အယ္ဒီတာ့စကား — November 14, 2012

သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းစာ ထုတ္ခြင့္

လတ္တေလာ အျငင္းအခုန္မ်ားတြင္ သတင္းစာထုတ္ခြင့္ကို သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ သဖြယ္ ေျပာဆိုေရး သားလာ ၾကသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။

ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ရပိုင္ခြင့္ (Rights)ႏွင့္ အခြင့္အလမ္း (Opportunity) တို႕သည္ သေဘာသဘာဝခ်င္း လံုးလံုး မတူညီ ၾကေပ။ ရပိုင္ခြင့္သည္ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးကဲ့သို႔ မည္သူ႔ထံမွ ေတာင္းစရာ မလိုေသာ  အခြင့္အေရး ျဖစ္ၿပီး အခြင့္အလမ္း ဟူသည္ တစ္စံုတစ္ဦးထံမွ ျဖစ္ေစ၊ အေျခအေန တစ္ခုတြင္မွျဖစ္ေစ ရလာႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္းပါမည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္သည္ ရပိုင္ခြင့္ (Rights) ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းစာ ထုတ္ခြင့္၊ ဂ်ာနယ္ ထုတ္ခြင့္ အစရွိေသာ အခြင့္အေရး မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တို႔ထံမွ ေတာင္းဆိုမွ ရႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း (Opportunity) အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳရပါမည္။ သို႕ဆိုလွ်င္ သတင္းစာထုတ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ သတင္း လြတ္လပ္ ခြင့္ဟု ဆိုရမည့္ လြတ္လပ္ စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ကို ေတာင္းဆိုျခင္းဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ တစ္နည္း မီဒီယာသမားမ်ား အလိုရွိေန သည္မွာ ရပိုင္ခြင့္ (Rights) မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အခြင့္အလမ္း (Opportunity) ျဖစ္လာၿပီလား။ စိုးရိမ္မိပါသည္။

မၾကာေသးေသာ ကာလအထိ မီဒီယာကို ဆင္ဆာက ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ရာ ရပိုင္ခြင့္ (Rights) ျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားခြင့္ မရခဲ့ေၾကာင္း အားလံုးက သတိျပဳမိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ အစိုးရက ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မီဒီယာကို မီဒီယာျဖင့္ တိုက္ရန္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လည္းေကာင္း အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ရာထူးရာခံ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳး ဥာတကာမ်ား၊ သူတို႔အား တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ အက်ိဳးစီး ပြား ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ခ႐ိုနီ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ပုဂၢလိက အေရၿခံဳ အစိုးရ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား အား မီဒီယာလုပ္ငန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေဖာေဖာသီသီ ခ်ထားေပး ခဲ့ဖူးေလသည္။ အတိုက္အခံ မ်ားအတြက္မူ ထိုႏွယ္ မီဒီယာ လုပ္ငန္းမ်ိဴးအား ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေဝးသည့္ျပင္ တာဝန္ရွိသူ အျဖစ္ နာမည္ခံခြင့္ပင္ မရေလာက္ေအာင္ ဆင္ဆာဌာန မွတစ္ဆင့္ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ခဲ့ၾက ဖူးေလၿပီ။ သို႔ျဖင့္ ျမန္မာ့သတင္း မီဒီယာေလာကတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မစစ္မွန္သည့္ မီဒီယာသမား မ်ားက ေျခကုပ္ယူခဲ့ၾကသည္မွာ ကာလအားျဖင့္ ရွည္ၾကာ လြန္းရကား သူတို႕ကိုယ္သူတို႔ မီဒီယာသမား စင္စစ္ အျဖစ္ ေတြး ထင္လာသည္ အထိပင္။ ထို႔ျပင္ မီဒီယာ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္မွာလည္း ႏိုင္ငံသားအားလံုး အတြက္ တစ္ေျပးညီ ရႏိုင္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အခြင့္အလမ္း(Opportunity) အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း ခဲ့သည္မွာ ၾကာေတာင့္ ၾကာခဲ့ေလရာ မီဒီယာအလုပ္ဆိုလွ်င္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ဟူသည့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ တြဲဖက္ မျမင္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တို႔က ေပးသနားကာမွ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ မည့္ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေတြးထင္ လာၾကသည္ အထိ ျဖစ္ေလသည္။

ထိုႏွယ္ အေတြးမ်ား မလြတ္လပ္ေတာ့သည့္အခါ သတင္းလြတ္လပ္ ခြင့္အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရမည့္ အစား သတင္းစာ ထုတ္ခြင့္ အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ၾကသည့္အျဖစ္သို႕ ေရာက္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁ဝ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္က စာနယ္ဇင္း သမားမ်ားထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ထင္ရွားေသာ အခ်က္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပံုႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဝသူမ်ား မွတ္ပံုတင္ဥပေဒအရ ပုဂၢလိက သတင္းစာ အသစ္မ်ား ထုတ္ေဝခြင့္ ရခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ပုဂၢလိကသတင္းစာ ထုတ္ခြင့္ မရျခင္းမွာ ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီး၏ ကတိတည္ျခင္း၊ မတည္ျခင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ မသက္ဆိုင္ ဘဲ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပံုႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဝသူမ်ား မွတ္ပံုတင္ဥပေဒ ေၾကာင့္ဆိုသည္မွာ ထင္ရွားေနပါၿပီ။ မီဒီယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို လိုလားလွ်င္ ထိုဥပေဒကို အျမန္ဆံုး ဖ်က္သိမ္းရန္ အတြက္သာ အားထုတ္သင့္ၾက လွပါသည္။ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ႏိုင္ေသာ အဓိက က်သည့္ ျပႆနာသည္လည္း ယင္းဥပေဒပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဝန္ႀကီးျဖစ္ေစ၊ တာဝန္ ရွိသူျဖစ္ေစ တစ္ဦးဦးထံမွ ႏႈတ္မိန္႔ျဖစ္ေစ၊ နားလည္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ မွတ္ပံုတင္ခ်ေပးသည္ကို အရယူကာ မီဒီယာလုပ္ငန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ တစ္နည္း သတင္းစာ ထုတ္ခြင့္ ကို ေမွ်ာ္ကိုးရျခင္းသည္ အခြင့္အလမ္း (Opportunity) ကို ေမွ်ာ္ကိုးျခင္းသာ မည္ပါမည္။ ရပိုင္ခြင့္ (Rights) ကို ေတာင္း ဆိုျခင္း မမည္ႏိုင္ေပ။ မိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ဟန္႔တားေနသည့္ မတရား မမွ်တေသာ ဥပေဒအား အျမန္ဆံုး ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ မိမိတို႔အား ကာ ကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒသစ္ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အား ထုတ္ျခင္းကသာ မိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို တန္ဖိုးထားေသာ မီဒီယာသမားမ်ား၏ တာဝန္ ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာသမားတို႔ မေမ့ၾကရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသား စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*