ေဆာင္းပါး — ဧၿပီ ၅၊ ၂ဝ၁၃

အေရွ႔ကို ေလွ်ာက္ပါလို႔ အေနာက္ကိုေတာ့ မေမွ်ာ္ေစခ်င္

မီးခိုးကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္က သတိျပဳရမည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးတြင္ ျပည္တြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အခန္း က႑မွ ပါဝင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ယခုအခါ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ မ်ားက အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန သည္မွာ အတိုင္း အတာ တစ္ခု အထိ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနခ်ိန္ လည္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ဘက္မွ ရခိုင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ကို အေၾကာင္းျပ၍ အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡမ်ား ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွ ျပည္သူ႔အိုးအိမ္ စည္းစိမ္လံုၿခံဳေရးမ်ားကို အခြင့္အခါႀကံဳတိုင္း ဝင္ေရာက္ ထိန္းသိမ္း ေပးခဲ့ေလ့ ရွိပါသည္။ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရွ႕သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနခ်ိန္ တြင္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ႏိုင္မည္ ဟု အေတြးမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူ စိုးရိမ္ေနသည့္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာအရ ၿဗိစၦာလဂ္သခင္ ရဲစြမ္းသတၲိ၊ လ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္မႈကို အစိုးရေသာ (စစ္ၿဂိဳဟ္) အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ၁ဝ တန္႔ ဘဝတြင္ ဝဂၢဳတၲမနဝင္း စီးလ်က္ အားအျပည့္ျဖင့္ ရပ္တည္ထားပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ရမည့္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ အၿမဲတေစ လိုက္ပါ လာႏိုင္ၿပီး ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ရန္ မလိုေသာ အၿမဲတမ္း လိုက္ပါမႈျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကို အနီးကပ္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အေရးႀကံဳတိုင္း အသင့္ အေနအထား တြင္ ေနသည္မွ အပ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးစီး အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္းကို လြတ္လပ္ ေရး ဇာတာရွိ အႏၱရဒသာ စားမည့္ ကာလမ်ားမွ အေျဖေပး လ်က္ ရွိပါသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသြင္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ပါဝင္လာႏိုင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဇာတာအရ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံု ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ ၏ အဓိက က်ေသာ အခန္းက႑မ်ား တြင္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ မ်ား ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္  ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လာဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဘာမဇီဝယုဂ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဇာတာရွိ ၿဗိစၦာလက္ႏွင့္ ၁ဝ တန္႔ရွိ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကို ေကာင္း ကင္ရွိ စေနၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္တို႔မွ စီးနင္းၿပီး ေဘာမဇီဝ ယုဂ္ ရရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုလားေနေသာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ သစ္မ်ား ေပၚထြက္ လာေစႏိုင္ေၾကာင္း ေကာင္းကင္ၿဂိဳဟ္ အေနအထားမ်ား တြက္ခ်က္မႈအရ သိရွိရပါသည္။

အသူရိန္နတ္ႀကီး (ရာဟုၿဂိဳဟ္) ဖမ္းစားႏိုင္မည့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ဇာတာရွိ ၿဗိစၦာလဂ္၏ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္၊ ဘာသာေရး ကိစၥရပ္ မ်ား၊ အုပ္စိုးေသာ ၉ တန္႔ သုဘဘာဝရွိ အားနည္းေသာ စေန ၿဂိဳဟ္ကို ေကာင္းကင္ စေနၿဂိဳဟ္ (ဘာသာျခား ၿဂိဳဟ္)ႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးၾကမ္းတမ္းစြာ လွည့္စားတတ္ေသာ အသူရိန္  နတ္ႀကီးဟု တင္စားရမည့္ ရာဟု ၿဂိဳဟ္တို႔သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလမွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလအထိ အထူးအျမင္မ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းေနဦး မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ အသြင္သ႑ာန္  အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစရန္ လံႈ႔ေဆာ္ ဖန္တီးမႈမ်ား ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလအထိ သတိႏွင့္ ယွဥ္၍ ေနရ ဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာေစႏိုင္မည့္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ မၾကာမီလာမည္

အမွန္တရားႏွင့္ ႐ိုးသားပြင့္လင္း ေျဖာင့္မတ္မႈ အုပ္စိုးေသာ အတိေသာမ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္ ေကာင္းကင္  ရွိ ဥစ္အင္အား မၾကာမီ ရေတာ့မည့္ ေမထုန္ ရာသီ(ရန္အိမ္)သို႔ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စတင္ ဝင္ေရာက္ေတာ့ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား အားနည္းေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အားထုတ္မူတည္း ဟူေသာ ေမတၲာေရေအးျဖင့္ ပက္ျဖန္းၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ လိမ့္မည္ ဟု ယူဆမိပါသည္။

ဘာသာ၊ သာသနာ ထြန္းကားျပန္႔ပြား ေအးခ်မ္းလာမည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေကာင္းကင္ ရွိ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္ ကရကဋ္ ရာသီတြင္ ဥစ္ၿဂိဳဟ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိခ်ိန္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သာသနာထြန္း ကားျပန္႔ပြားမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ကာ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြက္ ဆဌသဂၤါယနာ တင္ပြဲႀကီး ကဲ့သို႔ ထူးျခားေသာ ဘာသာေရးပြဲ ေတာ္ႀကီးမ်ား က်င္းပလာႏိုင္ မည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘာသာ ေရး ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကာ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ိဳးစံုတို႔ ျဖင့္ ေအးအတူ ပူအမွ် ေနထိုင္ လာ ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ လာႏိုင္ပါမည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား တြင္လည္း တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ပါပၿဂိဳဟ္ မ်ားျဖစ္ေသာ အဂၤါၿဂိဳဟ္ႏွင့္ စေနၿဂိဳဟ္ တို႔သည္ (အေမွာင္ၿဂိဳဟ္)ရာဟုၿဂိဳဟ္ ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ မ်ားေသာ ကာလမ်ိဳး ျဖစ္ပါ သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဓာတ္၊ လူမ်ိဳးေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ လံႈ႔ေဆာ္ ႏိႈးဆြလာ ေစႏိုင္ပါသျဖင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အႀကီးအကဲမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚႏိုင္ သကဲ့သို႔ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အာဏာသိမ္းမႈ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။  အီရန္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး တင္းမာမႈ ျပင္းထန္လာႏိုင္ ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေပၚ ျပည္သူမ်ား အျမင္ မတူညီမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚကာ ပဋိပကၡ မ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္မွ စ၍ ကမၻာတစ္ဝန္း တြင္ ေလာဘမီး၊ ေဒါသ မီးမ်ား တေငြ႕ေငြ႕ ေလာင္ ကြ်မ္းေနရာမွ အမ်က္ေဒါသမ်ား အထိုက္ေလ်ာက္ ၿငိမ္သက္လာ ေစႏိုင္ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လ ကိုေတာ့ အထူး သတိျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာဝဏၰ B.Sc(Maths), H.G.P

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*