အယ္ဒီတာ့စကား — ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂ဝ၁၂

ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသား

ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဖြဲ႕အဆက္ဆက္က ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ၾကာေအာင္ ျပင္ဆင္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကရသည္ဟု အနက္ေဆာင္သည့္ အေျပာမ်ိဳးကို ၾကားခဲ့ရပါၿပီ။ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈ အၿပီးတြင္ နဝတ၊ နအဖ အစိုးရႏွစ္ဆက္ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တက္လာေသာ ပါတီစံု အစိုးရတို႔လက္ထက္တြင္ ျပင္ဆင္စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဆိုေသာ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္လွ်င္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ခၽြတ္ၿခံဳ က်သြားခဲ့ျခင္း၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ မ်ားကို ႏိုင္ငံအႏွံ႕တြင္ ေပးဆပ္ ခဲ့ရေသာ၊ ေပးဆပ္ေန ဆဲ ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္ေသာင္း ခ်ီ၍ ေပၚေပါက္ခဲ့ ရျခင္း၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား ခမ္းေျခာက္ ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၊ အာဏာရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ႐ိုနီ လက္ပါးေစမ်ား အက်ိဳးစီးပြား အလို႔ငွာ ဆံုးျဖတ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အခန္းက႑မ်ား အဖတ္ဆယ္ရန္ ခက္သည္ထိ နိမ့္ပါးခဲ့ရျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုး မိမိတို႔ ကိုယ္တုိင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ကို အယံုအၾကည္ မရွိၾကေတာ့ဘဲ ျပည္ပကို မွီခိုေမွ်ာ္ကိုးလိုစိတ္ မ်ားသာ ျပင္းျပလာခဲ့ၾကျခင္း စသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သည္ကို မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ဟု ဆိုရပါမည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ယေန႔ ေပၚေပါက္ေနေသာ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို အႏွစ္ႏွစ္ ဆယ္ ၾကာေအာင္ အစိုးရမ်ား အဆက္ ဆက္က ျပင္ဆင္စီမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ဆိုသည္မွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ စီမံကိန္းသာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုရပါမည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႕ျမန္မာ့ေျမတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရိပ္အေငြ႕မ်ား ရွိကာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေရွ႕သို႔ ေျခလွမ္းမ်ား ရွိေနပါသည္ဟု ႏိုင္ငံသား အမ်ားစုကလည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက လည္းေကာင္း ေျပာဆို လာၾကပါသည္။ ထိုသည္မွာ မည္သည့္အေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္  ျဖစ္ေလမည္နည္းဟု ဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္ ပထမဆံုး ျမင္သာသည့္ အခ်က္မွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားအေျမာက္အျမားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး ခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းအမ်ားစု လြတ္ေျမာက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ႏိုင္ငံ့အေရး ကိစၥမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ က်ယ္ျပန္႕ လာျခင္း၊ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲေနာက္ပိုင္း အတိုက္အခံ အျဖစ္ ဖယ္ထုတ္ခံ ထားရေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ယင္း၏ပါတီ အပါအဝင္ ဒီမိုကရက္ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ပ က်ယ္ျပန္႔ကာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ ရရွိလာျခင္း တို႕ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ၾက ပါမည္။ ထိုသို႕ေသာ ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္က ျပည္တြင္း အတိုက္ အခံျဖစ္ခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အားနည္းသည္ ဟု ျမင္သည့္တိုင္ ထိုဥပေဒအရ တက္လာသည့္ အစိုးရအား အေဆာင္အေယာင္ သာ ေျပာင္းထားသည့္ လူေဟာင္းမ်ားဟု မျပစ္ပယ္ဘဲ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳး စီးပြားအလို႔ငွာ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ဖက္ အျဖစ္ အျပဳ သေဘာေဆာင္ ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ အတြက္လည္း ယေန႔ျမန္မာ့ႏိုင္ ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ ဟူသည့္ ေဝါဟာရမွာ အႏွစ္သာရ အားျဖင့္ပါ အဓိပၸာယ္ရွိလာရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပလာျခင္း၊ ျပည္ပေရာက္ အတိုက္အခံမ်ား ကို အေရးယူမႈ တစ္စံု တစ္ရာမျပဳဘဲ ျပည္တြင္းသို႔ ဖိတ္ေခၚလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳ လုပ္ႏိုင္ရန္ ေရခံေျမခံ အေျပာင္းအလဲကို ခင္းက်င္းျပင္ဆင္လာ ျခင္း၊ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသိေပးလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္းအေကာင္း အဆိုးျဖစ္စဥ္ လုပ္ရပ္မ်ားကို တင္ျပခြင့္ ရႏိုင္သည့္ မီဒီယာ ေရခံေျမခံ အေျပာင္းအလဲ အခ်ိဳ႕ရွိလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပိုမို ထိေတြ႕ ဆက္ဆံလာျခင္း၊ ျပည္တြင္းလူမႈ အေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ယခင္ထက္ ပိုမိုအသိအမွတ္ျပဳလာျခင္း စသည့္ျဖစ္စဥ္ မ်ားကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းထက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေရာက္မွ သာ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ ရွားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအဆက္ဆက္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို ဒီမိုကေရစီေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ဟု လံုးဝ မေျပာမဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အေရြ႕အခ်ိဳ႕အေပၚ တစ္ခါက အတိုက္အခံဟု သတ္မွတ္ခံရေသာ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔အား အစိုးရအဆက္ ဆက္လက္ထက္မွာပင္ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံမ်ားျဖင့္ အားေပးခဲ့ ၾကေသာ ႏိုင္ငံသား အေပါင္း ကသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဒီမိုကေရစီေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္ဟု ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ နိဂံုးတြင္ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္က ရဲရဲႀကီး ဆိုလိုက္ရပါေၾကာင္း။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။  ။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*