အယ္ဒီတာ့စကား — ဇန္နဝါရီ ၂၊ ၂ဝ၁၃

လူမ်ား၊ ဘက္မ်ားႏွင့္ မူမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ား

ႏွစ္သစ္ကူးကာလသို႔ ေရာက္လာပါၿပီ။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကုန္ဆံုး၍ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ေပၿပီ။ ႏွစ္သစ္ ဆန္းစစ္ခ်က္ မ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေျပာၾက ေတြးၾကမည့္ အခါလည္း ေရာက္ေပၿပီ။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္ ႏွစ္သစ္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္မ်ား၊ သံႏၷိဌာန္မ်ား ခ်မွတ္သည့္နည္းတူ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အတြက္လည္း ႏွစ္သစ္ သံႏိၷဌာန္မ်ား ခ်မွတ္ၾကရေပဦးမည္။ ထိုသံႏိၷဌာန္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးက ဘံုပိုင္ဆိုင္ေသာ၊ ဘံုမွ်ထမ္းရမည္ ျဖစ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ တာဝန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ မည္သည့္ သံႏိၷဌာန္ကို ခ်မွတ္ၾက မည္နည္း။ ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ဆီသို႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ရန္ဟု လြယ္လြယ္ေျပာလွ်င္ အဆင္ေျပႏိုင္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ထိုပန္းတိုင္သို႔ မည္သို႔မည္ပံု ခ်ီတက္မည္နည္း ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကိုေျဖဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။ ထိုမည္သို႔ မည္ပံု ခ်ီတက္မည္ဆိုသည့္ အေျဖသည္ ပင္လွ်င္ ၂ဝ၁၃ အတြက္ သံႏိၷဌာန္ကို ျပဌာန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အတိတ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ၊ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ သူ၏ျပည္သူ၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သူ အႏိုင္က်င့္ခံရေသာ လူထု၊ အစိုးရႏွင့္အတိုက္အခံ စသျဖင့္ ဘက္ႏွစ္ဖက္ကိုသာ ယဥ္ပါးခဲ့ၾကသျဖင့္ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ဟု ေရြးခ်ယ္ စရာႏွစ္ခုကို လူအေပၚ အေျခခံကာ ေရြးခဲ့ၾက ၿပီးျဖစ္ပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ဘက္ တစ္ဘက္ဘက္ကို ေထာက္ခံ ေရးႏွင့္ အားကိုးေရးသည္သာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အေျဖလည္း ျဖစ္၊ သံႏိၷဌာန္လည္း ျဖစ္ခဲ့ၾကပါၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ေစ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ဘက္တစ္ဖက္ဖက္ကို အမွန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အႏိုင္ေပးေရး၊ အားေပးေရးကိုသာ မဲတင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သည္သို႔ သည္ႏွယ္ ဆံုး ျဖတ္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႔ ဦးတည္သည့္ နည္းလမ္းအမွန္ျဖစ္ မျဖစ္ကို ဆန္းစစ္ၾကရန္ လိုအပ္သည့္ ကာလသို႔ ေရာက္ၿပီဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဦးတည္ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းသည္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စနစ္ျဖစ္ရာ ဘက္ႏွစ္ဖက္ အေတြးအေခၚသည္ မလံုေလာက္ေတာ့ပါေခ်။ အတိုက္အခံဟုဆိုလွ်င္ တစ္ပါတီ၊ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ဟု ျမင္၍ ရႏိုင္ေတာ့သည့္ အေနအထားတြင္လည္း မရွိေတာ့ပါ။ အစိုးရဟု ဆိုရာတြင္ပင္ သူ႔အရိပ္ကို မွ်ေနေသာ၊ သူ႔အေနာက္မွာ ရပ္ေနေသာ အျခားအျခားေသာပါတီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိေနၿပီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၊ ပဋိပကၡတစ္ခု ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ အတိတ္က ေတြး႐ိုးေတြးစဥ္၊ ဆံုးျဖတ္႐ိုး ဆံုးျဖတ္စဥ္မ်ား အတိုင္း သူ႔ဘက္က မွားၿပီး ထိုဘက္ကို ဆန္႔က်င္ေသာဘက္က မွန္သည္ဟု ေတြးေတာ ဆံုးျဖတ္မည္ ဆိုလွ်င္ ႏွစ္သစ္ သံႏိၷဌာန္ ျဖစ္ရန္ ခဲယဥ္းပါမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ နည္းက်၊ မက်ဟု ေျပာရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္ မည္။ ဒီမိုကေရစီနည္း က်ေစရန္ မည္သည့္မူဝါဒမ်ားကို အေျခခံကာ ဆံုးျဖတ္ေတြးေတာသင့္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အသိေပးႏိုင္ျခင္း မရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ရန္ႏွင့္ငါဟုသာ အလြယ္ဆံုး ပိုင္းျခားဆံုးျဖတ္ၾကဦး မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္ျဖဴမဟုတ္လွ်င္ ေမာင္မဲဟု လြယ္ကူစြာ စြပ္စြဲ တရားစီရင္ခဲ့ သည့္ ေခတ္ကို အဆံုးသတ္ ခ်င္ေနသည့္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ မိမိတို႔၏အဆံုးအျဖတ္မ်ားကို မည္သည့္ မူဝါဒမ်ား ေပၚတြင္ အေျခခံပါမွ အတိတ္ထံုးကိုေဖာက္ထြက္ကာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်မည္ဟုသိႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားဟု မိမိကိုယ္မိမိ ခံယူထားသူမ်ား က ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရပါမည္။ လူကို အေျခခံကာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ စိတ္ခံစားမႈအရ ပိုမိုအားနည္းနိမ့္က်သူ၊ ဖိႏွိပ္ခံရသူဘက္မွ ရပ္တည္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းစသည့္ ျဖစ္ရပ္ အေျချပဳ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္ကို တိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ရန္-ငါ စည္းသားသည့္ အနိုင္ျပတ္၊ အ႐ံႈးျပတ္ အေျဖမ်ားကို သာ ေမြးဖြား ေစဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအဆံုးအျဖတ္တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခန္း က႑မွာလည္း ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစကို အသံုးခ်ကာ သက္ဆိုင္ရာ ဘက္မ်ား၏ မူဝါဒမ်ားကို ေလ့လာ သုေတသနျပဳၿပီးကာမွ အားကိုးေထာက္ ခံျခင္း မဟုတ္ႏိုင္ရာ ႏိုင္ငံသားမ်ား အား၊ ဘက္မ်ားကို ေထာက္ခံသူမ်ား ဘဝတြင္သာ ခ်န္ထားၾကေပဦးမည္။ ျပႆနာမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ားအတိုင္း ရင္ဆိုင္ျခင္း၊ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ ဘက္ႏွစ္ဖက္ သာမက ဘက္မည္မွ်ပင္ ရွိေစကာမူ မည္သူမွ် အနစ္နာခံရန္မလို၊ မည္သူမွ် အသာစံရန္မရွိဘဲ အားလံုးေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳး အလို႔ငွာေသာ အေျဖမ်ိဳး ေပၚထြက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ သေဘာေပါက္ လက္ခံလာၾကရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔ ကိုယ္တိုင္လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရရန္မွာ အေရးႀကီးလွ ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဘက္ေပါင္းစံုမွ လူေပါင္းစံု၏ ဘံုအက်ိဳးစီးပြား အလို႔ငွာ ဦးတည္ ေသာ မူဝါဒ၊ က်င့္ဝတ္ မ်ားေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာသည့္ အေျဖကို ႏိုင္ငံသား အားလံုးက သာတူညီမွ်ႀကိဳးပမ္းအေျဖရွာမွသာ ပဋိပကၡမ်ား သည္ တစ္ပြဲတိုး မဟုတ္ဘဲ ထာဝရ ေျဖရွင္းၿပီးရာ က်ေရာက္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ သံႏိၷဌာန္ကို ႏိုင္ငံသားမ်ားအက်ိဳး အတြက္အလို႔ငွာ လူမ်ား၊ ဘက္မ်ား ဆိုသည္ ထက္ မူမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ား အေျခခံကာ ေျဖရွင္းသြားၾကရန္ သံႏိၷဌာန္ကို ခ်ၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္း လိုက္ရပါ သည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*