HSBC ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေပါ့ေလ်ာ့ျခင္းအေပၚ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ခု၌ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ အေမရိကန္ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ ခ်မွတ္ထားသည့္ၾကားက ထိုဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ လြတ္ေျမာက္သြားခ့ဲေသာ ျမန္မာ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ရွာေတြ႕ခဲ့သည္ဟု ေဝါ(လ)စထရိဂ်ာနယ္ တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

HSBC ဘဏ္လုပ္ငန္း အေဆာက္အဦကို ေတြ႔ရစဥ္

HSBC ဘဏ္လုပ္ငန္း အေဆာက္အဦကို ေတြ႔ရစဥ္

အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ငန္းမွတ္တမ္းမ်ား၌ စာလံုးေပါင္း မွားယြင္းေန ေသာေၾကာင့္၊ အလိုအေလ်ာက္ စိစစ္ေရး ကိရိယာမ်ား က ယင္းတုိ႔ကို လြတ္ထြက္ သြားေစခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရင္းခံေသာ ေဒၚလာ ၁၅,ဝဝဝ မွာ ထုိဘဏ္၏ အေမရိကန္ ဘဏ္ခြဲမွတစ္ဆင့္ အေပးအယူ လုပ္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆီးနိတ္ အစီရင္ခံစာပါ HSBC ၏ အီးေမး(လ္)တစ္ေစာင္ အရသိရွိရသည္။ HSBC ၏ ဥပေဒ ထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိမ်ားအၾကား ေပး ပို႔သည့္ အီးေမး(လ)တစ္ေစာင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္၏ ကိုလိုနီေခတ္သံုး နာမည္ျဖစ္ေသာ “Rangoon” အစား “Yangon”ဟု အမွတ္အသား ျပဳခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ထုိေငြေပးေခ်မႈမွာ ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ခ့ဲေၾကာင္း ေနာင္မွ သိခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိန္အစိုးရမ်ား အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက အမည္ေဟာင္းကို သံုးစြဲေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရက ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ “Rangoon” အစား “Yangon”ကို တရားဝင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ HSBC ၏ အေမရိကန္ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရး အႀကီးအကဲက စိစစ္ေရး ယႏၲရား တပ္ဆင္ရန္ ပန္ၾကားခဲ့သည္။ “ဒီလြဲမွားမႈေတြက ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ထိေရာက္မႈကို အေမရိကန္ ဥပေဒအဖြဲ႕အစည္းေတြ ေမးခြန္းထုတ္ေစမယ့္ အႏၲရာယ္ႀကီးနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ရင္းၿပီး လုပ္ကိုင္ေနရ တာပါ”ဟု သူကေရးခဲ့သည္။

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ အေပးအယူႏွစ္ခု ထုိဘဏ္မွ တစ္ဆင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တစ္ခုမွာ စစ္ေဆးမႈမခံရဘဲ လြတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ထုိတစ္ခုတည္းတြင္ ဘဏ္၏ စိစစ္ေရးေဆာ့(ဖ္)ဝဲက “Burmese”ဆိုသည္ကို ျမန္မာ၏ အျခားအမည္တစ္ခုခုျဖစ္သည့္ “Burma”ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မွန္း ဖမ္းမိသိရွိျခင္း မရွိခဲ့။ အျခားတစ္ခုတြင္ စိစစ္ေရးကိရိယာက “Myanmar” ဆုိေသာ စာလံုးမွာ “Myanmar” ႏိုင္ငံကို ရည္ၫႊန္းျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ မျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆီးနိတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာ HSBC ၏ အီးေမး(လ္)အရ သိရသည္။

ဆီးနိတ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ ထုတ္ျပခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္က အႀကီးဆံုး ျမန္မာ၏ ေငြအလႊဲ အေျပာင္းမွာ ထိုအခ်ိန္က ကိုယ္တိုင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာဝယ္ေရာင္း လုပ္ေနေသာ  HSBC ဘဏ္ခြဲတစ္ခုသည္ ျမန္မာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဟု ေပၚေပါက္သိရွိရေသာ ေဖာက္ သည္တစ္ဦးထံမွ ေဒၚလာ ၂.၉ သန္းကုိ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ HSBC ဥပေဒ ထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိမ်ားၾကား ေပးပို႔သည့္ အီးေမး(လ္)တစ္ေစာင္ အရသိရသည္။ အီးေမး(လ္)တြင္ ထုိေဖာက္သည္၏ အမည္ကို လႊဲေျပာင္းထားေသာ္လည္း ထုိလြႊဲေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ခြင့္ျပဳျခင္း၏ အေရးႀကီးမႈကို ဥပေဒ ထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိက သတိျပဳမိခဲ့သည္။

ယင္းေငြလႊဲေျပာင္းမႈမွာ အာဏာပုိင္မ်ားထံ သတင္းပို႔ရန္ လိုအပ္မည့္ အေမရိကန္ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ဘ႑ာေရး ျပစ္ဒဏ္ ခံရႏိုင္ေၾကာင္း၊ အနည္းငယ္သာ သံသယ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု HSBC အုပ္စု ဥပေဒ ထိန္းသိမ္းေရး အႀကီးအကဲ David Bagley က ေရးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ထိုကိစၥကို “တစ္ခုခ်င္းျဖစ္ရပ္”ဟု သူက ေခၚေဝၚခဲ့ၿပီး “တစ္စံုလံုး ျပႆနာ” ဟုတ္ဟန္ မတူေၾကာင္း သူကေျပာခဲ့သည္။

ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို တံု႔ျပန္ရာတြင္ ေဟာင္ေကာင္ရွိ HSBC ေျပာခြင့္ရ အမ်ိဳးသမီးက အစီရင္ခံစာတြင္ အေသးစိတ္ပါေသာ လုပ္ရပ္အတြက္ ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ ယင္းဘဏ္၏ တနလၤာေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ကို ရည္ၫႊန္း ေျပာဆုိသြားသည္။ ေၾကညာခ်က္တြင္ မွားယြင္းခဲ့မႈကို ျပင္ဆင္သြားမည့္ အေၾကာင္း ကတိျပဳထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈကိုမူ သီးျခား ေဖာ္ျပမထားေခ်။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘ႑ာေရး လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေသာ အေမရိကန္ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမွာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ဝင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ အျခား အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တုိးတက္ေစခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို   ျမန္မာအစိုိးရက ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျဖေလ်ာ့ခ့ဲသည္ဟု ေဝါ(လ)စထရိ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*