စာအုပ္သံုးသပ္ခ်က္ — ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃

ျမင့္သန္းေက်ာ္၏ အာဏာရွင္မ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံ အမည္ရွိ ေဆာင္းပါး စုစည္းမႈတစ္အုပ္ကို ပန္းေဝေဝ စာေပမွ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေဝလုိက္သည္။  ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ကာလအတြင္း စာေရးသူ၏ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပပါ ရွိခဲ့ၿပီးေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စု စည္းထုတ္ေဝထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆာင္းပါးေပါင္း ၁၃ ပုဒ္ပါဝင္ သည္။ စာေရးသူမွာ ယခုေဆာင္းပါး မ်ားကို စတင္ေရးသား ရင္း စာေပ ေလာကထဲ ဝင္ေရာက္လာျခင္းဟု လည္း စာေရးသူ၏ အမွာစာအရ သိရသည္။

သက္တမ္းလြန္ကားမ်ား အစားထိုးေရးစီမံခ်က္နဲ႔ လမ္းေတြ၊ တံစုိးလက္ေဆာင္၊ ထားသင့္တဲ့ဝါဒ၊ စက္မႈ ထူေထာင္ ေအာင္ျမင္ဖို႔၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ႐ိုးသားသည့္ ဂုဏ္၊ လာဘ္ သံသရာ၊ မြန္းက်ပ္ေနေသာ ရန္ကုန္ လမ္းမ်ား၊ တနင့္တပိုး၊ ျမကၽြန္းညိဳညိဳ တကၠသိုလ္ဟူသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား ပါဝင္ၿပီး ျမန္မာတုိင္း (မ္)၊ ဒီလိႈင္း၊ Eleven, Messenger ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။ ေဆာင္းပါး ေခါင္းစဥ္မ်ား အရပင္ စာေရးသူ သည္ လက္ရွိျမန္မာ့ အေရးအရာ မ်ားအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္ ေလ့လာထားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။

ၿမိဳ႕ျပလမ္းမမ်ား၏ က်ပ္သိပ္ေနေသာ ျမင္ကြင္း၊ အ႐ိုးစြဲ အသားက်ေနေသာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ ျပႆနာ မ်ား၊ စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ အာဏာရွင္စနစ္၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္မက္ေမာ လွေသာ တကၠသိုလ္ ရပ္ဝန္းျဖတ္သန္းမႈမ်ားကို ဤေဆာင္းပါးမ်ားမွ တုိ႔ထိ သံုးသပ္ထား ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေအာက္တန္း ေနာက္ တန္း ေရာက္ရွိေနခဲ့ၾကရာမွ ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ ကာလတြင္ ႐ုတ္တရက္ အလွည့္အေျပာင္းႏွင့္ ႀကံဳရေသာ ျမန္မာျပည္သူ လူထုအတြက္ ဆန္းစစ္ ဆင္ျခင္ဖြယ္မ်ားကုိ ႏိႈးဆြ ထားသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ သက္တမ္းလြန္ ကားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ေဆာင္းပါးတြင္ ခြင့္ျပဳေပးသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း တံု႔ျပန္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ သတိျပဳဖြယ္ ျဖစ္သည္။ အသစ္ တင္သြင္းကားမ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ေငြမွ အခ်ိဳးက်ရရွိ သည့္ ဆုေၾကးေငြကုိ အေကာက္ခြန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခြဲေဝျခင္းထက္ အျခားႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးရွိ ရာလုပ္ငန္းမ်ား၌သာ သံုးစြဲေစသင့္ ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

မၾကာေသးခင္ကာလတစ္ခုက တုိင္းျပည္ႏွင့္အဝန္း အုတ္ေအာ္ ေသာင္းတင္းျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ေရေလွာင္ တမံ၊ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္  ပတ္သက္၍ ဆင္ျခင္ဖြယ္ရာမ်ားကို လည္း တင္ျပထား သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အေရးပါေသာ စြမ္းအင္ က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားႏိုင္ငံ မ်ားကို နမူနာယူ သင့္ေၾကာင္း၊ စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ စစ္လက္နက္ မ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကေနာက္မွ က်န္ရစ္သည့္ ယခင္ဆိုဗီယက္ျပည္ ေထာင္စုမွ သင္ခန္းစာ ယူသင့္ ေၾကာင္းလည္း ဆုိထားသည္။

 တံစုိးလက္ေဆာင္၊ ႐ိုးသား သည့္ဂုဏ္၊ လာဘ္သံသရာ စေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္လည္း အ႐ုိးစြဲ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကို ထုိးႏွက္ ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ လာဘ္ သံသရာေဆာင္းပါးတြင္ စာေရးသူ ကုိယ္တုိင္ၾကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္းရသည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတစ္ခုကုိ တိ တိက်က်ေဖာ္ထုတ္ေရးသားထား သည္။ အႀကီးဆံုးတာဝန္ရွိသူတစ္ ဦး၏ ဖုန္းနံပါတ္ကုိပါ ေဆာင္းပါး တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ ပ်က္မႈအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူကိစၥ မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္မွေလလြင့္ခဲ့ရသည့္ အခြန္အခ မ်ား၊ လာဘ္ေတာင္းအႏုိင္က်င့္ခံရ မႈေၾကာင့္ နစ္နာ ရသည့္ ျပည္သူတို႔ ၏ အေျခအေနႏွင့္ ျပဳျပင္ဆင္ျခင္ ဖြယ္ရာမ်ား ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခု အၾကာ အခုိင္အမာေနရာ ယူခဲ့ၾကေသာ အာဏာရွင္ ကပ္ပါးသူႂကြယ္ တို႔၏ ဇစ္ျမစ္သည္လည္း လာဘ္ သံသရာမွပင္ စတင္ေၾကာင္း ဆုိထား သည္။

