ေဆာင္းပါး — March 22, 2013

ႏိုင္ငံ၏ နဝရတ္ကိုးပါးတြင္ သတင္း(မီဒီယာ)သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ နားျဖစ္သည္

ဥတၲရာဖလဂုနီ နကၡတ္ျဖင့္ စန္းယွဥ္မည့္ တေပါင္းလျပည့္

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၂၆ ရက္ သည္ ဥတၲရာဖလဂုနီနကၡတ္ျဖင့္ စန္း ယွဥ္မည့္ တေပါင္းလျပည့္အခါသမယ  ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အတြက္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ သကဲ့သို႔ ေဟမႏၱဥတု(ေဆာင္းရာသီ)မွ ဂိမွာန ဥတု(ေႏြရာသီ)သို႔ တျဖည္းျဖည္းဝင္ ေရာက္လာၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီ သည္ ယခင္ႏွစ္ ထက္ အပူခ်ိန္ ပိုလာႏိုင္ၿပီး မီးေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳ ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း ေကာင္းကင္ၿဂိဳဟ္ အေနအထားမ်ားအရ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၆၈ ႀကိမ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ႏွင့္ အတၲမိေနေသာ အဂၤါၿဂိဳဟ္

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၂၇ ရက္ သည္ ၆၈ ႀကိမ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ရဲဝံ့စြန္႔စားျခင္း၊ သည္းခံႏိုင္စြမ္း ရွိျခင္း၊ လ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္ျခင္းကို အုပ္စိုးေသာ အဂၤါၿဂိဳဟ္ သည္ တနဂၤေႏြ၏ ေနေရာင္မိေသာ မတ္လ ကာလ အတြင္း တပ္မေတာ္ေန႔ႏွင့္ ထူးျခားစြာ ႀကံဳေတြ႕ေနပါသည္။

ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္မည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လဆန္းမွ ဇြန္ လဆန္းအတြင္း မင္းအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ သူကို အုပ္စိုးေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၏ ေနေရာင္ တြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္(စြမ္းအား သတၲိၿဂိဳဟ္)ကို လႊမ္းမိုးခံ ရေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ဦးေဆာင္  လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္ အတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္  အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ဆက္ဆံေရး မ်ားျဖင့္ ထူးျခားစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္လာႏိုင္ပါမည္။

စိန္ေခၚမႈ ႀကိဳးဝိုင္းထဲက ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္သတင္းစာ

စာနယ္ဇင္း၊ သတင္းဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာေလာကအတြက္ အေရးပါ ေသာ ၿဂိဳဟ္ ႏွစ္လံုးမွာ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ ႏွင့္ ၾကာသ ပေတးၿဂိဳဟ္တို႔ျဖစ္ပါ သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစ၍ သတင္းဂ်ာနယ္ မ်ားႏွင့္အတူ ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား စတင္ထုတ္ေဝ ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေကာင္းကင္ၿဂိဳဟ္အေနအထားအရ စိန္ေခၚမႈ ႀကိဳးဝိုင္းထဲ ဝင္လာေတာ့ မည့္ ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္သတင္းစာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္မည့္ အေျခအေနကို သံုးသပ္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထူးျခားေသာ သတင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ႏိုင္သည့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ သတင္းထုူးမ်ား

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာင္းကင္   ၿဂိဳဟ္မ်ားအနက္ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊  စေနၿဂိဳဟ္တို႔ အဓိကထား၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ သတင္းမ်ား ကို ပံုေဖာ္ၾက မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ပူျပင္းေသာ ရာသီ ဥတုေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ရြာေဒသမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးလာႏိုင္ေသာ ကာလႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း မီးေဘး အႏၱရာယ္မ်ားကို အထူးသတိျပဳ ကာကြယ္ရမည့္ ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စက္မႈလက္မႈဇုန္ေနရာ မ်ား၊ လူစည္ကားေသာ စားေသာက္ ဆိုင္မ်ား၊ ကုန္ေလွာင္႐ံုမ်ားတြင္ မီး ေလာင္ကြ်မ္းမႈမ်ားကို ဧၿပီလလယ္မွ ေမလယ္အတြင္း မၾကာခဏျဖစ္ပြား တတ္ပါသည္။ ဧၿပီလသတင္း ပြဲဦးထြက္ အေနျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္   သတင္းမ်ားျဖင့္ စတင္လာႏိုင္ ပါသည္။

