က်န္းမာေရး သတင္း — မတ္ ၁၁၊ ၂ဝ၁၃

ကေလးသူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း၏ ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာမႈ အသစ္တစ္ရပ္အား Journal of Endocrimology and metabolism (ေဟာ္မုန္းေဗဒ ဆိုင္ရာ ဂ်ာနယ္)၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဤေလ့လာမႈ၌ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေသာ ကေလးသူငယ္အုပ္စုႏွင့္ က်န္းမာ တက္ၾကြေသာ ကေလးသူငယ္ အုပ္စု ႏွစ္စု ခြဲ၍ ေလ့လာခဲ့ၾကရာဝယ္ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ထြက္ေသာ စတီး႐ြိဳက္ ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ Contisol အား စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေသာ ကေလး အုပ္စု၌ ေတြ႕ရွိရသည္။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၌ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကိုယ္ခႏၶာ၏ က်န္းမာသန္စြမ္းေရးသာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကံ့ ခိုင္ေရးတြင္ပါ အေထာက္အကူျပဳ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အထူးသျဖင့္ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္ မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကို ျမင့္မားေစၿပီး အထူးသျဖင့္ သခ်ၤာ ဘာသာကဲ့သို႔ေသာ တြက္ခ်က္ ရသည့္ ဘာသာမ်ား၌ သာလြန္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤေလ့လာမႈအား University of Helsinki မွ Silia Martikinen က ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္လက္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏ စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ႀကိဳး ပမ္းအားထုတ္ရျခင္း (ဥပမာ-လူထု ေရွ႕၌ စကားေျပာရျခင္း)စသည္တို႔ ၏ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား အေပၚ ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤေလ့လာမႈ၌ ရွစ္ႏွစ္ အရြယ္ကေလး ၂၅၂ ေယာက္ပါဝင္ ၿပီး ၄င္းတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွားမႈ အားတိုင္းတာေပးသည့္ Accelerometer ပစၥည္းအား တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး ကေလးမ်ား၏တံေတြး (Saliva) အား နမူနာပံုစံယူကာ သခ်ၤာႏွင့္ ပံုေျပာၿပိဳင္ ျခင္း အစရွိသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား အား ျပဳလုပ္ေစခဲ့သည္။

အဆိုပါအုပ္စုႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း အား ထိေရာက္စြာ ျပဳလုပ္ေသာ တက္ၾကြအုပ္စု၏ Cortisol ပမာဏာမွာ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း သိသာစြာ ျမင့္မားလာျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဤေလ့လာမႈအရ ကိုယ္ခႏၶာ၏ ၾကံ့ခိုင္ သန္စြမ္းမႈႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး အေျခအေနႏွစ္ခု ဆက္ႏြယ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရၿပီး၊ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေပး ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈအား ေလွ်ာ့ခ် ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ကိုက္ ညီေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးကိုသာ လုပ္ေဆာင္ သင့္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ပါက  အရြယ္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ျပင္းထန္ ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးသည္ ရင္ၾကပ္ ေရာဂါ ကဲ့သို႔ေသာ လကၡဏာမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း University of California’s Ivrine and Miller  ကေလးေဆး႐ံု က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: medical news today

ဝ၇၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*