ပညာေရး သတင္း — ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၂၊ ၂ဝ၁၃
ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ၾကားခြင့္ ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္

ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ၾကားခြင့္ ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္

 ေက်ာင္း သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸတို႕ကို သင္ၾကားေပးမည္ဟု မတ္ ၂၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္၌ ပညာေရး ဝန္ႀကီးေဒါက္တာျမေအးက ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုး၏ ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပ်ာ္ဘြယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုးက အခ်ိဳ႕ျပည္သူတို႔မွာ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရား စံႏႈန္း က်င့္စဥ္မ်ားကို သိရွိနားလည္မႈ အားနည္းသည့္ အတြက္ ဒီမိုကေရစီ အလြဲသုံးစားျပဳသူမ်ားက ႐ိုးသားေသာ အခ်ိဳ႕ ျပည္သူမ်ားကို အသုံးခ်ေနမႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ အသုံးခ်မခံရေစရန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စနစ္တက် က်င့္သုံး၍ ၿငိမ္းခ်မ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ား၊ က်င့္သုံးပုံ မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈ အေၾကာင္းမ်ားကို အလယ္တန္း အဆင့္၊ အထက္တန္း အဆင့္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာအလိုက္ သိရွိေလ့လာႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းသင္ၾကား ေပးသင့္သျဖင့္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ ပါသည္။

ထိုေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမေအးက မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား ျမင့္မားေရး အတြက္ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ၊ စာရိတၱႏွင့္ ေလာကနီတိ ဘာသာရပ္ သင္ခန္းစာမ်ားကို အေျခခံပညာအဆင့္အလိုက္  သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီ စိတ္ထား က်င့္စဥ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လူ႕အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ပညာေရးသင္ခန္းစာမ်ားကို ပၪၥမတန္းမွ နဝမတန္း အထိ သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခင္က ဆရာကိုင္စာအုပ္သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္ႏွစ္မွစ၍ ေက်ာင္းသားကိုင္ စာအုပ္တြင္ပါ ျပဳစုျဖန္႔ေဝသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ၏ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးႏွင့္ ပညာေရး အခ်ိဳးညီျပည့္ဝလာေစေရး အတြက္ လူမႈစီးပြားေရးနယ္ ပယ္တြင္ ခိုင္မာစြာ ရွင္သန္ႏိုင္မည့္ ေတြးေခၚ က်င့္ႀကံျပဳမူေနထိုင္ တတ္သည့္ အရည္အေသြးမ်ား ျပည့္ဝလာေစရန္ ယခု ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အလိုက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ ေက်ာင္း အဆင့္ ကင္းေထာက္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ကင္းေထာက္ ကတိႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ သူတစ္ပါးအား အစဥ္ကူညီသည့္ ဂုဏ္သိကၡာသည္ ယုံၾကည္စိတ္ခ် ရသည္၊ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလုံး သုံးပါးစလုံး ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းသည္ဟူသည့္ လူသား တစ္ေယာက္ျဖစ္ေရး အတြက္ ေလ့က်င့္ ျပဳစုလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာက႑တြင္ တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း မ်ားကို သမိုင္းဘာသာတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားလ်က္ရွိၿပီး ကမၻာ့ သမိုင္း ဘာသာရပ္ကို သမိုင္းအထူးျပဳ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပထမႏွစ္ႏွင့္ သမိုင္းအထူးျပဳ မဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အားလုံး အတြက္ ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ Modern Myanmar ကို တတိယႏွစ္သမိုင္းအထူးျပဳ၊ ပထမႏွစ္ ဂုဏ္ထူးတန္း သမိုင္း အထူးျပဳေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသမိုင္း Constitutional History of Myanmar ကို တတိယႏွစ္ ဂုဏ္ထူးတန္း သမိုင္းအထူးျပဳေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္လည္းေကာင္း သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာ အထူးျပဳ ဂုဏ္ထူးတန္းေနာက္ဆုံးႏွစ္ႏွင့္ မဟာဝိဇၨာ အရည္အခ်င္းစစ္ သင္တန္းတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ Political Science, Democracy စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ကို ထည့္သြင္း သင္ၾကားလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ မၾကာခင္ Political Science ဘာသာရပ္တစ္ခုကို ဌာနအသစ္ အေနျဖင့္ ထူေထာင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ဝ၃၆

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*