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတြင္ ကူးစက္ေရာဂါဆန္းမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမ်ားလာႏိုင္

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ က်န္းမာေရးက႑ ၏ သတင္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ရာ၌ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံု မ်ား၏ ကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ အသြင္ေျပာင္းလဲ လာမႈမ်ား၊ ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္  ျပည္သူမ်ားအတြင္း ထိခိုက္နစ္နာမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလ်ာေရာဂါ၊ အေပ်ာ္အပါးဆိုင္ရာ လိင္မွ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါဆန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ သကဲ့သို႔ လူငယ္မ်ား အတြင္း အခ်စ္ေရး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပမႈမ်ား တရားရင္ဆိုင္မႈ သတင္းမ်ား ထူး ျခားစြာေပၚ လာႏိုင္ေသာ ႏွစ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ဝိုင္းလာႏိုင္သည့္ ၂ဝ၁၃

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္သည္ ေကာင္းကင္ ရွိ အဂၤါ၊ စေန၊ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ တို႔သည္ ေလရာသီအိမ္မ်ားတြင္ ထူး ျခားစြာ ရပ္တည္ၾက မည့္ႏွစ္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တကြ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေလမုန္တိုင္း အႏၱရာယ္ မ်ား အထူး က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သဘာဝ ေလမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္မႈမ်ား ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလအလယ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာလအလယ္ ကာလမ်ား တြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး လူအေသအေပ်ာက္ ႏွင့္ အပ်က္အစီး မ်ားမည့္ သတင္းဆိုး မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလ ေၾကာင္းအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္ႏိုင္ ပါသျဖင့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ေျပးဆြဲမႈ မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ (အထူး သျဖင့္ အဂၤါေန႔ က်ေသာ ရက္မ်ား) တြင္ သတိျပဳ ပ်ံသန္းၾကရန္ လိုအပ္ ပါသည္။

သတင္းဂ်ာနယ္၊ ပုဂၢလိက

ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ေရာင္ျခည္ သန္းလာေတာ့မည့္ ဇြန္လ

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွစ၍ ေကာင္းကင္ရွိ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ သည္ ဗုဒၶဟူးပိုင္ ေမထုန္ရာသီ (ရန္ အိမ္)သို႔ ကူးေျပာင္းေတာ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဧၿပီလမွ စတင္ ထုတ္ေဝမည့္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ား အေနျဖင့္ သတင္း  ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္အတူ ဧၿပီႏွင့္ ေမလ မ်ားတြင္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာ ျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ားအတြင္း ေဈးကြက္ ထိုးေဖာက္ေနရ ဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဇြန္လမွစ၍ စာေပစာနယ္ဇင္း သတင္းစာေလာကအတြက္ တိုးတက္  ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားႏွင့္အတူ ေအာင္ ျမင္ မႈ ေရာင္ျခည္မ်ား သန္းလာႏိုင္ပါ သည္။

တိက်ျမန္ဆန္ေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္အတူ မီဒီယာေလာက တိုးတက္လာႏိုင္

မီဒီယာေလာက အတြင္း ဆက္သြယ္ေရး အိုင္တီပညာရပ္မ်ားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေသာ နည္းပညာရပ္သံုး သတင္း ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွ စတင္ ေပၚထြက္ လာႏိုင္သည့္အတြက္ သတင္း ဂ်ာနယ္ႏွင့္ သတင္းစာထုတ္ေဝသူ မ်ားအေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႀကိဳးစားထုတ္ ေဝရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

မီဒီယာသမားမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ စာမဖတ္သူ ပေပ်ာက္ေရးႏွစ္

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း လုပ္သားျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ နဝရတ္ ကိုးပါး တြင္ ႏိုင္ငံ၏ နားအျဖစ္ တင္စားရ မည့္ သတင္း (မီဒီယာ)ေလာက ကို ပိုမို စိတ္ဝင္စားစြာ ဖတ္႐ႈလာႏိုင္ကာ စာ မဖတ္သူ ပေပ်ာက္ေရးႏွစ္ အျဖစ္ တင္စားရမည့္ ကာလေရာက္ရွိလာဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာဝဏၰ B.Sc(Maths), H.G.P

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*