၁၉၈၄၊ ဝင့္ၿပံဳးျမင့္

ေလာကသစ္စာေပ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ တန္ဖိုး ၃၆ဝဝ က်ပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၇၅

ဆရာမ ဝင့္ၿပံဳးျမင့္၏ ၇ အုပ္ ေျမာက္ ဘာသာျပန္လက္ရာသစ္ ၁၉၈၄ ကို ေလာကသစ္စာေပမွ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ Burmese Days, Animal Farm စသည့္ လက္ရာေကာင္းမ်ားျပဳစုခဲ့ေသာ ကမၻာေက်ာ္ စာေရး ဆရာႀကီး George Orwell ၏ နာမည္ေက်ာ္ လက္ရာ ၁၉၈၄ ကို ျပန္ဆုိထားျခင္း  ျဖစ္သည္။ မူရင္းစာအုပ္သည္ ကမၻာ့ အေကာင္းဆံုးစာအုပ္ ၁ဝဝ စာရင္း တြင္ ထိပ္တန္းမွ ေနရာယူထားေသာ  လက္ရာမြန္တစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ေျပာေရး ဆုိဖြယ္ အမ်ားဆံုးရွိခဲ့ေသာ စာအုပ္ လည္းျဖစ္သည္။ တစ္ပါတီအာဏာ  ရွင္စနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တားျမစ္ထားျခင္း ခံရေသာ စာအုပ္ ျဖစ္ခ့ဲၿပီး ယခုမူ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖတ္႐ႈရၿပီျဖစ္ သည္။

မူရင္းစာအုပ္ကို မူရင္း စာေရးသူ George Orwell မကြယ္လြန္မီ တစ္ႏွစ္ ၁၉၄၉ တြင္ စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ္ လည္း ဇာတ္လမ္းအေျခ တည္ရာမွာ ေနာင္ ၁၅ ႏွစ္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ကာလ ကမၻာ့ျမင္ကြင္းကုိ ႀကိဳတင္ျမင္ေယာင္ ေရးဖြဲ႕ထားသည္။ ဝတၳဳတြင္ အပိုင္း ၃ ပိုင္းခဲြျခားထား ၿပီး ပထမပုိင္းတြင္ အဓိက ဇာတ္ေကာင္ ဝင္စတန္စမစ္၏ စ႐ိုက္၊ သဘာဝႏွင့္ ဝင္စတန္တုိ႔ ေနထိုင္ရာ အုိးရွင္းနီးယားႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ႏိုင္ငံေရးဝါဒႏွင့္ အေျခ အေနမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဇာတ္ ပ်ိဳးခန္းျဖစ္သည္။ အစ္ကိုႀကီးမွ သင့္အားေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုကို လက္ကိုင္ျပဳ၍ အုိးရွင္းနီးယားႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို စိုး မိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အာဏာရွင္ စနစ္ ေအာက္မွ ျပည္သူတို႔ႏွင့္ အခြင့္ထူး ခံပါတီဝင္အဆင့္ဆင့္တုိ႔အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အုိးရွင္းနီးယား ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ေဆာင္ပုဒ္မွာ လည္း စစ္သည္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး၊ လြတ္ လပ္ေရးသည္ ကၽြန္စနစ္၊ မသိျခင္း သည္ အင္အားဟူ၍ ျဖစ္သည္။ မ်က္ကန္းအာဏာရွင္စနစ္၏ ေအာက္  တြင္ တယ္လီစက္၏ အစြမ္းႏွင့္ ပါတီဝင္တုိ႔၏ တစ္ကိုယ္ရည္ စိတ္ကူး မ်ားကိုပင္ အလြတ္မေပးဘဲ ပံုေသ နည္းမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထား သည္။ သတင္း၊ ပညာေရး၊ အႏု ပညာတို႔ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ အမွန္ တရားဝန္ႀကီး ဌာန၊ စစ္ပြဲတုိ႔ႏွင့္ ဆိုင္ ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္စပ္ဆုိင္ ေသာ ေမတၱာဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အလွ်ံပယ္ ဝန္ႀကီးဌာနဟူ၍ ဌာန ၄ ခုႏွင့္လည္း အုိးရွင္းနီးယားႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေနရန္ ေဆာင္ ရြက္ထားသည္။

