အယ္ဒီတာ့စကား — December 19, 2012

ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔ မည္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ေျပာသူတို႔က ေျပာၾကသည္ ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ရွိ ရန္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေကာင္းရန္ အေရးႀကီးသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ထိုေခါင္း ေဆာင္ႏွင့္ သူ၏ေခါင္းေဆာင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္အား ထားရန္တို႔မွာ သာလြန္၍ အေရးႀကီး သည္ ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ဒဂၤါး တစ္ခ်ပ္တြင္ မ်က္ႏွာျပင္ ႏွစ္ဖက္ရွိသကဲ့သုိ႕ မည္သည့္ကိစၥမ်ိဳးတြင္မဆို ဘက္ႏွစ္ဖက္ လံုးက သဟဇာတျဖစ္ေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးလွပါ သည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ရွိ႐ံုႏွင့္ မၿပီးဘဲ ထိုေခါင္းေဆာင္ကို ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္အားထားရန္ လိုအပ္ လွပါသည္။ သို႔မွသာ ယင္း၏ေကာင္း မြန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ သည္ အရာေရာက္မည္ျဖစ္ကာ ယင္းက ဦးေဆာင္သည့္ ကိစၥမ်ားလည္း အေကာင္အထည္ ေပၚလာႏိုင္ပါမည္။

အလြယ္ကူဆံုး ဥပမာကို ဆိုရလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္  သူ႔အသက္ ၄၃ ႏွစ္ဝန္းက်င္ခန္႔ကတည္းက သည္အရပ္တြင္ ရွိေနခဲ့ေသာ္ လည္း လူထု၏ အသိ အမွတ္ျပဳမႈကို သာရခဲ့ကာ အစိုးရ၏ အသိအမွတ္ ျပဳလက္ခံမႈကို မရခဲ့သည့္အတြက္ ယင္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအရာထင္သင့္ သေလာက္ မထင္ခဲ့ရ၊ ထိေရာက္သင့္ သေလာက္ မထိေရာက္ခဲ့ရပါ။  ယခုအခါ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ယံုၾကည္အသိအမွတ္ျပဳစြာ ကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕ တြင္  ဦးေဆာင္မႈေပးရန္ တာဝန္ေပးျခင္းမ်ိဳးရွိလာရာမွ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျခား ေသာ အစိုးရလည္းမဟုတ္၊ အတိုက္အခံလည္း မဟုတ္သည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္မွ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကပါ ယင္း၏ေခါင္းေဆာင္မႈေနာက္တြင္ ပံ့ပိုးပါဝင္မႈမ်ား ျပဳလာခဲ့ပါၿပီ။ ထိုဥပမာ ကိုၾကည့္ လွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းထက္ ေခါင္းေဆာင္ မႈေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းျခင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ရွိႏွင့္ေသာ ေခါင္း ေဆာင္ႏွင့္ ယင္း၏ေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံ ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္အားကိုးျခင္းတို႔သည္လည္း ဆတူအေရးပါေၾကာင္း သိႏိုင္ပါမည္။

ထိုအခါ အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္းႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔သည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တို႕အတြက္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ လာပါသည္။ ဒဂၤါးတစ္ခ်ပ္အတြက္ ေခါင္းဘက္ ျခမ္းသာမက ပန္းဘက္ျခမ္း သည္လည္း အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည္ကို သေဘာေပါက္ၾကေသာ္လည္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္(သို႔) ပံ့ပိုးပူးေပါင္းသူမ်ားသည္ လည္း ဒဂၤါးတစ္ခ်ပ္၏ ေခါင္းဘက္ျခမ္းႏွင့္ ပန္းဘက္ျခမ္း သဖြယ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကိုမူ သေဘာမေပါက္ႏိုင္ၾကျခင္းမ်ား ရွိေနပါ သည္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ ေနာက္လိုက္လိုသကဲ့သို႔ ေနာက္လိုက္က အသိအမွတ္ျပဳမွ လည္း ေခါင္းေဆာင္ က သူ၏ေခါင္းေဆာင္မႈကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ေနာက္လိုက္တို႔ အၾကား အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳ ျခင္းႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔မွာ ေခါင္းေဆာင္ရွိ မရွိ၊ ေခါင္းေဆာင္ မႈ ေကာင္း မေကာင္း ဆိုသည့္ အခ်က္တို႔ထက္ သာလြန္ အေရးႀကီးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတူ လက္ရွိသမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကိုလည္း ယခင္အစိုးရလက္ ထက္တြင္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လူထု ကေရာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း ကပါ မျမင္ႏိုင္ခဲ့ၾက၊ အသိအမွတ္ မျပဳႏိုင္ခဲ့ၾကသည္မွာ အထင္အရွား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က သူ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ လက္ရွိအေနအထား တြင္ သူ၏ေခါင္းေဆာင္မႈ ကြာျခားလာသကဲ့သို႔ လူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈလည္း ကြာျခားလာသျဖင့္ ယခုအခါ သူ၏ေခါင္းေဆာင္ မႈအခ်ိဳ႕ အရာထင္လာရပါၿပီ။ သည္ေနရာမွာ ေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္ မႈေၾကာင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို အလြယ္တကူ ရႏိုင္ခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္ လည္း မည္သို႔ပင္ေကာင္းေစကာမူ လူထုကေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာကပါ အသိအမွတ္ မျပဳဘဲ မသိက်ိဳးကၽြန္ဆက္လက္ျပဳေနၾကဦးမည္ဆိုလွ်င္ သူ၏ အားထုတ္မႈမ်ား အရာထင္သင့္ သေလာက္ မထင္ႏိုင္မည္ မွာလည္း ေသခ်ာလွပါသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ မည္သည့္အေရးကိစၥမ်ိဳးတြင္ မဆို တစ္ဖက္သတ္ဆိုးႏိုင္၊ ေကာင္းႏိုင္ၾက သည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ တစ္ ဖက္သတ္လည္း ေက်းဇူးရွိႏိုင္ၾကသည္ မဟုတ္သည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ ပါမည္။ ေခါင္းႏွင့္ ပန္းႏွစ္ဖက္စလံုးက တစ္ဖက္၏ ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ရပ္တည္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံကာ ယံုၾကည္ အားကိုးၾကပါမွ ထိေရာက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို ေနာက္လိုက္ မ်ားက ယံုၾကည္ အားကိုးရန္ ဝန္မေလးသင့္သကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ေနာက္လိုက္ မ်ား၏ အခန္းက႑ကို အသိ အမွတ္ျပဳလက္ခံရန္ ဝန္မေလးၾကမွလည္း အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္အား ကိုးမႈကို ရပါမည္။ သို႔မွ သာ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ထိေရာက္လာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး တိုက္တြန္းလိုက္ ရပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။  ။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*