စီးပြားေရးသတင္း — ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂ဝ၁၃

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေငြေၾကးမူဝါဒဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေသာ Treasary Department က ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္မ်ားအေပၚသုိ႔ ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ကာ အေမရိကန္  ကုမၸဏီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳလုိက္ ၿပီျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္က ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေသာ Treasury Department ၏ ေၾကညာခ်က္၌ ျမန္မာဘဏ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ခြင့္ ဆိုင္ရာ အေထြေထြလုပ္ငန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္လည္း ပါရွိခဲ့ၿပီး ထုိသို႔ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ တာဝန္ ခံေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ဳိး ကုိ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးရန္ ကူညီေပးမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ဆုလာဘ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေျဖေလ်ာ့ေပး ခဲ့ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား အေပၚလည္း ဤခြင့္ျပဳခ်က္က အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ သည္။

The U.S Campaign for Burma အဖြဲ႕ကမူ ယခုေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ အခ်ိန္မတိုင္မီ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အျဖစ္ ေဝဖန္ေျပာ ၾကားလိုက္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ဖက္ႏွင့္ ေျမာက္ဖက္ေဒသမ်ားမွ တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနျခင္း၏ ေလးနက္မႈအေပၚ မွားယြင္းေသာ သတင္းေပးပို႔မႈ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္ ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားဆဲ ရွိေနေသာ စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ရာမ်ားအေပၚ အေလးဂ႐ုမျပဳျခင္းကို အုိဘားမား အစိုးရက ထပ္မံေဖာ္ ထုတ္ျပသလုိက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ The U.S Campaign for Burma ၏ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္မ်ားအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔အေရး ယူမႈမ်ား ဖယ္ရွားရန္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆး ဆံုးျဖတ္ျခင္း မရွိဘဲ၊ အခ်ိန္မတိုင္မီ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပပါရိွခဲ့သည္။ စနစ္တက် ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးမ်ားထက္ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္း  ရရွိေရးအေပၚတြင္သာ အေမရိကန္ အစိုးရက အာ႐ံုစိုက္ေဆာင္ရြက္ေန ခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတုိ႔သည္ ဆက္လက္၍ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံေနၾက ရမည္သာျဖစ္သည္ ဟုလည္း ဝါရွင္တန္ အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ ရွားမႈအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ The U.S Campaign for Burma အဖြဲ႕၏ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးျဖစ္သူ Jennifer Quigley က ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ တစ္ခုတည္း ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ျမန္မာဘဏ္မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေျဖေလ်ာ့ရန္ တုိက္တြန္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

The Treasury Department က ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Asia Green Development Bank, Ayeyarwady Bank, Myanmar Economic Bank ႏွင့္ Myanmar Investemnt and Commercial Bank တို႔ႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Treasury Department ၏ အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ဘ႑ာေရး ေထာက္လွမ္းမႈဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ အတြင္း ေရးမွဴး David Cohen က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ျမန္မာဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚဆဲ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား အေပၚ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈမ်ားက တာဝန္ခံေသာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပံုစံတစ္ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္သာ၍ ေကာင္း မြန္ေသာ အနာဂတ္ တစ္ရပ္  ေပးအပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ ရွိခဲ့သည္။

ဧရာဝတီဘဏ္သည္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ပိုင္ဆုိင္ေသာ ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ေပါက္ ၾကားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုး ၏ သံတမန္ေၾကးနန္းတစ္ေစာင္၌ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ ေနာက္တက္မည့္ ခ႐ိုနီ အေလာင္းအလ်ာတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။ ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမျပဳရန္ အေမရိကန္ အစိုးရက ယခင္ကပင္ တားျမစ္ထားခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယခုအခါ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရး ပါတီသို႔ အလွဴအတန္း ထည့္ဝင္ျခင္း မ်ား မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္လာခဲ့ သည္။ Asia Green Development Bank ကို ဦးေတဇက ပိုင္ဆိုင္သည္။ ဦးေတဇကို စစ္အစိုးရ၏ လက္႐ံုး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လက္နက္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္လည္း Treasury Department က ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဦးေတဇ ကိုင္တြယ္ေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခုက လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳေသာ ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ ေငြေၾကး လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဘဏ္ေလးခုစလံုး သည္ Specially Designated National List ေခၚ လုပ္ငန္းတြဲဖက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ကန္႔သတ္ ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ အဆုိပါ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳ ထားေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေသာ္ လည္းေကာင္း ဖက္စပ္လုပ္ငန္း အျဖစ္ေသာ္ လည္းေကာင္း တြဲဖက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရမည္ မဟုတ္ေပ။

အဆိုပါ စာရင္းတြင္ ယင္းဘဏ္ တို႔၏ အမည္မ်ားကို ဆက္လက္ထား ရွိျခင္းက ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ မလွည့္ႏိုင္ရန္ အာမခံေပၚလစီ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု Treasury Department မွ John Sullivan က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အျခား ျမန္မာဘဏ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အင္းဝဘဏ္၊ ျမဝတီဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ ဘဏ္တုိ႔ႏွင့္မူ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရေသးေပ။

Ref: US allows business with 4 burma Bank, AP News

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုျမင္ကြင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုျမင္ကြင္း

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*