စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏွစ္ဘက္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား က်ဆံုးေနသည္ကို ဝမ္းနည္း ဖြယ္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ဖက္က က်ဆံုးလွ်င္ တစ္ဖက္က အားရေက်နပ္သည့္ အသြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္ကိုလည္း ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႕ရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္ဘက္က က်ဆံုးလွ်င္ ဝမ္းနည္း စာနာ ဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ ပံုေဖာ္ၾကကာ သူ႕ဘက္က က်ဆံုးလွ်င္ ကိုယ့္အစြမ္းေၾကာင့္ ဟု ထုတ္ေဖာ္ ဂုဏ္ယူၾကသည့္ သေဘာ ပံုေဖာ္ေနၾကသည္မွာ သာမန္အား ျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ သဘာဝ က်ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း အေနျဖင့္ ျမင္ၾကည့္သည့္ အခါ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် သဘာဝ မက်ႏိုင္ေတာ့ ပါေခ်။ သည္ေနရာတြင္ အသက္ကိုရင္းကာ ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းေနၾကေသာ “စစ္သား”မ်ားသည္ အျခားသူမ်ားထက္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ကို  ပိုမိုလိုလားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ ဟူေသာ ယုတၱိေဗဒကို ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ၾကလွပါသည္။

စစ္ကို အနက္ ဖြင့္သည့္အခါ ေသြးထြက္သံယိုမႈ ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးဟု ဆိုကာ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ ေသြးထြက္ သံယိုမႈ မရွိေသာစစ္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ စစ္သား မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားျခင္းမွာ စစ္ကို အဆံုးသတ္ လိုျခင္းေလာ၊ ႏိုင္ငံေရးကို စတင္လိုျခင္းေလာဟု ေစာေၾကာရန္သာ ရွိပါသည္။ ယခုအခါတြင္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အခ်ိဳးအစားအလိုက္ ေနရာရယူထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္ဘက္မွ စစ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားရျခင္းမွာ စစ္ပန္းသျဖင့္ မတိုက္လိုေတာ့ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုရမည္ ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါ သည္။ ေကအိုင္ေအ ဘက္ကမူ စစ္တိုက္ေနရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ အေျဖမထြက္ ေသးေသာေၾကာင့္ဟုဆိုရာ ေကအိုင္ေအစစ္သားမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးကို စတင္ လိုျခင္းဟု ဆိုႏိုင္မည္ေလာ။

သည္ေနရာတြင္  စစ္သားမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ စစ္တိုက္ရသနည္း ဟု ထပ္မံေစာေၾကာရန္ လိုပါမည္။ စစ္တိုက္ျခင္းသည္ ယင္းတို႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ယင္းတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အလုပ္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေစခိုင္းမႈ ခံရသည့္အတိုင္း ျပဳမူေဆာင္ရြက္ၾကရျခင္းသာ ျဖစ္ပါမည္။ ထိုအခါ စစ္ကို အဆံုးသတ္ရန္ ရည္ရြယ္သျဖင့္ စစ္ျဖစ္ဘက္ျဖစ္သည့္ တစ္ဘက္ စစ္သည္မ်ား အားလံုး က်ဆံုးထိခိုက္နစ္နာသြားကာ အလံျဖဴေထာင္၊ အ႐ႈံးေပးသည္အထိ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ တိုက္ပြဲဝင္ရမည္ဟု ေတြးႀကံျခင္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ဘက္က စစ္သားျဖစ္ေစ၊ စစ္ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္ေစ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ကို လိုလားသျဖင့္ တစ္ဘက္ဘက္ကို  အျပဳတ္ႏွံရမည္ဟု ေတြးႀကံ ၾကလွ်င္ ထို“စစ္”သည္ အဆံုးသတ္ရန္ အမွန္ပင္ ခက္ခဲေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သမၼတႀကီးကလည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးရန္ အေကာင္းဆံုး ေနရာမွာ “လႊတ္ေတာ္”ဟု ဆိုထားျပန္ရာ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ကို လိုလားသည့္ အားေလ်ာ္စြာ လႊတ္ေတာ္တြင္ပင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို တင္သြင္းမည္ဆိုလွ်င္ လြန္စြာ ေကာင္းမြန္ ပါလိမ့္မည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စစ္ေရးအရသာမက ႏိုင္ငံေရးအရပါ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္လႈပ္ရွား ခြင့္ရေနေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းပီပီ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ေတြ႕က်မည့္ ေျခလွမ္း မ်ားကို ကမ္းလွမ္း တင္ျပႏိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္မွ တံု႔ျပန္မႈ မ်ားလည္း အသြင္ေျပာင္းလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ စစ္ေရးအရ တံု႔ျပန္မႈကိုသာ အသံုးခ်ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ တံု႕ျပန္မႈကို မေဆာင္ရြက္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္း၏ အခန္းက႑သည္  အလဟသ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ ယခုအခါ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မိမိ၏ အခန္းက႑ကို ႏိုင္ငံ့ ဦးေဆာင္ေနရာမွ ေန လိုေသးသည္ ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္မွေန၍ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ကမ္းလွမ္းမႈ၊ အဆိုျပဳမႈ မ်ားျဖင့္ မိမိ ရထားေသာ ေဝစုကို အသံုးခ်သင့္ပါ သည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ စစ္ေရးတာဝန္ သက္သက္ ကိုသာ ဆက္လက္ေက် ပြန္လိုမည္ဆိုလွ်င္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ မိမိ၏ ေဝစုကို အလဟႆ ျဖစ္မည့္တူတူ ၾကည္ျဖဴစြာ စြန္႔လႊတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ “ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ စစ္သား”ျဖစ္မႈကို လြတ္လပ္စြာ ဆက္လက္ အတည္ျပဳ သင့္လွပါသည္။  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ အလားအလာရွိကာ စြမ္းႏိုင္ သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဟုဆိုလွ်င္ စစ္ေရး ရင္ဆိုင္မႈကို ရပ္တန္႕ကာ ႏိုင္ငံေရးအရ ကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ကို ရရာေနရာမွ အင္တိုက္ အားတိုက္ အားထုတ္သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံသား စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သစ္တည္အံ့။  ။

အယ္ဒီတာ

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*