သတင္းေဆာင္းပါး — ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂ဝ၁၂
ေန႔ ကေလးထိန္းေက်ာင္း တစ္ခု ျမင္ကြင္း

ေန႔ ကေလးထိန္းေက်ာင္း တစ္ခု ျမင္ကြင္း

ဥပေဒ ေခါင္းစဥ္အရ ကေလး သူငယ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ပဏာမ ေကာက္ယူႏိုင္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို စနစ္တက် ျပဳစု ပ်ိဳး ေထာင္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ ရြက္မည္ဆိုပါက လြန္စြာ ေကာင္းမြန္ေသာ အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္မည့္ သူမ်ား ငယ္စဥ္အရြယ္မွစ၍ အသိဥာဏ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ အက်င့္စာရိတၲ ေကာင္းမြန္မႈ၊ စည္းကမ္းလိုက္နာတတ္မႈ မ်ားကို စနစ္တက် ေလ့က်င့္ သင္ၾကား၍ ေဆာင္ရြက္ေစသင့္  ပါသည္။ ေနာင္အနာဂတ္အတြက္ လြန္စြာ ေကာင္းမြန္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကိုလည္း မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ အေျခအေန၌ ကေလးသူငယ္မ်ားကို  မိဘမ်ားကသာ ယင္းတို႔တတ္ကြ်မ္း သေရြ႕ ေမတၲာျဖင့္ သင္ၾကားေပးျခင္းသာ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိဘအမ်ားစုသည္ ဝမ္းစာေရးအတြက္ ဦးစား ေပး ေဆာင္ ရြက္ေနၾကရသျဖင့္ ကေလး သူငယ္မ်ားကို စနစ္တက် ေလ့က်င့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေပးႏိုင္မႈလည္း လြန္စြာ အားနည္း ေနသည္ ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ “စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာ” ဟူ၍ ေဆာင္ပုဒ္  တစ္ခုရွိပါသည္။ ယင္းေဆာင္ပုဒ္ သည္ လြန္စြာ ေကာင္းမြန္ ပါသည္။ လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္မႈ၊ စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္မႈ၊ စည္းကမ္း  လိုက္နာ တတ္မႈႏွင့္ ပညာတတ္ကြ်မ္းမႈ တို႔သည္ လူ႔ဘဝအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ တင္ေပး သကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အတြက္လည္း လြန္စြာ အေရးႀကီးလွ ပါသည္။

