင္သာ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျခင္း စသည္တုိ႔လည္း ရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး ထိုသို႔ထားရွိမွသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း သို႔ ဝင္ေရာက္လာမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားအၾကားတြင္ အေကာင္းဆံုး အေလ့အထမ်ားကို အားေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢ၏ Generalized System for Preferences (GSP) စနစ္ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ စ၍ ဥေရာပ ေစ်းကြက္ကို လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အက်ဳံးဝင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ အဓမၼခုိင္းေစမႈမ်ားေၾကာင့္ ဥေရာပ သမဂၢက အဆုိပါကုန္သြယ္မႈအက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ား ခံစားခြင့္မေပးေသးဘဲ ဆိုင္းငံ့ ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အဓမၼခုိင္း ေစမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး စနစ္တက် အေလးထားေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ထပ္မံေပၚထြက္ လာသည္။ အစီရင္ခံ စာအသစ္မ်ားအေပၚ ဥေရာပသမဂၢက အေျချပဳ စဥ္းစားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

David Martin က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွ ကြဲလြြယ္၊ ရွလြယ္အေနအထားတြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ ၿပီး ယခုေပးဆပ္လုိက္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားက ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔ကို ႏုိင္ငံအတြက္ ၫႊန္ျပႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာပေစ်းကြက္ အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံလြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကိစၥ ကို ေကာ္မတီတြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ၌ ေထာက္ခံမဲ ၂၈ မဲႏွင့္ ကန္႔ကြက္မဲ ၂ မဲ ရရွိခဲ့ၿပီး ၾကားေနမဲ မရွိခဲ့ေပ။ သို႔ရာတြင္ အၿပီးသတ္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို စံုညီ ညီလာခံတြင္ အဖြဲ႕ ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားက ဆံုးျဖတ္ေပးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီး ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပေစ်းကြက္တြင္ လက္နက္ႏွင့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မွအပ ပို႔ကုန္အမယ္ အားလံုးကို အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ခြဲတမ္း ကင္းလြတ္ကာ လြတ္လပ္စြာေရာင္း ဝယ္ေဖာက္ကားႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။

Ref: Myanmar MEPs back access to internal marlust Mar 22, 2013

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*