တစ္ခ်ိန္က စက္မႈတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည့္ အတြက္လည္း စာေရးသူ၏ ျပင္းျပေသာ တကၠသုိလ္ ခ်စ္စိတ္ကုိ ျမကၽြန္းညိဳညိဳ တကၠသုိလ္ေဆာင္းပါး တြင္ ေတြ႕ႏုိင္သည္။ အျခားႏုိင္ငံ မ်ားစြာ နည္းပညာ လိႈင္းေပၚ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စီးေမ်ာေနၾကခ်ိန္တြင္ နည္းပညာ တကၠသုိလ္၊ စက္မႈ တကၠသုိလ္မ်ားအား ပစ္ပယ္ထားခဲ့သည့္ ကာလရွည္ တစ္ခုအေၾကာင္း တင္ျပထားၿပီး ဤခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မွစ၍ ႏုိင္ငံ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးတြန္႔ဆုတ္ခဲ့ရေၾကာင္း လည္း ဆုိထားသည္။ ပညာ အရင္းအျမစ္အား လစ္လ်ဴ႐ႈသူတို႔ သတိ ျပဳဖြယ္ပင္။

အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္မ်ားရဲ႕  ႏိုင္ငံ ေဆာင္းပါးမွာမူ ေလ့လာဖြယ္ သတိျပဳဖြယ္ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္မွ အာဏာ သိမ္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ္ လည္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ တို႔၏ ျပည္သူလူထု အေပၚ ထားရွိေသာ  ေစတနာ အခ်ိဳးအဆ အေပၚ မူတည္၍ စကၤာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမ်ား  ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ တင္ျပ ထားသည္။ တိုင္းျပည္ ဦးေဆာင္သူမ်ား အက်င့္ပ်က္ ၾကေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု၏ ျပည့္ဝေသာ အသိဉာဏ္ပညာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ တည္ၿငိမ္ မႈမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ ႏိုင္ခဲ့ပံုကို စံနမူနာျပဳဖြယ္ေလ့လာ တင္ျပထားသည္။ သယံဇာတ ႂကြယ္ ဝေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႀကံဳရ ေသာ အာဏာရွင္တုိ႔၏ အေတြးအေခၚ မ်ား၊ ကိုယ္ဗလာႏွင့္ ေရႊပံုေပၚ ထိုင္ ေနၾက ရေသာ ျပည္သူ တုိ႔၏ အျဖစ္မ်ားကိုလည္း စာနာဖြယ္ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူတို႔ ၏ ျပည့္ဝေသာ ဉာဏ္ပညာမ်ားႏွင့္ သာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆုိထားသည္။

အာဏာရွင္မ်ားရဲ႕ ႏုိင္ငံႏွင့္   အျခားေဆာင္းပါးမ်ား စာအုပ္မွာ ျပည္သူတစ္ဦး၏ ေတြးဆခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္း လင္းေရးသား ထုတ္ေဖာ္ ထားေသာ ေဆာင္းပါး စုစည္းမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ က်မ္းႀကီးက်မ္းခိုင္မ်ား အလုိအရ မဟုတ္ေသာ္လည္း မိမိရွင္သန္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ႏုိင္ငံကုိ အေလး တယူျမင္ေတြးသူ တစ္ဦး၏ ႐ိုးစင္းေသာ ရင္ဖြင့္သံမ်ား ဟုလည္း ဆုိႏိုင္သည္။ သာမန္ျပည္သူ တစ္ဦးကဲ့သို႔ ႐ိုး႐ိုးျမင္၊ ႐ိုး႐ိုးေတြးေသာ္ လည္း ျပဳျပင္ဖြယ္မ်ား၊ ေတြးဆဖြယ္ မ်ားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တင္ျပထားသည္ လည္းျဖစ္သည္။ ဤအေတြးအျမင္ မ်ားမွ တစ္ဆင့္ စာဖတ္သူတုိ႔ ဆင္ျခင္ဖြယ္ မ်ားကုိလည္း ရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အေရးတႀကီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ရန္လုိသည့္ ကာလတစ္ခုအတြင္း ရွင္သန္ၾကသည့္ စာဖတ္ပရိသတ္ တို႔ မျဖစ္မေန ဖတ္႐ႈသင့္သည့္ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ပင္ျဖစ္သည္။ “ေနာက္ေန႔ ခ႐ိုင္မွဴး႐ံုးဖုန္း ၅၉ဝ၁ဝ၇ က တစ္ဆင့္ ခ႐ိုင္မွဴး လက္ကိုင္ဖုန္းနံပါတ္ ၁၉-၅ဝ၃၉၅၅၆ ရလို႔ ခ႐ိုင္မွဴးဆီ ေန႔ခင္းပိုင္းမွာ ဆက္ၿပီး ဘာလုိ႔ ေငြ တစ္ေသာင္း ေတာင္းခိုင္း တာလဲေမးေတာ့ ေငြပမာဏနဲ႔ မဟုတ္ သဒၶါေၾကးသာ ေကာက္ခုိင္းတာပါေျပာၿပီး ဖုန္း ပိတ္သြားပါတယ္””(စာမ်က္ႏွာ ၇၄)

ဝဏၰလင္း

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*