သာမန္ျပည္သူလူထုကုိ တိရစၦာန္ မ်ားသဖြယ္ အဆင့္ႏွိမ့္ဆက္ဆံထား ၿပီး ပါတီဝင္မ်ားကိုမူ ပါတီ၏ မူဝါဒေရးရာ အစြဲခၽြတ္မႈမ်ား၊ အေတြးအျမင္ ပံုသြင္းမႈမ်ားႏွင့္ သတင္း အေမွာင္ခ်မႈမ်ား အသံုးျပဳကာ ခ်ဳပ္ ကိုင္ထားသည့္ အာဏာရွင္ စနစ္ ေအာက္တြင္ ပင္ကိုယ္မွတ္ဉာဏ္၊ အေတြးအျမင္တုိ႔ႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္း ကို ရွာႀကံလိုေသာ ဇာတ္ေကာင္ ဝင္စတန္စမစ္ ၏ ခံစားခ်က္၊ ျပဳမူခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းတုိ႔ႏွင့္ အားၿပိဳင္ထားသည္။ သတင္းပံုဖ်က္ေသာ ဌာနမွ အလုပ္သမား ဝင္စတန္ႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ ဘဲ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ ဂ်ဴလီယာ ဆိုသူပါတီဝင္၊ ဝတၳဳဖန္တီးဌာန အလုပ္သမတို႔ ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ  ေပၚေပါက္ လာသည္ တြင္မူ ပါတီ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေတြးအေခၚ၊ အျပဳအမူမ်ား ဆီသို႔ မိမိရရ ကူးေျပာင္း  ေရာက္ရွိ သြားခဲ့ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေန ေသာ အစ္ကိုႀကီး၏ မ်က္လံုးအစံု ေအာက္မွ လြတ္ကင္းရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေနရာ တစ္ခုကုိရွာေဖြကာ ပါတီကိုအံ့တု သည့္အဆင့္ထိေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။

ဝင္စတန္ႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေတြ႕ရွိျခင္း ဒုတိယပုိင္းတြင္မူ ပါတီ အားဆန္႔က်င္သည့္ ေျမေအာက္ ကြန္ရက္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသူ အုိဘ႐ိုင္ယန္ စတင္ပါဝင္ လာသည္။ ေျမေအာက္ ကြန္ရက္၏ ေခါင္းေဆာင္ ဂိုးလ္စတိန္း၏ က်မ္းစာမ်ားကုိလည္း  ဖတ္႐ႈေလ့လာရသည္။ ဤအပိုင္း သည္ ပါတီႏွင့္ ပါတီကိုဆန္႔က်င္ သည့္အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔၏ မူဝါဒေရးရာ  မ်ားကို ဦးစားေပးတင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တတိယပိုင္းသည္မူ ဇာတ္လမ္း၏ အထြတ္အထိပ္ပင္ျဖစ္ သည္။ ဝင္စတန္စမစ္ႏွင့္ ဂ်ဴလီယာ တုိ႔၏ ပုန္းခိုရာကို တယ္လီစက္၏ အကူအညီႏွင့္ ပါတီမွ ရွာေဖြ႕ေတြ႕ ရွိသြားၿပီး ယင္းတုိ႔အား အျပစ္ေပး ျခင္းျဖစ္သည္။ အျပစ္ေပးျခင္း၊ စစ္ ေၾကာျခင္း၊ အယူအဆ ပံုသြင္းျခင္း တုိ႔ႏွင့္ ပါတီအား ဆန္႔က်င္သူမ်ား ကို ေခ်မႈန္းသည္။ ဤအခန္းတစ္ခု လံုးသည္ သာမန္သိစိတ္ျဖင့္ တည္ ေဆာက္ထားေသာ ဝင္စတန္၏ မွတ္ထင္မႈ မ်ား လြဲမွားေနေၾကာင္း သိလုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမေအာက္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေပးခဲ့သူ အုိဘ႐ုိင္ယန္ႏွင့္ ပုန္းခိုရာ အိမ္ခန္းပိုင္ရွင္တုိ႔သည္ သူတုိ႔အား ဦးေဆာင္ ဖမ္းဆီးခ့ဲသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဝင္စတန္ႏွင့္ ဂ်ဴလီယာတုိ႔ သိလုိက္ ရသည္။ စိတ္အေတြးမွအစ အရာရာ ကို အာဏာျဖင့္ခ်ဳပ္ကိုင္လုိသူ ပါတီ ႏွင့္ သာမန္လူသားပီသေသာ လြတ္ လပ္သည့္ စိတ္ထားရွိသူ ဝင္စတန္ တို႔၏ အယူ အဆ တုိက္ပြဲမ်ားျဖင့္ ထင္ဟပ္ထားသည္။ ပံုမွန္အေတြး၊ အသိ၊ မွတ္ဉာဏ္ တုိ႔ႏွင့္ အ႐ံႈးမေပးတမ္း တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ အ႐ံႈးေပးခဲ့ရသည္။ သို႔ ေသာ္ ဝင္စတန္သည္ ကိုယ္က်င့္ စာရိတၱမွာ ကၽြန္ေတာ္ သာပါတယ္ ဟူေသာ စကားတစ္ခြန္းမွ်သာ တုံ႔ ျပန္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဇာတ္လမ္းမွာ ေရွ႕ျဖစ္ေတြး အယူအဆတစ္ခုကို အေျချပဳထား ေသာ္လည္း ဂယက္အဓိပၸာယ္မ်ားမွာ မူ မ်ားျပားလွသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊  စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘဝျဖစ္တည္ မႈတုိ႔အေပၚ စာေရးသူ၏ သေရာ္ ခ်က္မ်ား၊ ေတြးဆစုိးရြံ႕မႈမ်ား၊ ဒႆန အျမင္မ်ားျဖင့္ ထိမိစြာ ဖန္တီးထား ခဲ့သည္။ အထက္လႊာတစ္စု အာဏာ လက္ဝယ္ၿမဲေနေစရန္ လူထုအား အသိပညာ၊ အေတြးအေခၚ၊ ခံစားမႈ တုိ႔ကုိ မိႈင္းတိုက္ပုံသြင္းဖိႏွိပ္သည့္ အာဏာရွင္စနစ္ကို အျပင္းအထန္ တုိက္ခိုက္ထားသည္။ တစ္နည္း ေခတ္ေပၚလူသား တစ္ဦးႀကံဳေတြ႕ရ ႏိုင္သည့္ ယံုၾကည္ဖြယ္မရွိ သံသယ ႏွင့္ ရွင္သန္ရမည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့ ျဖစ္တည္မႈအေတြးအေခၚကိုလည္း  မိတ္ဆက္ ထားသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

