အယ္ဒီတာ့စကား — ဇန္နဝါရီ ၉၊ ၂ဝ၁၃

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ေကာလာဟလ

ေကာလာဟလဟူသည္ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ေသာ၊ အေျခအျမစ္ မရွိေသာ သတင္းစကား ေက်ာ္ၾကား ပ်ံ႕ပြားျခင္း ဟု သေဘာေပါက္ ၾကပါသည္။ ထိုေကာလာဟလသည္ သတင္းရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းက အစျပဳသည္ ဟု ဆိုရပါသည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုသည္ အမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈကို ခံရသည့္ အခါျဖစ္ေစ၊ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အခါျဖစ္ေစ ထိုအမ်ားစုအား ထိုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “တိတိ က်က်၊ မွန္မွန္ ကန္ကန္၊ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္” အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္း ကို ေဆာင္ရြက္ ၾကရပါမည္။ ထို သို႔မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက လူအမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ လိုအင္ဆႏၵကို ျဖည့္ ဆည္းေပးမည့္ မည္သည့္ သတင္းမ်ိဳးမဆို ပ်ံ႕ႏွံ႕ရန္ အေၾကာင္းဖန္လာေပမည္။ ထိုအခါ သတင္း အစစ္အမွန္ကို ပြင့္လင္း ျမင္သာေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုျခင္း မရွိလွ်င္ ေကာလာဟလ ကိုပင္ သတင္းအျဖစ္ အမ်ားက နားလည္လက္ခံသြား ပါလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေကာလာဟလကို မရွိေစလိုလွ်င္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဖာ္ထုတ္သင့္ၾက ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မလိုလား အပ္ေသာ ေကာလဟလမ်ား ေပၚေပါက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ဟု သေဘာေပါက္ သင့္ၾကပါသည္။ သတင္းဟူ သည္ သတင္းသမားတို႔က ေရးသားတင္ျပၾကမွ လူအမ်ား သိခြင့္ရၾကသည္ဟု ဆို၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သတင္းတစ္ခုျဖစ္လွ်င္ အျဖစ္မွန္အတိုင္း တိက်ျမန္ဆန္စြာ မထုတ္ေဖာ္ လိုက္ႏိုင္ပါက တစ္ေယာက္စကား၊ တစ္ေယာက္နားျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕႐ိုး ထံုးစံရွိပါသည္။ ဖားျပဳပ္ကိုက္သည္ကို ဖားျပဳပ္ ကိုက္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ယူေနသျဖင့္ တ႐ုတ္႐ိုက္သည္ဟု သတင္းမဟုတ္ေသာ ေကာလဟလ ထြက္ေပၚျခင္းကို သေဘာေပါက္ ၾကလွ်င္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိျခင္းသည္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း သိသာ ပါသည္။

သတင္းသမားမ်ားက သတင္းအစစ္အမွန္ကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပ လိုၾကေသာ္လည္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက တိုက္႐ိုက္ ေျဖၾကား ထုတ္ေဖာ္ေပးျခင္းမရွိလွ်င္ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းေသာ၊ မွ်တသည့္ သတင္းမ်ား ျဖစ္ရန္ ခက္ခဲလွပါသည္။ လက္ရွိကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေကအိုင္ေအ၊ ေကအိုင္အို တို႔ဘက္မွ တာဝန္ ရွိသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားမွာ သတင္းသမားမ်ား သာမက လူထု အၾကားတြင္ပင္ သိသာျမင္သာ စြာ ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ္ လည္း တပ္မေတာ္ဘက္သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား မေပၚ ထြက္ခဲ့ေခ်။ ဆိုရွယ္မီဒီယာ အခ်ိဳ႕တြင္ တပ္မေတာ္သားအခ်ိဳ႕၏ ခံစားခ်က္ႏွင့္ အျမင္အခ်ိဳ႕ ေပၚထြက္ လာေသာ္လည္း အမည္ မေဖာ္ေသာ၊ မတိက်ေသာ ခံစားခ်က္ သက္သက္ မ်ားသာ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁/၂ဝ၁၃ မွာလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ျဖစ္ကာ ေကာလာဟလမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ၿပီး ကာမွ မျပည့္မစံုထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ တပ္အင္အား၊ လက္နက္ ကိရိယာပမာဏ၊ အက်အဆံုး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ အေရအတြက္ ႏွင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈ ပမာဏ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အေနအထား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနမ်ား၏ ေဒသခံျပည္ သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ အေနအထားမ်ား စသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက သိအပ္ေသာ၊ သိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို သက္ေသ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ တကြ ထုတ္ေဖာ္ ရွင္းလင္း တင္ျပမွသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ သည္ ျပည့္စံုေပမည္။ စင္စစ္ တပ္မေတာ္ မွျဖစ္ေစ၊ သတင္း ထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕မွျဖစ္ေစ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပကာ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းသမားမ်ားအား “အသိလည္းေပး၊ အေမးလည္း ေျဖ” ဆိုသည့္ ထုတ္ျပန္မႈမ်ိဳး ကို ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မွသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သတင္း အစစ္အမွန္မ်ားကို သတင္းရင္းျမစ္ ကိုယ္တိုင္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိစြာ မထုတ္ျပႏိုင္ မခ်င္း ေကာလာဟလ အမ်ိဳးမ်ိဳး သည္ ဆက္လက္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သတင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ဆိုသည့္ တိုင္ ေကာလာဟလမ်ား မရပ္နားႏိုင္ေသး လွ်င္ ထိုသတင္း ထုတ္ျပန္မႈသည္ သတင္းရင္းျမစ္ ကိုယ္တိုင္က ထုတ္ေဖာ္မႈ မဟုတ္ျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ တိက် မွန္ကန္ျမန္ဆန္မႈ မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေကာလာ ဟလမ်ား ရပ္ဆိုင္း သြားရန္ အစိုးရႏွင့္ တကြ စစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးက ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ ပါသည္။

 လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။  ။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*