အယ္ဒီတာ့စကား — September 20, 2012

သတင္းစာမ်ားသည္ သမိုင္းကို ေျပာၾကသည္ဟု ဆိုၾကေပသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ မဟုတ္သည့္ ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ား မၾကာမီ ထုတ္ေဝခြင့္ ရမည္ဟုလည္း ၾကားသိေနရေပသည္။ သမိုင္းကို ေျပာခြင့္ ရႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကို မီဒီယာ ေလာကသားမ်ား မက္ေမာၾကသည္မွာ သဘာဝပင္။ စိစစ္ေရး လြန္ေခတ္ ျမန္မာ့မီဒီယာ အခင္းအက်င္းတြင္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမွာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ စြမ္းရည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ မၾကာမီ ထုတ္ေဝခြင့္ ရေတာ့မည္ ဆိုသည့္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ား အတြက္ေရာ အဓိက စိန္ေခၚမႈသည္ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ၾက မည္နည္း။

မီဒီယာ ဥပေဒသစ္ မထြက္ေပၚမခ်င္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပံုႏွိပ္ဥပေဒကိုပင္ မီဒီယာသမား တို႔က သမၼာက်မ္းစာ သဖြယ္ လက္ကိုင္ျပဳ ေနရဦးမည္။ ထို႔ျပင္ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္မ်ား အျဖစ္ ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ကလည္း ယေန႔တိုင္ အသက္ဝင္ေနဆဲ။ တစ္ဖန္ထိုကဲ့သို႔ မွတ္ပံုတင္ ရာတြင္လည္း မည္သူမဆို တင္ႏိုင္သည့္တိုင္ မည္သူမ်ားကသာ မွတ္ပံုတင္ကို လက္ဝယ္ ပိုင္ႏိုင္သည္၊ မည္မွ်ျမန္ျမန္ ထုတ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ က်ႏိုင္သည္ ဆိုသည္မွာလည္း ႏွစ္ ၅ဝ နီးပါး အေတြ႕အၾကံဳမ်ား အရ မီဒီယာသမားတို႔ သိၾကသည္ ပင္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္မွ်ေသာ ကာလတို ကေလးအတြင္းမွာမွ မွတ္ပံုတင္ ခ်ေပးမႈမ်ား အေတာ္ မ်ားမ်ားက ရခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရခဲ့ၾကသူမ်ားမွာလည္း အခ်ိဳ႕က မီဒီယာသမား စစ္စစ္မ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ မီဒီယာကို အတိုက္အခံ တန္ျပန္ေရး လက္နက္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဝါဒ ျဖန္႔ခ်ိေရး လက္နက္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေငြျဖဴဖြပ္ လက္နက္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ဩဇာရွာ လက္နက္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေငြရွာေကာင္းသည့္ စီးပြားေရး လက္နက္အျဖစ္ လည္းေကာင္း အသံုးခ်ၾကမည့္ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္း မကင္းသူမ်ား၊ ဩဇာရွင္ႀကီး မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသူတို႔က သူတို႔ကိုယ္တိုင္ မီဒီယာကို မကိုင္တြယ္ ႏိုင္သည့္အတြက္ မီဒီယာသမား စစ္စစ္မ်ားကို လုပ္ခစား အယ္ဒီတာ၊ သတင္းသမားမ်ား အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေပး ခဲ့သကဲ့သို႔ သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း မီဒီယာဦးေသွ်ာင္မ်ား အျဖစ္ ဥခြံေျပာင္း လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုေဖာ္ျမဴလာမွာ ႏွစ္ၾကာလာေသာအခါ ထိုႏွယ္ ဝင္ကစြပ္မ်ားကို ျမန္မာ့မီဒီယာေလာက၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္စြက္ဖက္ခြင့္ကို စာဖတ္ပရိသတ္ႏွင့္ မီဒီယာေလာကသား အခ်ိဳ႕ကပင္ ၾကည္ျဖဴစြာ အပ္ႏွင္း လာခဲ့ၾကေပသည္။ ထိုသို႔ေသာ အခင္းအက်င္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းလိုက္သည့္ ကာလသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား ခ်ီကာ ၾကာျမင့္လာသည့္အခါ ထို ဝင္ကစြပ္ မီဒီယာသမားတို႔မွာ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိၿပီး အားေကာင္းေသာ မီဒီယာ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္လာၾကေတာ့သည္။ သို႔ျဖင့္ အလားအလာ ရွိေသာ မီဒီယာ ဟူသည္မွာလည္း ထိုဝင္ကစြပ္မ်ား ကသာ အမ်ားစု ျဖစ္လာၾကသည္။

