က်န္းမာေရး သတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၆


ေဆး႐ံု စြမ္းေဆာင္ရည္ အညႊန္းကိန္းမ်ား သတ္မွတ္ေရးဆြဲေရး အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး လာမည့္ႏွစ္အတြင္း စတင္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိ တစ္ဦးက ဆုိသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ လူတိုင္း သက္တမ္းေစ့ေနႏိုင္ေရး၊ လူတိုင္းေရာဂါဘယ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးဦးတည္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ တမ်ိဳးသားလုံး က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေရးတို႔ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ေဆး႐ံုမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း သိရသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ခု ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး အခြင့္အေရး (Health Right) ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဆရာဝန္၊ ဆရာမ၊ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခြင့္အေရး (Doctor Provider Right) ႏွင့္ လူနာအခြင့္အေရး (Patient Right) တို႔ကို ညီညီမၽွမၽွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပးသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဆး႐ံုမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အရည္အေသြးကို နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ၊ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ ရႈ႕ေထာင့္မ်ားမွ သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ ေဆး႐ံုတစ္႐ံု၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္၊ ဓါတ္ခြဲႏွင့္ ဓါတ္မွန္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေဆးပစၥည္း သိုေလွာင္ထားရွိမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေဆးရုံအတြင္း / အျပင္သန္ရွင္းမႈ၊ ေဆး႐ံုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လူနာမွတ္တမ္း ထားရွိမႈ၊ က်န္းမာေရး ပညာေပး ပိုစတာမ်ားထားရွိမႈ၊ လူနာလႊဲေျပာင္းမႈ၊ ေသဆုံးလူနာ ထားရွိမႈ၊ ရင္ခြဲစစ္ေဆးမႈ၊ ေဆး႐ံု အဝင္တြင္ ထားရွိေသာ ဧည့္ႀကိဳလမ္းညႊန္ ေကာင္တာမ်ား၊ ေဆး႐ံုဆင္းခ်ိန္တြင္ လူနာမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈ အစရွိသည္တို႔ကို အေျခခံ၍ ေဆး႐ံု စြမ္းေဆာင္ရည္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေရးဆြဲ သင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*