ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Woodside သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကမ္းလြန္ ေရနံ လုပ္ကြက္ AD 7 တြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ Daewoo International ထံမွ ၄ဝ% အစု ခြဲေဝ ေရာင္း ခ်ေပးရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လုပ္ကြက္အမွတ္ AD 7 သည္  Daewoo ကုမၸဏီ၏ ေရႊသဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေရး ႏွင့္ ကပ္လ်က္ တည္ရွိသည္။

အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ တာစူလ်က္ ရွိသည့္ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား အၾကားတြင္ Woodside ကုမၸဏီအား ေျခတစ္လွမ္း အသာစီး ရရွိေစခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ အမ်ားဆံုး ျဖစ္လာမည့္ဟန္ ရွိေၾကာင္း၊ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္ ပမာဏမွာ အျခားေသာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင္ ႏိႈင္းဆလွ်င္ လြန္စြာ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း၊ Froste Sullivan သုေတသန ဌာန၊ အာရွပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စနစ္ ဒါ႐ိုက္တာ Subramanya Bettadapura က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္ ပမာဏမွာ ၁၁ ထရီလ်ံမွ ၂၃ ထရီလ်ံ ကုဗေပအထိ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားက ခန္႔မွန္း ေျပာၾကားၾကသည္။ ပမာဏမွာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ကမၻာ့ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ၁ဝ% မွ ၂ဝ% အၾကားခန္႔ ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စြမ္းအင္ ဆာေလာင္ေနေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိ ေနသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လာမည့္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ေသာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ဝယ္ယူမည္ ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ပို႔ကုန္ စုစုေပါင္းအနက္ ၅၇%မွာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ျဖစ္သည္။

Ref: Australia’s Woodside

Moves into Myanmar to seek Oil,gas

Reuters

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*