ေခါင္းႀကီးသတင္း — ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂ဝ၁၃
ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ဥကၠ႒ Haruhiko Kuroda

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ဥကၠ႒ Haruhiko Kuroda

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ဥကၠ႒ Haruhiko Kuroda သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ အလင္း သတင္းစာကို ကိုးကား၍ Xinhua တ႐ုတ္သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ၌ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ ADB က ပါဝင္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အေရးပါသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ျမစ္ႀကီး သံုးစင္းမွ ေရခ်ဳိမ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာ  အသံုးခ်ႏုိင္ေရးႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ျမစ္ေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရး၊ အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ထိုင္း ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရးအစရွိေသာ ကိစၥရပ္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ADB ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ျပန္လည္ စတင္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၃ ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ပိုင္း၊ ပထမဆံုး ခရီးစဥ္ အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာေသာ ADB ဥကၠ႒ Haruhiko Kuroda က ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္ေရး တုိ႔ကို လက္ေတြ႕က်က် စဥ္းစားသံုးသပ္ကာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အေပၚ ေရရွည္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည့္ ADB ၏ ကတိကဝတ္ကို ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳရန္ ယေန႔ ဤေနရာ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဝင္ေငြရလမ္းမ်ား ဖန္တီးေရး၊ ၿမိဳ႕ျပ ေက်းလက္ ကြာဟမႈကို တံတားထိုး ေပါင္းကူး ႏုိင္ေရးႏွင့္ ယေန႔ကမၻာတြင္ အသြက္ လက္ဆံုး ျဖစ္ေနေသာ ေဒသတြင္း သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေပါင္းစည္းပါဝင္ႏုိင္ ေရးတို႔ကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ကူညီ ေပးသြားရန္ ADB အေနျဖင့္ စိတ္ ပိုင္းျဖတ္ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မွတစ္ဆင့္ အက်ဳိးစီးပြား အမ်ားအျပား ရရွိႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း ေဒသ တြင္း ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား အၾကား လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ျဖန္႔ ျဖဴးေရး ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ ဆက္သြယ္ ေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အားသာခ်က္မ်ား ရရွိလာႏိုင္ေပသည္။ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး မူဝါဒကလည္း ယခင္က မရႏုိင္ ခဲ့ေသာ ေစ်းကြက္သစ္မ်ား၊ အရင္းအျမစ္ အသစ္မ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အသစ္မ်ားကို ေဆာင္ယူလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ အာဆီယံအသင္းႀကီး၏ ဥကၠ႒ ေနရာကို ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (WTO) အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ အျဖစ္ကုိလည္း ရရွိၿပီးျဖစ္ရာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသုိင္းအဝိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ျခင္းက ျပည္သူလူထု၏ ေငြရင္း စုေဆာင္းမႈ၊ ေငြစု စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အာမခံ စုေဆာင္းေငြမ်ားကိုလည္း ပိုမိုထိေရာက္စြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည္ ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ASEA+ 3 Asian Bond Markets Initiative အတြက္ အလားအလာ ေကာင္းေသာ ေဒသ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

ADB သည္ အာရွ တစ္လႊားတြင္ ေဒသတြင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးပြားေရးအတြက္ နည္းပညာ အႀကံဉာဏ္ ေပးအပ္ျခင္းမ်ား၊ စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ မႈႏွင့္ ေဝဖန္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ကို အာရွ အလယ္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ တို႔တြင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ပါဝင္ကူညီ ေဆာင္ ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိေပသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ေႂကြးၿမီ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ေပးရန္ က်န္ရွိေနေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ေႂကြးၿမီ မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး အတြက္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံတုိ႔က ၿမီရွင္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ Paris Club ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ အတြင္းက ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ၿပီးေနာက္ ADB သို႔ေပးရန္ရွိေသာ ကန္ေဒၚလာ ၅၁၂ သန္းႏွင့္ ကမၻာ့ ဘဏ္သို႔ေပးရန္ရွိေသာ ကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၄၃ဝ တုိ႔ကို Japan Bank for International Cooporation (JBIC) မွတစ္ဆင့္ ဇန္နဝါရီလ အတြင္းက ေပးေခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေပးဆပ္ေသာေန႔တြင္ပင္ ADB ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တုိ႔က ေပးဆပ္ေငြရပ္ ပမာဏ အတုိင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ေခ်းေငြ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖင့္ JBIC ၏ ကာလတို ေခ်းေငြကို ျပန္လည္ ေပးဆပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန၏ အဆုိအရ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဌာနမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေက်း ရြာေပါင္း ၆၄ဝ မွ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားအတြက္ ကန္ေဒၚလာသန္း ရွစ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မွန္ကန္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ မႈျဖင့္ ရင္ဆုိင္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ တင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အားျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ဆီသို႔ ေရာက္ရွိ လာမည့္ ျမန္မာ့အနာဂတ္သည္ ျမန္မာျပည္ သူလူထု၏ လက္တစ္ကမ္း အတြင္း ေရာက္ရွိေနၿပီဟု သံုးသပ္ေဖာ္ျပ လိုက္ရေပသည္။

Ref: ADB to Assist in Myanmar’s infrastructural Development Feb 9,2013

The Gulf Today Regional Cooperation Key to Myanmar’s Development-ADB President Feb 7,2013 individual.com

President U Thein Sein received a delegation led by ADB President Mr.Haruhiko Kuroda. Myanmar President office.mm, Feb 7,2013

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*