အယ္ဒီတာ့စကား — September 26, 2012

စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ဟူသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲအတြက္ လက္နက္တစ္ခုသဖြယ္ အတိတ္တြင္ အသံုးခ်ခံ ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား  ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းႏွင့္  ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔ကို  အနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုသဖြယ္ အသံုးျပဳ လာေပသည္။ ထိုသေဘာတရား အေပၚ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက လြယ္လင့္တကူ လက္ခံႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးေပ။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ အတြက္ အေျခခံက်ၿပီး အဓိက က်ေသာ လက္နက္မွာ ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈခ်ည္း သက္သက္ ျဖစ္ပါသလား။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ခြ်တ္ၿခံဳက်ရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ေငြပင္ေငြရင္း တစ္ခုတည္းကိုသာ တရားခံ အျဖစ္ ျမင္လွ်င္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အျမင္သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ လူသားရင္းျမစ္၊ မူဝါဒႏွင့္ သယံဇာတ၊ ပစၥည္း ပစၥယ စသည့္ အျခားအေရးပါေသာ တြန္းအားသံုးခု၏ အားနည္းခ်က္ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မႈ မရွိလွ်င္ ေငြပင္ေငြရင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟူသည္ ပလိုင္းေပါက္ ႏွင့္ ဖားေကာက္သကဲ့သို႕လည္းေကာင္း၊ အေပါက္ပါသည့္ အိုးကို ေရျဖည့္ သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း လိုက္မဆံုး ျဖစ္ကာ အက်ိဳးမ်ားမည္ မဟုတ္ေပ။

လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနေသာ လယ္ယာေျမ အေရးႏွင့္ လယ္သမား ျပႆနာမ်ား၊ အလုပ္သမား အေရးႏွင့္ အလုပ္သ မား ျပႆနာမ်ား အပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ေငြပင္ေငြရင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကိုယ္တိုင္ပင္ ျပႆနာ၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေနသည္ကို ရႈျမင္ရ ပါမည္။ ေငြရွင္ ေၾကးရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို မည္သည့္ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ လက္ခံမည္ နည္း ဆိုသည္မွာ အေရးႀကီးသည့္ နည္းတူ မည္သူတို႔က ထိုမူဝါဒအတိုင္း လိုက္နာကာ ဆံုးျဖတ္ လုပ္ကိုင္ ၾကမည္ ဆိုသည္မွာ အေရးပါသည့္ ေသာ့ခ်က္ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားက တစ္ကိုယ္ရည္ ထြက္ေပါက္ အတြက္ တန္စိုးလက္ေဆာင္ လာဘ္လာဘ ကို ေမွ်ာ္ကိုး ကာ ေငြပင္ေငြရင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ စီးပြားေရး သမား မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို လက္တစ္လံုးျခား လုပ္ၿပီး အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြလမ္းညႊန္ ေပးလာၾကသည့္ အတြက္လည္း လယ္သမား၊ အလုပ္သမား လူတန္းစားမ်ားမွာ အကာအကြယ္မဲ့ လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သက္သက္သည္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ထြက္ရပ္ လမ္း မဟုတ္ေခ်။

တံခါးပိတ္မူဝါဒကို ေက်ာခိုင္းၿပီး တံခါးဖြင့္ မူဝါဒကို က်င့္သံုးမည္ဟု ယခင္ အစိုးရ တက္ခါစ ကတည္းက ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ သည့္တိုင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ စီးပြားေရး ခြ်တ္ၿခံဳက်မႈကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရျခင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပါအဝင္ စီးပြားေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မူဝါဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မခိုင္မာျခင္းႏွင့္ ထိုမူဝါဒမ်ားကို က်င့္သံုး အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ၾကသည့္ လူသားရင္းျမစ္မ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စိတ္ေစတနာ၊ ေျဖာင့္မတ္မႈ ႏွင့္ အေျမာ္အျမင္မ်ား အားနည္းေနျခင္း တို႔ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနမူနာကို သင္ခန္းစာအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾက ရပါမည္။ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ကို ေမွ်ာ္မွန္းၾကသည္ ဆိုရာတြင္ အာရွေဒသတြင္း အဆင့္ကိုပင္ ဦးစြာေရွ႕႐ႈ ၾကရပါဦးမည္။ ထိုအခါ မီဒီယာ က႑အတြက္ ျပည္ပ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ လာၿပီဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ လံုၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မီဒီယာကို ႏိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သက္သက္ သေဘာ တံခါးဆက္ပိတ္ ထားဦးမည္ ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့မီဒီယာသည္ အာရွေဒသတြင္းသို႔ ထိုးေဖာက္ရန္ပင္ ခက္ခဲပါဦးမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္က႑မ်ားတြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ေပးအပ္မည္ဆိုသည့္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာလည္း  အေရးပါ လွပါသည္။ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္အတူ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္သည္ နည္းပညာႏွင့္ အရည္ အေသြးျမင့္ လူသားရင္းျမစ္တို႔လည္း ျဖစ္ရပါ မည္။ မည္မွ် ေကာင္းမြန္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ထားလင့္ ကစား အရည္အေသြး မရွိေသာ၊ ဥပေဒကို မေလးစားေသာ၊ ျပည္သူ႔နီတိကို မလိုက္နာေသာ၊ တာဝန္ မသိတတ္ေသာ လူသား မ်ားက ထိုမူဝါဒမ်ားကို က်င့္သံုးမည္ ဆိုလွ်င္လည္း ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ ကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကို ျပည္တြင္းလူထု အက်ိဳးငွာ ေမွ်ာ္လင့္ၾကရာတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း သက္သက္ မျဖစ္ေစဘဲ နည္းပညာႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ သာမက တာဝန္သိစိတ္ကိုပါ ယခုထက္ ပိုမိုေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ၾကမည္ ဆိုလွ်င္ သဘာဝက်ပါမည္။

ေငြပင္ေငြရင္း သာမက နည္းပညာႏွင့္ လူသားရင္းျမစ္မ်ား ေတာင့္ တင္းခိုင္မာကာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားမွ သာ ထိေရာက္ေသာ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာအားလံုး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရး ေသာ့ခ်က္မွာ မူဝါဒကို မည္မွ်ထိ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းစြာ၊ သို႕ေသာ္ ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းစြာ ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ နည္းႏွင့္ ထိုမူဝါဒမ်ားအတိုင္း က်င့္သံုးႏိုင္မည့္ လူသားရင္းျမစ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ပ်ိဳးေထာင္မည္နည္း ဆိုသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြကို အေျဖအျဖစ္ မျမင္ၾကဘဲ မူႏွင့္လူကို ခိုင္မာေအာင္ အားထုတ္ၾကပါစို႕။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသား စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၁)

  1. သေဘာက်တယ္။ဒီအေတြးအေခါ္ က်ယ္ျပန့္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*