ေဆာင္းပါး — မတ္ ၇၊ ၂ဝ၁၃

ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚက စေနႏွင့္ ရာဟုၿဂိဳဟ္မ်ား

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ထူးျခားေသာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရႏိုင္ေၾကာင္းကို လြတ္လပ္ေသာ ေကာင္းကင္ျပင္ရွိ ရာဟုၿဂိဳဟ္ႏွင့္ စေနၿဂိဳဟ္တို႔ ပူးယွဥ္ ေနျခင္းက အေျဖထုတ္ေဖာ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ျပည္သူလူထုေအာက္ေျခ လူတန္းစားကိုယ္စားျပဳသည့္ ဝါေယာ ဓာတ္လႊမ္းမိုးေသာ (ဒီမိုကေရစီ ၿဂိဳဟ္) စေနၿဂိဳဟ္သည္ လွည့္ဖ်ား ဟန္ေဆာင္ေသာ (အေမွာင္ၿဂိဳဟ္)ရာဟုၿဂိဳဟ္ႏွင့္ အတူ (ေလရာသီ) တူရာသီအိမ္ တြင္ ေတြ႕ဆံုျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား ႏိုင္ငံေရး ေလာက ဇာတ္ခံု အတြင္း လွည့္ကြက္ တစ္ခု အသြင္ျဖင့္ ဖန္တီးေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လတ္တေလာ ေတြ႕ႀကံဳေနသည့္ ျပႆနာမ်ား ဦးစားေပးေျဖရွင္းရမည့္ ၂ဝ၁၃

အထက္ပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္မွ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရွ႕ ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ကို ဦးတည္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ ေရးျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းထက္ ျပည္သူလူ ထု၏ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလာေသာ စီးပြားေရးက်ဆင္းလာမႈႏွင့္ စားသံုး ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္လာသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပဋိပကၡမ်ား၊ ေလာင္စာစြမ္းအင္အခက္ အခဲမ်ားၾကားမွ ႐ုန္းကန္ရဦးမည္ျဖစ္ ႏိုင္ပါသည္။

အက်ိဳးျပဳမႈ အားနည္းေသာ စီမံကိန္းမ်ား ျပန္လည္ သံုးသပ္လာႏိုင္

ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈမ်ားတြင္ ႏွစ္တိုစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္သာ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ ရဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အေနျဖင့္ အသင့္အတင့္သာ တိုးတက္ဝင္ေရာက္ လာႏိုင္ပါမည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားၿပီး ေအာက္ေျခ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပဳမႈ အားနည္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းမ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ား ျပန္လည္ သံုးသပ္လာေစႏိုင္ပါသည္။

ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းလာႏိုင္မည့္ မတ္လ

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိရာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၅ ရက္မွ မတ္ ၁၅ ရက္အတြင္း ႏွစ္ဖက္ အႀကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပိုမိုျမတ္ႏိုး အေလးထားေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ အစြမ္းကုန္ က်ိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ပါသည္။

ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တင္းမာလာေစႏိုင္သည့္ ပါပၿဂိဳဟ္မ်ား

သို႔ရာတြင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁၃ ရက္မွ ေမ ၂၃ ရက္အတြင္း ေကာင္းကင္ရွိ အဂၢနိ(မီးၿဂိဳဟ္) အဂၤါ ၿဂိဳဟ္သည္ မိႆရာသီသို႔ ေရာက္ရွိ လာၿပီး တူရာသီရွိ စေနႏွင့္ ရာဟု ၿဂိဳဟ္ (အတိပါပၿဂိဳဟ္)မ်ားကို ျမင္ယွဥ္ထားေသာ အေၾကာင္းတရား ေၾကာင့္ ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းစျပဳေန ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပန္လည္ႏိုးဆြလာကာ တင္းမာမႈ မ်ားျဖစ္ ေပၚႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂ဝ ရက္မွ ၂၅ ရက္၊ ေမ ၁ဝ ရက္မွ ၂၄ ရက္အတြင္း ျဖစ္ေပၚ လာေစႏိုင္ပါသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေစမည့္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမ ၃၁ ရက္မွ စ၍ ေကာဇာၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္ ၿပိႆရာသီမွ ေမထုန္ရာသီ (ေလရာသီ)သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ ကာလမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ နည္းပညာရပ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ကာ ပိုမိုထြန္းကား တိုးတက္ လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ မီဒီယာ က႑ မ်ားတြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိ ဖတ္႐ႈႏိုင္ေသာ နည္းပညာသစ္မ်ား ေပၚေပါက္ လာႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ား၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆက္ဆံေရး တင္းမာမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ လာေစႏိုင္ပါသည္။

အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာလာႏိုင္သည္

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ ဆံေရးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ ဘက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အထူးသတိျပဳ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး ျပႆနာမ်ား၊ ဆက္ဆံေရး တင္းမာ မႈမ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ိဳးတူစီမံကိန္း ဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁၃ ရက္မွ ေမ ၁၃ ရက္၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္ ၁၉ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္အတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသျဖင့္ သတိျပဳသင့္ပါ သည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္မွ ႏွစ္ ကုန္ပိုင္းအတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ၏ ႏိုင္ငံေရးအေနျဖင့္ အင္အားႀကီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ မက္လံုးေပး ေသာ ဒီမိုကေရစီဆိုသည့္ အမိုးအကာ မ်ာျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳထားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားမႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ပြဲမ်ားကို အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေပၚေပါက္ လာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕ အေနအထားတြင္မူ အင္အားႀကီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြး ေနရဦးမည္။ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တြင္ အာဏာရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း အျမင္မၾကည္လင္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သကဲ့သို႔ အိမ္နီး ခ်င္းအိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ၏လြတ္လပ္ ေရးဇာတာအရ အခြန္ကိစၥမ်ား၊ အလုပ္သမား ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ ဆက္သြယ္ ေရးက႑ ပဋိပကၡမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးစိန္ ေခၚမႈမ်ား၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ အလယ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ အလယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ ပါသည္။

 

ဆရာဝဏၰ B.Sc(Maths), H.G.P

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*