သည္အေနအထား မ်ိဳးတြင္ မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုဘဲ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးမည္ ဟူသည့္ ဥပေဒမ်ိဳး မရွိလွ်င္ မီဒီယာ ဘုစုခ႐ုမ်ား အပါအဝင္ မီဒီယာသမား စစ္စစ္တို႔၏ မီဒီယာလုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕မွာ ေရွးယခင္ေခတ္ တန္းစီဇယားအရ ဘိတ္ေခ်းတန္းမွာပင္ ေနရာရဦးမည္ ျဖစ္ၿပီး ဝင္ကစြပ္ မီဒီယာ သမားႀကီးမ်ား၏ မီဒီယာ လုပ္ငန္းႀကီး မ်ားက ဦးဦးဖ်ားဖ်ား လုပ္စားႏိုင္ခြင့္ကို တေပ်ာ္တပါး ရၾကေပဦးမည္။ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ စြမ္းရည္ကို ငါးပါးသီလ ခါးဝတ္ပုဆိုးကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ဓမၼက်မ္းမ်ား ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း အေလးအနက္ ထားမည့္ မီဒီယာမ်ား ေပၚထြက္ေရးႏွင့္ မီဒီယာသမား အားလံုးအတြက္ ခိုင္မာေသာ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ႏိုင္ေရးတို႔ကို မေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္ေသးဘဲ ေဈးကြက္အလိုကို ေရွ႕တန္း တင္ကာ ေန႔စဥ္သတင္းစာဟူသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ကို ေပါကၡရဝႆမိုးႏွယ္ ဝင္ကစြပ္ မီဒီယာ သမားႀကီးမ်ားအတြက္သာ ရြာခ်ဦးမည္ ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့မီဒီယာ ေလာကသည္ ဗြက္ထေနသည့္ အဆင့္မွ ေျမၿမိဳသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္သြား ႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳ သင့္ၾကပါသည္။

ျမန္မာ့မီဒီယာ ေလာကတြင္ ရသစာေပႏွင့္ သတင္းစာေပကို ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ သတင္းေလာကသည္ ခါးဆက္ျပတ္ ေဝဒနာေၾကာင့္ ႏုမွည့္ ျဖစ္ေနပါေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခိုင္မာေသာ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာမူဝါဒကို မီဒီယာသမား စစ္စစ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပါကၡရဝႆ မွတ္ပံုတင္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ မည္သူ႔ကိုမဆို တစ္ေျပးညီ ခြင့္ျပဳသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္ ဥပေဒ ေပၚထြက္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း ႏွင့္အတူ ဝင္ကစြပ္ မီဒီယာသမားမ်ား၏ အခန္းက႑ကို သင့္ေလ်ာ္မည့္ ကုထံုးျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ အားထုတ္ၾကျခင္းတို႔ကို ဦးစြာပထမ ႀကိဳးပမ္းသင့္ၾကသည္ဟု ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္က ျမင္ပါသည္။ မည္သူတို႔ကို စာနယ္ဇင္းသမားဟု သတ္မွတ္မည္နည္း ဆိုသည့္အခ်က္ကို အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ မီဒီယာသမား စစ္စစ္ႏွင့္ ဝင္ကစြပ္မ်ားအၾကား လူလံုးကြဲ ထင္သာျမင္သာ ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ကာ မီဒီယာသမားတို႔ကို အကာအကြယ္ ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သမဂၢမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ႏွင့္အညီ တည္ေထာင္ႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ သမိုင္းကို ေရးခြင့္၊ ေျပာခြင့္သည္ မီဒီယာသမား စင္စစ္မ်ား လက္တြင္မရွိမူဘဲ ဝင္ကစြပ္မ်ား၏ လက္တြင္းသို႔သာ က်ေရာက္မည္ ျဖစ္ရာ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ကို ဆံုး႐ံႈးျမဲ ဆံုး႐ံႈးၾကရေပဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မီဒီယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အားလံုးကို မီဒီယာသမား စစ္စစ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရမခ်င္း  ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္း ေလာက၊  မီဒီယာေလာကသည္  လြတ္လပ္ႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ပါသျဖင့္ ေန႔စဥ္သတင္းစာ မွတ္ပံုတင္ အေရးႏွင့္အတူ မီဒီယာ ဥပေဒ၊ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ စာနယ္ဇင္း သမားမ်ားအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳ နည္းနာတို႔အား စာနယ္ဇင္း သမားမ်ား ကိုယ္တိုင္ အေလးအနက္ထား ေျဖရွင္းသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*