ေဆာင္းပါး — မတ္ ၁၄၊ ၂ဝ၁၃

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေနထိုင္ေသာ စၾကဝဠာတြင္ နကၡတၲသိပၸံအရ ကိုယ္ပိုင္ အလင္းေရာင္ ရွိေသာ ၾကယ္အျဖစ္ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ကို ေခၚေဝၚခဲ့ၾကပါသည္။ ေနကို ဗဟိုျပဳ၍ ပၪၥတားၿဂိဳဟ္မ်ား၊ ယူေရး နပ္၊  နက္ပကြ်န္းၿဂိဳဟ္တို႔ ေရြ႕လ်ား လွည့္ပတ္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္သည္ ေတေဇာ(မီးဓာတ္)၊ မင္း အစိုးရ၊ ဩဇာအာဏာ၊ အထက္တန္း က်ျခင္း တို႔ကို စိုးမိုးထားၿပီး ယင္း ႏွင့္ နီးကပ္ပူးယွဥ္လာေသာ ၿဂိဳဟ္ မ်ားကို ေနေရာင္ လႊမ္းမိုးျခင္း (အတၲခ်ဳပ္မိျခင္း) မ်ား ျပဳလုပ္ တတ္ပါသည္။

ယမ္းေငြ႕အနံ႔မ်ား အစား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းရနံ႔မ်ား ဖံုးလႊမ္းလာႏိုင္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၅ ရက္မွ စ၍ ေကာဇာတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ႏွင့္ အဂၤါ ၿဂိဳဟ္(မိတ္ၿဂိဳဟ္)တို႔ ပူးယွဥ္၍ ေနေရာင္ ဖံုးလႊမ္း ေလာင္ကြ်မ္းကာ အတၲ ခ်ဳပ္မိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ မတ္ ၁၅ ရက္မွ ဧၿပီ ၁၂ ရက္အတြင္း  ႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား က ပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္လာႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္ ေထာက္ခံမႈ မ်ား ေပးလာႏိုင္ပါသည္။ ယမ္းေငြ႕မ်ား၊ ပစ္ခတ္သံမ်ား ဖံုးလႊမ္း ေနေသာ ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတး သံမ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းလာ ႏိုင္ပါမည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳေအးခ်မ္း လာေစႏိုင္ပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရပိုင္နက္ နယ္နိမိတ္ ေဒသမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ မူး ယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈ ျပႆနာ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ တစ္သားတည္း ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ လႊတ္ေတာ္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လလယ္မွ ဧၿပီလဆန္းကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္  ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္း လြတ္ေတာ္ တက္ေရာက္ေနေသာ တပ္မေတာ္သား  ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္သကဲ့သို႔ ေပ်ာ့ ေျပာင္းေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရရွိလာ ေစႏိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္၊ ျပ႒ာန္းေရးမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အတိုင္း  အတာတစ္ခုအထိ ပါဝင္လက္တြဲလာ ႏိုင္ပါသည္။

မတ္၊ ဧၿပီတြင္ ေျမယာ ပဋိပကၡ ကိစၥရပ္မ်ား ထူးျခားလာႏိုင္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၁၅ ရက္မွ ဧၿပီ ၁၂ ရက္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ယာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ သိမ္းဆည္းမႈ၏ ပဋိပကၡျဖစ္မႈ မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ မ်ားက စည္းကမ္းတက် ျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ညႇိႏိႈင္းျဖည့္ဆည္း  ေပးလာႏိုင္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ဧၿပီ ၁၄ ရက္မွ ေမ ၁၅ ရက္အတြင္းေရာက္မွသာ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းသစ္မ်ား ခ်မွတ္ကာေနထိုင္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ား ပိုမို ရရွိေရးကို အျပည့္အဝေဆာင္ ရြက္လာ ႏိုင္ပါမည္။

ေအာင္ျမင္မႈ ရာႏႈန္းျပည့္ ေနဦးမည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လဆန္းမွ ဧၿပီ လဆန္းအတြင္း စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးက႑၏ စက္မႈလုပ္ငန္း ႀကီးမ်ားတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အတိုင္းအတာအထိ တိုးတက္မႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ ကာလျဖစ္လာႏိုင္ သကဲ့သို႔ ျပည္ပမွ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီး မ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္လာရန္ ၾကန္႔ၾကာေစႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါ သည္။ အထူးသျဖင့္ သံႏွင့္ သံမဏိ၊ အရည္ႏွင့္ ေရထြက္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း  မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း မ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ အားနည္းႏိုင္ပါသည္။

မတ္လမွ ဧၿပီလလယ္အတြင္း ႐ိုက္ခ်က္ ျပင္းလာႏိုင္သည့္ ကားေဈးကြက္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လလယ္မွ ဧၿပီလဆန္းအတြင္း ေကာဇာ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္(ရန္ၿဂိဳဟ္) တို႔ မိန္ရာသီတြင္ ပူးယွဥ္ကာ ေသာၾကာ (ဥစ္)ၿဂိဳဟ္သည္ ေနေရာင္ဖံုးလြမ္း ေလာင္ကြ်မ္းကာ အတၲခ်ဳပ္မိမည္ျဖစ္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မတ္ ၁၅ ရက္ မွ ဧၿပီ ၁၁ ရက္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ မွ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းေရာင္းခ်မႈမ်ား တြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္ အသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္သျဖင့္ ကားကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ကားေဈးကြက္ အေျပာင္းအလဲ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး နစ္နာမႈမ်ား ရွိလာ ႏိုင္ပါသည္။

စင္တင္ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားတြင္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားရွိႏိုင္

ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္ ဂီတ၊ ႐ုပ္ ရွင္အႏုပညာေလာက၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ က႑မ်ားကို အုပ္ေသာၿဂိဳဟ္ျဖစ္ပါ သည္။ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္သည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၏ အတၲ ခ်ဳပ္မိျခင္းကို မိန္ရာသီ တြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ႏွင့္အတူ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၅ ရက္မွ ဧၿပီ ၁၁ ရက္အတြင္း   တည္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ဤကာလပိုင္းအတြင္း ဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္ ေလာကသားမ်ား အတြက္ အျမင္မတူညီသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ သကဲ့သို႔ စင္တင္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားတြင္ မထင္မွတ္ ေသာ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚ ျခင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ မျပဳျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ပါသည္။

ဂီတ႐ုပ္ရွင္ အႏုပညာရွင္မ်ား သတိ ျပဳရမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္သည္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္   ပိုင္ တူရာသီအိမ္တြင္ ေကာဇာစေန ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ရာဟုၿဂိဳဟ္တို႔ ပူးယွဥ္ေန ေသာ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ အျမင္ အယွဥ္မ်ားေၾကာင့္ ဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္ သမားမ်ားအတြက္ ႐ိုက္ကူးထုတ္ လုပ္ျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိလာႏိုင္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြ ေၾကး အျမတ္အစြန္းရရန္ နည္းေသာ ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ အႏုပညာရွင္အခ်င္း ခ်င္း မသင့္မျမတ္ျဖစ္မႈ တရားရင္ ဆိုင္ရမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ ထင္ ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ဗုဒၶဟူး(သို႔) ေသာၾကာေန႔သား အမ်ိဳးသား အႏုပညာ ရွင္တစ္ဦး ခရီးသြားလာစဥ္ အသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ သကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ဆန္းမွ ဩဂုတ္လ အလယ္ တြင္ ျဖစ္ ေပၚႏိုင္ပါသည္။

ဆရာဝဏၰ B.Sc(Maths), H.G.P

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*