စီးပြားေရးသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၇

ေဒၚလာေဈႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္း ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအား ျမန္မာ က်ပ္ေငြ ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ညႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္း၌ ေဒၚလာ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားၿပီး ေဒၚလာေဈး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္း တစ္ရပ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆုိသည္။

ကုန္တင္သြင္းသူမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္း ေငြေပးေျခမႈမ်ားကုိ က်ပ္ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ အဆိုပါ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ျပည္တြင္းရွိ ေလေၾကာင္းလုိင္း၊ ဟုိတယ္၊ ေက်ာင္း စသည္တုိ႔တြင္ ေဒၚလာအစား က်ပ္ေငြ အသုံးျပဳ ၿပီး ေငြေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ညႊန္ၾကားခ်က္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေဒၚလာကုိ လြပ္လပ္စြာ လဲလွယ္ သုံးစြဲခြင့္ကုိ ျပန္လည္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လုိက္သည့္ သေဘာသာ သက္ေရာက္ၿပီး ေဒၚလာေငြေၾကး ေဈးကြက္ကုိ က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေစမည္မဟုတ္ ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ဆုိသည္။

“ေမွာင္ခုိလုပ္လုိ႔ ေျပာတာပဲဗ်။ တျခားနည္းလမ္း မရွာတတ္ေတာ့ဘူး ထင္တယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ၊ တုိင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ ့မ်ား အေနျဖင့္ မိမိ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား၊ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အတြင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အတြက္ ေပးေခ်ျခင္း ၊ ေဈးႏႈန္း ေဖာ္ျပျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား သုံးေငြျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေတာင္းခံ /သုံးစြဲျခင္း မျပဳဘဲ ျပည္တြင္းသုံး က်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ထပ္မံ ညႇိႏႈိင္း အေၾကာင္းၾကား ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*