ႏိုင္ငံတကာသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂ဝ၁၃

ယခုအခါတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါ မ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးႏႈန္း သည္ ၁၉၆ဝခုႏွစ္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေသဆံုးမႈထက္ ပို၍ေစာေၾကာင္း၊ ေလ့လာခ်က္ တစ္ခု၌ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္ တတ္ေသာအက်င့္ကို ယခုေခတ္တြင္ ေစာစီးစြာ ေမြးျမဴလာ ၾကျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အေရအတြက္ပို၍ မ်ားျပားစြာ ေသာက္သံုးလာၾကျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အဆုတ္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈမွာ အမ်ိဳးသမီး အုပ္စု၌ တိုးပြားလာရျခင္းျဖစ္သည္။

New England Journal of Medicine ၌ အဆိုပါ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ အမိ်ဳးသမီးမ်ား၏ ေသဆံုးႏႈန္းကို အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ထိုေလ့လာခ်က္ သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အမ်ိဳးသမီး ၂ သန္း ခန္႔ေပၚ အေျချပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၅ဝ-၁၉၆ဝ ခုႏွစ္၌ အမ်ိဳးသမီး ေဆးလိပ္ေသာက္သူ အုပ္စုမွာ ပထမ မ်ိဳးဆက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး ယင္းအုပ္စု၏ အဆုတ္ ကင္ဆာျဖင့္ ေသဆံုးႏႈန္း မွာ ေဆးလိပ္ လံုးဝမေသာက္သူမ်ား၏ ေသဆံုးႏႈန္းထက္ ၃ ဆခန္႔ ျမင့္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂ဝဝဝ-၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၏ ေဆးပညာမွတ္တမ္းမ်ားအရ ထိုႏွစ္ အပိုင္းအျခား ၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စု၏ အဆုတ္ကင္ဆာျဖင့္ ေသဆံုးႏႈန္းမွာ ေဆးလိပ္ လံုးဝမေသာက္သူတို႔ ထက္ ၂၅ ဆခန္႔ ပိုေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းမွာ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ အမ်ိဳးသားအုပ္စုု၏ အဆုတ္ ကင္ဆာျဖင့္ ေသဆံုးႏႈန္းႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈ တစ္ခု၌မူ ဘဝတစ္ ေလွ်ာက္လံုးေဆးလိပ္ေသာက္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေဆးလိပ္လံုးဝ မေသာက္သူမ်ားထက္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုစာေစာ လ်က္ေသဆံုးေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔ အေနျဖင့္ အသက္ ၃ဝ အရြယ္ ၌ ေဆးလိပ္ ျဖတ္ခဲ့ပါမူ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ ရွိေသာေရာဂါမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးျခင္းမွ ရာႏႈန္းျပည့္ နီးပါး ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: BBC News

ဝ၇၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*