ထို႔အတူ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မ်ားစြာ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္ကို လည္း ျငင္း၍ မရပါ။ ထိုသို႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လူတိုင္းကိုယ္စီ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကို ေက်ပြန္ ကြ်မ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ လူတိုင္း ကိုယ္စီကိုယ္ငွ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚေစသကဲ့သို႔ လူတိုင္း၏ ဝင္ေငြ ဝင္လမ္းမ်ား ျပည့္စံုစြာရရွိမွသာ လူတိုင္းကိုယ္စီ စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ၿပီး ဆင္းရဲတြင္းမွ ကယ္ထုတ္ႏိုင္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းမွ ကာကြယ္ တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ မိဘတိုင္း ကိုယ္စီကိုယ္င စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ကေလးသူငယ္ မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ေပးမည့္ ေန႔ကေလးထိန္း ဌာန မ်ားႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား လြန္ စြာလိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ယေန႔ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ လူဦးေရႏွင့္ ကေလးထိန္း ဌာနမ်ား မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား မမွ်မတျဖစ္ၿပီး အေရအတြက္ လြန္စြာနည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရ ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္လာေသာ သူမ်ားသည္ မိမိလုပ္ငန္းတြင္ ေဆာင္ ရြက္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေသာသူတို႔သည္ အိမ္ေထာင္ ျပဳၿပီး ရရွိလာေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမႈ တာဝန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုမွာ လုပ္ငန္းခြင္မွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားၾကရသည္။ ထိုသို႔ထြက္ခြာသည့္ အတြက္ ယင္းတို႔၏ဝင္ေငြ နည္းပါးၿပီး ကေလး ကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုက်လာေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲတြင္း နက္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုသူမ်ားထဲ တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ ၌ တန္ဖိုးရွိေသာ၊ အရည္အခ်င္း ရွိေသာသူမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ဆံုး႐ံႈးေနရသည္ကို လည္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ရပ္ကြက္တိုင္းတြင္ ရွိေနရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ မိမိရပ္ကြက္အတြင္းရွိသည့္ ကေလးထိန္း ေက်ာင္းႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္း မ်ားသို႔ မိမိကေလးကို သြားေရာက္ အပ္ႏွံၿပီး တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ဝင္ေငြ ရရွိေအာင္ မိမိ၏အတတ္ပညာမ်ား ကို အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ ေန႔ကေလး  ထိန္းေက်ာင္း ႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္ရန္ မည္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေန႔ကေလး ထိန္းေက်ာင္းႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ ရြက္ေပးမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား မေတြ႕ရွိရဘဲ တားဆီးဟန္႔တားသည့္ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ျပ႒ာန္းထား သည္ကို ဝမ္းနည္းစြာ ေတြ႕ရပါသည္။ တကယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကေလး သူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္အတြက္ မူႀကိဳေက်ာင္းႏွင့္ ေန႔ ကေလးထိန္း ေက်ာင္းမ်ားကို စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေအာင္ အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳသည့္ ဥပေဒျဖစ္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္မည့္ အေနအထားေပၚ ဆင္ျခင္သံုးသပ္၍ ယခုဥပေဒၾကမ္းကို အမွန္တကယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္၍ အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳသည့္ ဥပေဒၾကမ္း ျဖစ္ေအာင္ စီမံ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ထိုသို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ား စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ကေလးထိန္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းမ်ား၊ လိုအပ္သည့္ အကူ အညီ အေထာက္အပံ့ေပးမႈ မ်ားကို သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထံုးစံနည္းစဥ္အတိုင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ မတတ္ႏိုင္သည့္ကိစၥ မ်ားကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အကူ အညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သည္လည္း ရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအေနအထား ႏွင့္ စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည့္ အေန အထားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ စနစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ ထိုသို႔ေဖာ္ထုတ္ေပး ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အကူအညီ မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ဥပေဒတြင္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း ၌ ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၃ ဦး အတြက္ ဆရာမတစ္ဦးဟု သတ္မွတ္  ျခင္း၊ ၂ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္အထိ ကေလး  ၆ ဦးလွ်င္ ဆရာမတစ္ဦးသတ္မွတ္ ျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိ၊ မရွိ ျပန္ လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။  ၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၃ ဦးကို ဆရာမ ၁ ဦး ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းမွာ လြန္စြာ ေကာင္းမြန္သည့္ အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မရွိေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခ်မ္းသာသည့္ မိသားစုမွ ကေလးတစ္ဦးအတြက္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၃ သိန္း၊ ၅ သိန္း ကုန္က်ေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံ လူတန္းစား မိခင္တစ္ေယာက္၏ ကေလးအတြက္  ၃ ေသာင္းေပးရန္ မ်ားစြာခက္ခဲပါသည္။ မိမိကေလးထိန္းကို ၃ ေသာင္း ေပး၍ ထိန္းခိုင္းကာ မိမိမွ ၁ သိန္း ရေအာင္ ရွာႏိုင္လွ်င္ အဆင္ေျပမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအေလ့အက်င့္ မရွိေသး၍လည္း အခက္အခဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အေလ့အက်င့္ ဆိုသည္မွာ တစ္စတစ္စတိုးျမႇင့္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကေလးတစ္ေယာက္လွ်င္ ၃ ေသာင္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေပးရသည့္ ကေလးထိန္းဆရာမမွာ ၃ ဦးတာဝန္ ယူရသည့္အတြက္ ၉ ေသာင္းရရွိ မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္ တကယ္ကြ်မ္းက်င္သည့္ ကေလးထိန္း ဆရာမ တစ္ဦးသည္ ေငြေၾကး ျပည့္စံုသည့္မိသားစု၏ ကေလး တစ္ေယာက္ကို သြားေရာက္ထိန္း လွ်င္ ၃ သိန္း ရရွိမည္ျဖစ္ပါ သည္။

ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားသည္လည္း ကနဦး အစတြင္ ေလွ်ာ့၍စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္မွ တျဖည္းျဖည္း  ဆရာ/ဆရာမ သင္တန္းမ်ား ေမြးထုတ္ၿပီး ေအာင္ျမင္လာသည့္ အခါမွသာ အရည္အေသြး ကို တိုးျမႇင့္၍ သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဆရာ/ဆရာမအရည္အေသြး သတ္မွတ္ ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ဥပေဒျပဳစဥ္တြင္  သတ္မွတ္ျခင္းထက္ နည္းဥပေဒတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ပို၍သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ယင္း  အျပင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားေန ထိုင္သည့္ ရပ္ကြက္တြင္လည္း ေန႔ ကေလးထိန္းေက်ာင္းႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္း မ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ အေျခ အေနေပးႏိုင္သည့္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ယခုဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖင့္ ထူေထာင္မည္ ဆိုပါက ရသည့္ဝင္ေငြႏွင့္ အဆင္ မေျပ ျဖစ္ၿပီး အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား အတြက္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾက မည္မဟုတ္ပါ။ ယင္းကိစၥမွာ အလြန္  အေရးႀကီးပါသည္။ ေငြေၾကး တတ္ ႏိုင္သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းေကာင္းမ်ား၊  ဆရာ/ဆရာမေကာင္းမ်ားထံတြင္ မိမိ တို႔၏ ကေလးကို စနစ္တက်ရွိေအာင္ သြားေရာက္အပ္ႏွံၾကမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားအတြက္  ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။  ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီႏိုင္မည့္၊ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ မည့္ ေက်ာင္းမ်ား ထူေထာင္ ေပးရန္လည္း ခ်န္ထား၍ မရပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားစုမွာ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သည့္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား ျဖစ္ေနသည္ ကိုလည္း  ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတြက္  ယင္းတို႔၏ ရင္ေသြးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ေလ်ာ္ညီ ေသာ အေန အထားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေပးၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရး အေျခအေန ေကာင္းလာသည္ႏွင့္ အမွ် ပိုမို တိုးတက္လာရန္၊ ျမႇင့္တင္ေပးမွသာ တကယ့္လက္ေတြ႕ႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေဆာက္အအံု၏ အရည္အေသြး၊ ဆရာ/ဆရာမႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏အခ်ိဳး ကန္႔သတ္ ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး စံခ်ိန္ျဖင့္ ကန္႔သတ္၍ မရပါ။ အေျခခံလူတန္း စားမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ ပတ္သည့္ ကန္႔သတ္မႈ ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္း မ်ား၏ သန္႔ရွင္းမႈကို ကေလးမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စည္းကမ္းက်မႈကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ကူညီ ပံ့ပိုးျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ယခုျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒ သည္ ရပ္ရြာအေျချပဳႏွင့္ အိမ္အေျခ ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႔ကူညီပံ့ပိုး မည္၊ မည္သည့္ ဌာနက ကူညီပံ့ပိုး ေပးရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားမပါ ရွိဘဲ ကန္႔သတ္သည့္အခ်က္မ်ားသာ ပါရွိေနျခင္း သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစျခင္းကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည္  ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအျပင္ အခက္ အခဲဆံုး ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းမွာ ေက်ာင္းဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း အားလံုးသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ ဝိုင္းဝန္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမွသာ လက္ေတြ႕တြင္ လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္း ဖြင့္ျခင္းကို အဆင့္ဆင့္ ဗဟိုအထိ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္းျဖင့္ အဟန္႔အတားေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ေပး  သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ မရည္ရြယ္ဘဲ ဟန္႔တားသည့္ ဥပေဒအျဖစ္ စီမံထားသည္ကို  ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယခုဥပေဒကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးသည့္ ဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေရးသား ဥပေဒျပဳသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳ အပ္ပါသည္။

ယခုဥပေဒတြင္ မည္မွ်ထိန္းခ်ဳပ္  ထားသည္ကို ျပန္လည္ စိစစ္ၾကည့္ပါက ေစတနာရွိ၍ အလွဴလွဴမည့္ သူပင္ လွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ အဆင့္ဆင့္ ေတာင္းခံၿပီးမွ ေပးအပ္ လွဴဒါန္းရ မည္ဟု တားျမစ္ထားျခင္းသည္ စဥ္းစား၍ မရႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည့္အျဖစ္ ေတြ႕ေနရပါသည္။  အက်ိဳးအျမတ္ ရယူျခင္း မရွိဘဲ ေစတနာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဥပေဒမွာ ျပင္းထန္လွပါသည္။

အခန္း ၉ အေထြေထြအခန္းတြင္ ေန႔ကေလးထိန္း သို႔မဟုတ္ မူလတန္း ႀကိဳေက်ာင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာ အေျချပဳလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အိမ္အေျချပဳလုပ္ငန္း မ်ားကို ေငြေၾကး  ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ နည္းပညာ ေထာက္ပံ့လိုပါက ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္း၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပ ရွိ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားပင္လွ်င္ ဗဟိုအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္း ထားပါသည္။ ျပည္တြင္းရွိ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႀကီး(သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ႀကီးၾကပ္ ေရးမွဴး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ပံ့ပိုးသူမ်ား ေစတနာပ်က္ေစရန္ တားျမစ္ထားျခင္း ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို လည္း ထိန္းခ်ဳပ္လြန္းရာက်ပါ သည္။ ယင္းအေတြးေခၚမ်ား ယေန႔ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ လံုးဝမရွိသင့္ပါ။ ကေလးမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း ကူညီပံ့ပိုးျခင္း၊ နည္းပညာ ကူညီပံ့ပိုးျခင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ ပံ့ပိုးသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ ဌာနမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား လိုအပ္ သလို ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ၿပီး အလ်င္အျမန္ ရရွိေစရန္ ပိုမို ေစတနာ ထက္သန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းမွာ ေလွ်ာက္ထား၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းမွာ လြန္စြာ ႐ုပ္ဆိုးလွပါသည္။

ယင္းအျပင္ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္ မ်ားတြင္လည္း ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ား၊ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ မရွိဘဲ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ေစတနာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္မည္ ဟု ျပင္းထန္စြာ ျပ႒ာန္း ထားျခင္းသည္လည္း လြန္စြာ ႐ုပ္ဆိုးေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္သာျဖစ္ပါသည္။ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သည့္ ကိစၥမဟုတ္ ပါ။ ရပ္ရြာေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေစတနာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ဝမ္းစာေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္း သည္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳး ရွိသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္လွ်င္ စည္းကမ္းတက် လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အေတြးအေခၚမ်ား၊ ဥပေဒျပဳသူတစ္ဦး၏ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါ သည္။

ကိုကိုေထြး

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*