ျပည္တြင္းသတင္း — ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅၊ ၂ဝ၁၃

ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္သည္ ဥေရာပသမဂၢ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာ မူဝါဒ အႀကီးအကဲ မစၥကက္သရင္း အက္ရွ္တန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ လူဇင္ဘတ္၊ ၿဗိတိန္ ႏွင့္ ျပင္သစ္တုိ႔မွ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၄ ရက္မွ ၁၃ ရက္ အထိ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ လူဇင္ဘတ္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တရားဝင္ခရီး သြားေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဒုတိယ ဝန္ႀကီး The Rt.Hon.Alan Duncan ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရ စီေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ ေနမႈ မ်ား၊ ရခိုင္ေဒသႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္မႈ အေျခအေန မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေခတ္ကာလ ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိသည့္ ဥပေဒ မ်ားအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ခဲ့မႈ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥေရာပသမဂၢမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား လုံးဝ ဖယ္ရွားေပးရန္ ကိစၥ၊ GSP အက်ဳိးခံစားခြင့္ ျပန္လည္ရရွိေစရန္ ကိစၥ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အဆုိ မ်ား ကုလသမဂၢႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီတြင္ ထပ္မံတင္သြင္းျခင္း မျပဳေစရန္ ကိစၥႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ သို႔ ေပးဆပ္ရန္ရွိသည့္ ေႂကြးၿမီမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ေဆြး ေႏြးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ သြားေရာက္ ၍ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Mr. Laurent Fabius ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ရာ ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၌ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚ မႈမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ စီးပြားေရး ကန္႔သတ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈ ေနာက္က်ေနမႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဥေရာပသမဂၢမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား လံုးဝ ဖယ္ရွားေပးေရးကိစၥ၊ အက်ဳိး ခံစားခြင့္ ျပန္လည္ ရရွိေစေရး ကိစၥႏွင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အဆိုမ်ား ထပ္မံတင္ သြင္းျခင္း မျပဳေစေရးအတြက္လည္း တုိက္တြန္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Mr. Laurent Fabius ေမးျမန္းသည့္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပထဝီအေနအထား  အရ ေဒသတြင္းတြင္ အေရးပါမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ အေျခအေန၊ အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အာဆီယံဥကၠ႒ တာဝန္ ယူေဆာင္ရြက္မည့္ ကာလအတြင္း ျပင္သစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အာဆီယံဆက္ဆံ ေရး တုိးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ကိစၥမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကား ခဲ့သည္။

MNA

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*