ယင္း အာဏာရွင္စနစ္ ဆုိးရြားပံု ကို စာေရးသူ ဖန္တီးေပါင္းစပ္ထား ေသာ အေတြးပုလိပ္၊ မေနာကံေျမာက္  မႈခင္း၊ အေငြ႕ပ်ံသြားျခင္း၊ မ်က္ႏွာ ေပးရာဇဝတ္မႈ၊ မွတ္ဉာဏ္ တြင္း၊ အမုန္းရက္သတၱပတ္ စေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ပင္ သိႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပါတီ၏ေဆာင္ပုဒ္ ျဖစ္ေသာ ပစၥဳပၸန္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သူ သည္ အတိတ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ သည္ ဟူေသာ ဝါဒအရ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ား ကို ပံုဖ်က္ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ လူ သား၏မွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ အနာဂတ္ အတြက္ အထူးအႏၲရာယ္ႀကီးေစခဲ့ သည္။ ဆုိရေသာ္ အာဏာရွင္စနစ္ ၏ ဆုိးရြား ရက္စက္ပံုကို အျပင္းထန္ဆံုး ႐ႈတ္ခ် တိုက္ခိုက္ ထားၿပီး လူ သားတုိ႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဉာဏ္ ပညာအတြက္ ရပ္တည္ေပးေသာ ရသေျမာက္ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ အယူအဆႏွင့္ စနစ္ေလာင္းရိပ္မ်ား ေအာက္မွ ရွားရွားပါးပါးပြင့္လန္းလာ  ရၿပီး လူသားတစ္ဦး၏ လြတ္လပ္ မႈကို လႈပ္ႏိႈး လုိက္ေသာ ဝင္စတန္ ႏွင့္ ဂ်ဴလီယာတို႔၏ ေမတၱာတရား သည္ ဝတၳဳအား သယ္ေဆာင္ရာျဖစ္သ ကဲ့သုိ႔ ဝတၳဳမွေပး လိုေသာလင္းေရာင္ ျခည္လည္းျဖစ္မည္ဟု ထင္သည္။

ျပန္ဆုိသူ ဆရာမဝင့္ၿပံဳးျမင့္ သည္လည္း ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး လက္ရာတစ္ခုကုိ အေကာင္းဆံုး ပို႔ ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ မူရင္းစာေရး သူ၏ နာမည္ေက်ာ္ Animal Farm ထက္ ပို၍ ပုဂၢလဓိ႒ာန္ကင္းေသာ လက္ရာမြန္တစ္အုပ္လည္းျဖစ္သည္။ ကမၻာေက်ာ္လက္ရာမ်ား ႏွစ္သက္ သူတုိ႔ စာေပဝါသနာရွင္တုိ႔ႏွင့္ အယူ ဝါဒေရးရာ ေလ့လာလုိသူ တို႔၏ စာအုပ္စင္တြင္ ရွိသင့္ေသာ စာအုပ္ ေကာင္းတစ္အုပ္ျဖစ္သည္။

“ဥပမာ ေက်ာင္းတြင္ သင္ခဲ့ ရသည့္အတိုင္း ပါတီသည္ ေလယာဥ္ပ်ံကုိ တီထြင္ခဲ့သည္ဟု ဂ်ဴလီယာ ယံုသည္။ ဝင္စတန္တို႔တုန္းကမူ ပါတီသည္ ရဟတ္ယာဥ္ကို တီထြင္ခဲ့သည္ ဟု သင္ၾကားေပးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ဂ်ဴလီယာေက်ာင္း တက္ခ်ိန္ေနာင္ႏွစ္ ေပါင္း တစ္ဒါဇင္ခန္႔ အၾကာတြင္ ရဟတ္ယာဥ္မွ သည္ ေလယာဥ္ပ်ံျဖစ္ သြားသည္။ ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္ တြင္ ေရေႏြးေငြ႕အင္ဂ်င္ျဖစ္ဦးမည္” (စာ-၂ဝ၇)

ဝဏၰလင္း

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*